Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Λευκάδα 21-03-2023
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 41  του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  Μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί, στις 26  Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη διενεργούμενη  διαβούλευση επί των προτάσεων της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας , Κεφαλονιάς , Ιθάκης, Λευκάδας & Ζακύνθου.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  καθορισμό του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους για κάθε θέση της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την αρ. 70/2022 ( ΑΔΑ:9ΦΤΜΩΛΙ-ΧΦΛ) απόφαση του Δ.Σ Λευκάδας περί ίδρυσης και χωροθέτησής της, καθώς και των διοικητικών κυρώσεων  για παράβαση του κανονισμού λειτουργίας της (σχετ. η υπ΄αριθ. 50/2023 απόφ. Ο.Ε.).

                                                Εισηγητής:   Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. για  ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 ( Φεκ 207τ. Α 2021) για το υπαίθριο εμπόριο.( σχετ. η υπ΄αριθ.   3/2023 απόφ. ΕΠΖ)

                                                                         Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με την υδροδότηση της Λευκάδας.

                                                              Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Πρόεδρος Συνδέσμου ΎδρευσηΔήμων Λευκάδας & Αιτ/νίας

Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2023, & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.

                                         Εισηγητές:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                     Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου της 2ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανάδειξη του αρχαίου  θεάτρου Λευκάδας.

                                                         Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την «Διαμόρφωση γηπέδου Τοπικής Κοινότητας Σύβρου Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ∆.Σ. για  αποδοχή συνεργασίας με εταιρεία για την διαχείριση  μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Λευκάδας.

                                                   Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», αναδόχου: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

                                Εισηγητής: Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ης Σ.Σ.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.

                                               Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση ∆.Σ. για  καθορισμό  των τελών χρήσης  αιγιαλού και παραλίας  με δημοπρασία καθώς και των απευθείας παραχωρήσεων   στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2023 (σχετ. η υπ΄αριθ. 135/2023 απόφ. Ο.Ε.).

                                          Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση ∆.Σ.  περί  μεταστέγασης κοινοτικού γραφείου  κοιν. Καστού το οποίο έχει μισθώσει ο Δήμος κατόπιν δημοπρασίας από τον  Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου της κοιν. Καστού. 

                                          Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση ∆.Σ. περί καθορισμού όρων για την απ ευθείας  εκμίσθωση δύο δημοτικών εκτάσεων  στην Δ.Ε. Απολλωνίων  προς εγκατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας – κεραιών.

                                            Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση ∆.Σ. περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης Δήμου Λευκάδας.

                                       Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

  

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                                                            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων  με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των κοινοτήτων,  για την ενημέρωσή τους
 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Εργατικό κέντρο
 8. Εμπορικό Σύλλογο
 9. Μ.Μ.Ε.

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *