Παραχωρείται η χρήση του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο

Παραχωρείται το Τουριστικό Περίπτερο στο Κάστρο

Σε ιδιωτική εταιρεία παραχωρείται από το Λιμενικό Ταμείο η χρήση για 22 (+3;) χρόνια το Τουριστικό Περίπτερο και οι στεγασμένες Λουτρικές εγκαταστάσεις στο Κάστρο.

Οι Όροι:

Ομόφωνα τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας κατακύρωσαν τον δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη πλειοδότη – παραχωρησιούχου για την «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ» ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» στην εταιρεία «ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛ Α.Ε.», µε έδρα Λεωφ. Τατοΐου 21-23, 144 51 Μεταµόρφωση και Α.Φ.Μ. 094430546, ∆.Ο.Υ.ΦΑΕ Αθηνών.

Ενέκριναν την προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου έκτασης 8.400 τ.µ. επί της χερσαίας ζώνης λιµένα Λευκάδας στην «ΠΑΠΠΑΣ ΟΙΛ Α.Ε.». Η παραχώρηση συνδέεται µε εργασίες για την ανακατασκευή του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του χώρου και τη λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Το αντίτιµο της παραχώρησης ορίζεται στο ποσό των € 5.100,00 µηνιαίως πλέον τέλους χαρτοσήµου (3%), ΟΓΑ χαρτοσήµου (20%) και εισφοράς υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (3%). Το αντίτιµο θα αναπροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή. Επίσης θα καταβάλλεται, ως ετήσιο αντάλλαγµα, ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.

Η καταβολή του µηνιαίου ανταλλάγµατος χρήσης θα ξεκινήσει από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και θα καταβάλλεται κάθε µήνα έως τη δέκατη ηµέρα εκάστου µηνός. Το ετήσιο αντάλλαγµα χρήσης θα ξεκινήσει να καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση µιας χρήσης από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και θα καταβάλλεται τον πρώτο µήνα εκάστου έτους.

Η παραχώρηση ισχύει από την έγκριση της παρούσας απόφασης από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου για είκοσι δύο (22) χρόνια, µε δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία (3) χρόνια κατόπιν αίτησης του παραχωρησιούχου και νέας απόφασης του ∆.Λ.Τ.Λ.. Εντός του παραχωρούµενου χώρου βρίσκονται:

α) κυκλικό κτίριο – τουριστικό περίπτερο έκτασης εµβαδού 477,52 τ.µ.,

β) κλειστός στεγασµένος χώρος – λουτρικές εγκαταστάσεις εµβαδού 385,48 τ.µ.,

γ) υπαίθριος στεγασµένος χώρος – λουτρικές εγκαταστάσεις εµβαδού 185,37 τ.µ.. Οι παραχωρούµενες κτιριακές εγκαταστάσεις χρήζουν επισκευών καθώς και υλοποίησης έργων για την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την «Στατική Μελέτη αποκατάστασης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση “Πλαζ Κάστρο” Λευκάδας», που εγκρίθηκε από το ∆.Λ.Τ.Λ. µε την αριθµ. 17/2016 (6ΟΦΗΟΡΛΠ-ΞΩ4) απόφαση ∆.Σ..

Οι λοιπές εργασίες διαµόρφωσης του τουριστικού περιπτέρου, των λουτρικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του παραχωρησιούχου και συγκεκριµένα την υποβληθείσα «Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές των οικοδοµικών εργασιών».

Μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης, ο παραχωρησιούχος θα µεριµνήσει για τη λήψη των απαιτούµενων αδειών – εγκρίσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες (Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, Υπηρεσία ∆όµησης κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών. Όσον αφορά στις εργασίες, στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και την παραλαβή τους, ισχύουν οι σχετικοί όροι της αριθµ. 1469/16-102017 διακήρυξης.

Η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα εκδοθεί από το ∆.Λ.Τ.Λ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παραχώρηση υπόκειται στους παρακάτω όρους:

1. Ο ενδιαφερόµενος θα διατηρεί το χώρο που του παραχωρείται καθαρό και θα συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιµενικής Αρχής.

2. Κατά τη χρήση του λιµενικού χώρου θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οµαλή λειτουργία του λιµένα, η άνετη και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και να διασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά µήκος της προβλήτας και η προσέγγισή του στη θάλασσα.

3. Σε περίπτωση που θα αποφασιστεί η εκτέλεση λιµενικών ή άλλων δηµοσίου συµφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων, ο ενδιαφερόµενος θα εγκαταλείψει τον χρησιµοποιούµενο χώρο σε τακτή προθεσµία χωρίς καµία αξίωση για αποζηµίωση.

4. Το παραχωρούµενο δικαίωµα χρήσης του χώρου µπορεί να ανακληθεί εκ µέρους του ∆ηµοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άµυνας και ασφάλειας της χώρας. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος να εγκαταλείψει τη χρήση του χώρου, µέσα σε τακτή προθεσµία, χωρίς καµία αξίωση από το ∆ηµόσιο ή το ∆.Λ.Τ.Λ. για αποζηµίωση.

5. Ο ενδιαφερόµενος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει µερικά ή ολικά το δικαίωµά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ. υπεκµίσθωση κλπ.) που να αφορά τον χώρο που παραχωρήθηκε, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του ∆.Λ.Τ.Λ..

6. Με µέριµνα του ενδιαφερόµενου θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, σύµφωνα µε τον Ν.743/77, όπως ισχύει.

7. Στον παραχωρούµενο χώρο απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή προσωρινού ή µόνιµου χαρακτήρα ή εκτέλεση έργων διαµόρφωσης αυτού και κάθε µεταβολή αυτού. Ο παραχωρούµενος χώρος θα παραδίδεται στην προτέρα του κατάσταση µετά τη λήξη της παραχώρησης.

8. Για τις παραχωρήσεις χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα δεν έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.∆.34/1995 περί εµπορικών µισθώσεων.

9. Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε φορά τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόµενα µέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζηµιάς ή ατυχήµατος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούµενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο ενδιαφερόµενος έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί σε πρόσωπα και πράγµατα στον παραχωρούµενο χώρο.

10. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση χώρου µεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, όπως επίσης οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του νόµου ή της απόφασης παραχώρησης, καθώς και η µεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης, θα ανακαλείται η παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης χώρου µε απόφαση του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ.. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του αντιτίµου χρήσης του χώρου πέραν ευλόγου χρονικού διαστήµατος µετά την έγκριση της παραχώρησης. Επίσης, θα εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του Ν.2971/2001, η οποία παραπέµπει στις διατάξεις περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων (Έκδοση Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζηµίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηµατική Υπηρεσία).

11. Το κτίριο θα µελετηθεί και διαρρυθµιστεί έτσι, ώστε να είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες υγειονοµικές, πυροσβεστικές, λιµενικές κλπ. διατάξεις, που ισχύουν για τη συγκεκριµένη χρήση και θέση του χώρου και είναι προαπαιτούµενο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αυτού.

12. Το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν ευθύνεται έναντι του παραχωρησιούχου δια την πραγµατική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο παραχωρούµενος χώρος και της οποίας όφειλε να λάβει γνώση αυτός και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου σε επιστροφή ή µείωση του ανταλλάγµατος ούτε στην λύση της παραχώρησης.

13. Το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του παραχωρησιούχου στον παραχωρούµενο χώρο-κτίριο ούτε απαλλάσσεται αυτός της πληρωµής του ανταλλάγµατος, εάν δεν έκανε χρήση αυτού, χωρίς υπαιτιότητα του ∆.Λ.Τ.Λ..

14. Απαγορεύεται η ολική ή µερική υπεκµίσθωση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο µεταβίβαση της εκµετάλλευσης της επιχείρησης, εν όλω ή εν µέρει, σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, χωρίς την έγκριση του ∆.Λ.Τ.Λ..

15. Το κτίριο θα µελετηθεί και διαρρυθµιστεί έτσι, ώστε να είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες υγειονοµικές, πυροσβεστικές, λιµενικές κλπ. διατάξεις, που ισχύουν για την συγκεκριµένη χρήση και θέση του χώρου και είναι προαπαιτούµενο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αυτού.

16. Ο παραχωρησιούχος θα µεριµνήσει για τη λήψη όλων των προβλεπόµενων από το Νόµο αδειών για τη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς επίσης και για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών και τη λήψη εγκρίσεων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για τις εργασίες που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν.

17. Απαγορεύεται στους ενδιαφεροµένους να προβούν σε οποιαδήποτε κατασκευή, εκτός των αναφεροµένων στην µελέτη, χωρίς προηγούµενη έγκριση εκ µέρους αρµοδίων Υπηρεσιών εκτός όσων είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, υπό τον όρο ότι ο ανάδοχος- παραχωρησιούχος θα λάβει όλες τις αναγκαίες εκ του νόµου άδειες.

18. Απαγορεύεται επίσης η εκτέλεση έργων διαµόρφωσης του παραχωρούµενου χώρου και κάθε µεταβολή αυτού από επιχωµατώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κλπ., εκτός όσων είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, υπό τον όρο ότι ο Ανάδοχος θα λάβει όλες τις αναγκαίες εκ του νόµου άδειες.

19. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, τα µόνιµης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις περιέχονται στην κυριότητα του ∆ηµοσίου χωρίς καµία αποζηµίωση.

20. Ο παραχωρησιούχος-πλειοδότης επί παρανόµου διαταράξεως επί του παραχωρούµενου χώρου ή αποβολής αυτού εκ του παραχωρούµενου χώρου, υποχρεούται όπως αµελλητί ειδοποιήσει εγγράφως το ∆.Λ.Τ.Λ..

21. Παν οικοδόµηµα, εγκατάσταση, παράπηγµα κ.λπ., γινόµενο από το τον παραχωρησιούχο επί του παραχωρούµενου χώρου, είτε σύµφωνα µε την απόφαση παραχώρησης είτε οίκοθεν, περιέρχεται στην κυριότητα του ∆.Λ.Τ.Λ. µετά τη λήξη ή λύση της παραχώρησης, χωρίς αποζηµίωση, µη δυναµένου του παραχωρησιούχου να αφαιρέσει τα προστεθέντα κατασκευάσµατα.

22. O παραχωρησιούχος-πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί τον παραχωρούµενο χώρο σε καλή κατάσταση και δεν δύναται να επιφέρει αλλοιώσεις στον παραχωρούµενο χώρο, άνευ αδείας του ∆.Λ.Τ.Λ., ούτε να χρησιµοποιήσει τούτο για σκοπό διάφορο του συµφωνηθέντος.

23. Για κάθε παράβαση όρου της παρούσας απόφασης και της αριθµ. 1469/16-102017 διακήρυξης, εκ της οποίας επήλθε ζηµία στο ∆.Λ.Τ.Λ., ο παραχωρησιούχος υποχρεούται σε αποζηµίωση, η οποία βεβαιούται δια καταλογισµού ενεργουµένου δια αιτιολογηµένης αποφάσεως του διοικούντος το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικού οργάνου και σε περίπτωση µη καταβολής της, εισπράττεται κατά την διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων.

24. Το ∆.Λ.Τ.Λ. δύναται δι’ ειδικώς αιτιολογηµένης απόφασης του διοικούντος αυτό συλλογικού οργάνου να ανακαλεί την απόφαση παραχώρησης, όταν καταστεί εις τούτο αναγκαία η ιδιόχρηση του παραχωρούµενου χώρου, αλλά πάντοτε κατόπιν προειδοποίησης κοινοποιούµενης επί αποδείξει προς τον παραχωρησιούχο τρεις τουλάχιστον µήνες προ της ηµεροµηνίας ιδιόχρησης. Λυοµένης της παραχώρησης µονοµερώς υπό του ∆.Λ.Τ.Λ. παν δικαίωµα συσταθέν υπό του παραχωρησιούχου υπέρ τρίτου θεωρείται ως µην υπάρχον έναντι του ∆.Λ.Τ.Λ..

25. Παράβαση οιουδήποτε όρου της απόφασης παραχώρησης επάγεται, κατά την κρίση του διοικούντος το ∆.Λ.Τ.Λ. συλλογικού οργάνου, λύση της παραχώρησης και έξωση του παραχωρησιούχου, κατά τη διαδικασία του Π.∆. 715/79 και του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ Α΄ 285) όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α΄153) και της εγκυκλίου αρ. 8321.6/01/12/12-3-2012 του Υπουργείου Ναυτιλίας.

26. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας απόφασης καθώς και για την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης – επισκευής, ο παραχωρησιούχος θα καταθέσει εγγυητικές επιστολές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 1469/1610-2017 διακήρυξη.

27. Ο παραλιακός χώρος θα διατηρήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του και δεν θα εµποδίζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο η προσπέλαση του κοινού προς τη θάλασσα.

28. Ο παραχωρούµενος χώρος καθώς και αυτός που θα προκύψει από ενδεχόµενη κατασκευή έργων θα διατηρήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.

29. Ισχύουν οι λοιποί όροι της αριθµ. 1469/16-10-2017 διακήρυξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *