Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 13-2-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Λευκάδα 9 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 2452

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                              Προς: 1. κ. Δήμαρχο Λευκάδας

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                          2. Μέλη του Δημοτικού

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                      Συμβουλίου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 163 του Ν. 3463/06 και  του άρθρου 67 του Ν.3852/10 σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   13  Φεβρουαρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του  παρακάτω θέματος:

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 29/17 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

 

 

  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

       Κοινοποίηση:                                               

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Επιμελητήριο
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

==============================================================================

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

 Λευκάδα   9 Φεβρουαρίου  2017

 Αριθμ.  Πρωτ.: 2453

 

Προς:  1. κ. Δήμαρχο Λευκάδας

              2.  Μέλη  του Δημοτικού

                  Συμβουλίου Λευκάδας

              3. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Αθανίου

              4. Πρόεδρο Τ.Κ. Αγίου Πέτρου

              5. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Δραγάνου

             

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   13 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αποδοχή εκτέλεσης έργου και αποδοχή πίστωσης, της Πράξης με τίτλο «Δομή παροχής βασικών αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας» στο Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση  της φτώχειας και των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», με Κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 2220/30-11-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αποδοχή εκτέλεσης έργου και αποδοχή πίστωσης, της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» στο Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση  της φτώχειας και των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», με Κωδικό ΟΠΣ 5002116, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 2141/15-12-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για   έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ31).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 274.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο” ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ « ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ32).

                                             Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για   έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 €

                                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για   έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

                                               Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  προϋπολογισμού 138.620,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση  μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Φ.Ο. ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΙ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»,προϋπολογισμού 190.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2014 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού, προϋπολογισμού 372.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

                                            Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ.  για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 93/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» και τρόπος εκτέλεσης αυτού, προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  αναγόρευση σε επίτιμο δημότη Δήμου Λευκάδας της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου.

Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο:.Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος 

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα» αναδόχου Μάντζιου Κωνσταντίνου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Τσάμη Χρήστου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρωτεύοντος δικτύου δυτικού άξονα» αναδόχου εταιρίας: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 1ου ΑΠΕ που αφορά το έργο:  «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ  ΒΑΥΚΕΡΗΣ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση 1ης    παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:                  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17ης -11-2015».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων Π.Ε. Λευκάδας για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  23ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  αποδοχή παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Κων/νου Γληγόρη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτ/νίας και αντικατάστασή του καθώς και αντικατάσταση αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ  24ο:  Απόφαση Δ.Σ.   για τροποποίηση της υπ αριθ. 278/14 απόφασης του Δ.Σ. για  την αντικατάσταση μέλους  στη Σχολική Επιτροπή A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

                                      Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  25ο: Απόφαση Δ.Σ.  για εκποίηση των κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ  26ο: Απόφαση Δ.Σ.  για εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην περιοχή «Πόρτο Κατσίκι» της Τ.Κ. Αθανίου για χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  27ο: Απόφαση Δ.Σ.   για διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τροφείων.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για Α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2017.

Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και παράταση μισθωμάτων καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αιτήματος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για ανανέωση μισθώματος σταθμού βάσης στη θέση Καλαθάκι της Τ.Κ. Αγ. Πέτρου και Βίγκλα Πανοχωρίου Τ.Κ. Δραγάνου.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  31ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη του Φιλίππου,   κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 26/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου

Σκλαβενίτη του Φιλίππου,   κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 30/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου

Σκλαβενίτη του Φιλίππου,   κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 31/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 34ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη,   κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 136/2016 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

       Κοινοποίηση:                                               

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Επιμελητήριο
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.