Την Δευτέρα 23-10 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο-Τα θέματα

Την Δευτέρα 23 10 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ – ΛΥΓΙΑΣ – ΚΑΡΥΩΤΩΝ», αναδόχου:DELCO Ε.Π.Ε. – Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ.

                                          Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΡΚΑ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

                                          Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για ένταξη της προτεινόμενης πράξης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1η)) στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»

                                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ έγκρισης μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Α1-ΕΙΣΟΔΟΣ, ΚΟΜΒΟΣ». Προϋπολογισμός έργου: 1.498.416,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 32.000,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 31.389,15 €.

                                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,74 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ  για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συνδεδεμένος εταίρος, στο έργο «LOW CARBON» (“Low-Carbon Sustainable Multimodal and Intermodal Connections – A Carbon Reduction Strategy for Transport” Άξονας Προτεραιότητας 3 – Ειδικός Στόχος 3.2) στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ.

                                           Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ  για  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λευκάδας.

                                            Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ  για  απαλλαγή  ποσού από τροφεία σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας.

                                            Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ για εκμίσθωση δημοτικού χώρου πλησίον της πλατείας Τ.Κ. Καρυάς με σκοπό την χρήση του ως χώρο στάθμευσης οχημάτων.

                                         Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ για εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου στη θέση «Μεγάλη Βρύση» Δ.Κ. Λευκάδας.

                                         Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ για απευθείας αγορά ακινήτου στον οικισμό Νικιάνας της Τ.Κ. Αλεξάνδρου για την εξυπηρέτηση λειτουργίας του νεκροταφείου.

                                         Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

                                          Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ  για έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας λειτουργίας του δεματοποιητή απορριμμάτων και έγκριση διαδικασίας διενέργειας της υπηρεσίας με ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

                                          Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

                                         Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ  για διόρθωση της υπ΄αριθ. 315/2017 απόφασης Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας.

                                          Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  20ο: Απόφαση Δ.Σ για μετατόπιση στύλου χαμηλής τάσης στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Λευκάδας, στον οικισμό Παλαιοκατούνας.

                                          Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου: Μάντζιου Κων/νου.

                                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

        ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)», προϋπολογισμού 61.842,44 €.

                                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

        ΘΕΜΑ  23ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ», αναδόχου εταιρείας: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ για Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2017.

                                       Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος , Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ  26ο: Απόφαση Δ.Σ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης πρώην δημοτικού σχολείου Εγκλουβής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής.

                                       Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος , Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ  27ο: Απόφαση Δ.Σ για γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για το σχολικό έτος 2018-2019.

                                           Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ  28ο: Απόφαση Δ.Σ για  γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2018-2019.

                                           Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ  29ο: Απόφαση Δ.Σ για κατάταξη των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας  σε κατηγορίες.

                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ  30ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους, για το έτος 2017.

                                           Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ   31ο: Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                   ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                   
  3. Επιμελητήρια
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *