Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΆΔΑΣ

 

Λευκάδα 7-7-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Δευτέρα 12-7-2021 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02.07.2021 (ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β’) τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για παραχώρηση θέσης ονομαστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ  στην κοινότητα Λευκάδας Δήμου Λευκάδας.

                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση εισόδου – εξόδου για την επιχείρηση “ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” ιδιοκτησίας ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ επί των  δημοτικών   οδών σε γωνιακό οικόπεδο στη θέση “ΕΞΑΜΙΛΙΑ” Κοινότητας Αγίου Πέτρου  Δήμου Λευκάδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου νέου οικισμού Αγίου Πέτρου Λευκάδας.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

ΘΕΜΑ 3ο :  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.  για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2021.

                                   Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο :  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.  επί των υποβληθέντων (23) είκοσι τριών περιπτώσεων, που αφορούν (28) απορριπτέες ενστάσεις, επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ.Λευκάδας.

                                   Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχιτ. Μηχανικός, υπάλληλος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

  

 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

      ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Μαργέλη Μαρία
 3. Σαρανταένας Ιωάννης
 4. Γληγόρης Χρήστος
 5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

          Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

    

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Χριστίνα Χαλικιά Παπαδάτου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10372/30-05-2019)
 2. Δημήτριος Λογοθέτης του Παναγιώτη (αριθ. πρωτ. ένστασης 10390/30-05-2019)
 3. Αγαθή Διγενή του Χρήστου & Χρήστος Διγενής του Μιχαήλ (αριθ. πρωτ. ένστασης 10401/30-05-2019)
 4. Ηλίας Καββαδάς του Βασιλείου (αριθ. πρωτ. ένστασης  10459/30-05-2019)
 5. Μάριος Μανιάκης του Σπυρίδωνος (αριθ. πρωτ. ένστασης 10462/30-05-2019)
 6. Διονύσιος Καββαδάς του Βασιλείου (αριθ. πρωτ. ενστάσεων  10516 & 10517/31-05-2019)
 7. Γεώργιος Καββαδάς του Κων/νου (αριθ. πρωτ. ενστάσεων 10518  & 10519/31-05-2019)
 8. Βασιλική Καββαδά του Κων/νου (αριθ. πρωτ. ενστάσεων 10520 & 10521/31-05-2019)
 9. Αθανάσιος Καββαδάς του Διονυσίου (αριθ. πρωτ. ένστασης  10542/31-05-2019)
 10. Παναγιώτης Καββαδάς του Διονυσίου  (αριθ. πρωτ. ένστασης  10543/31-05-2019)
 11. Καλλιόπη Γουρζή του Γεωργίου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10551/31-05-2019)
 12. Ηλίας Γουρζής του Γεωργίου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10552/31-05-2019)
 13. Αθανασία Γουρζή του Ιωάννη (αριθ. πρωτ. ένστασης 10554/31-05-2019)
 14. Μαγδαληνή Γουρζή του Ιωάννη (αριθ. πρωτ. ένστασης 10555/31-05-2019)
 15. Κων/νος Φωτεινός του Παναγιώτη (αριθ. πρωτ. ένστασης 10571/31-05-2019)
 16. Διονύσιος Μεσσήνης του Κων/νου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10580/31-05-2019)
 17. Χρύσανθος & Βασιλική Χατζηγεωργίου του Βαλέριου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10618/31-05-2019)
 18. Διονύσιος Κοντής του Νικολάου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10622/31-05-2019)
 19. Ζωγραφιά Φωτεινού του Αποστόλου (αριθ. πρωτ. ένστασης 10763/03-06-2019)
 20. Μαυρέτα Φωτεινού του Βασιλείου (αριθ. πρωτ. ένστασης  10764/03-06-2019)
 21. Ελένη Γουρζή του Νικολάου ( αριθ. πρωτ. ένστασης 10782/03-06-2019)
 22. Μαρία Γαβρίλη του Ηλία (αριθ. πρωτ. ένστασης 10785/03-06-2019)
 23. Θεοδώρα Βαγενά του Πανταζή (αριθ. πρωτ. ένστασης 10787/03-06-2019)
 24. Κων/νος & Αγλαϊα Αραβανή  του Ζώη (αριθ. πρωτ. ένστασης  10790/03-06-2019)
 25. Περικλής Καββαδάς (αριθ. πρωτ. ένστασης  10798/03-06-2019)

 

Οι Πρόεδροι και Γραμματείς  των Κοινοτήτων Κατούνας και Καρυωτών παρακαλούνται για την ενημέρωση των ανωτέρω ενδιαφερομένων, προκειμένου αυτοί να μεταβούν στα γραφεία των Κοινοτήτων τους για να συμμετέχουν, εφόσον επιθυμούν, στην τηλεδιάσκεψη κατά την οποία θα συζητηθεί από την ΕΠΖ  θέμα  επί των υποβληθέντων (23) είκοσι τριών περιπτώσεων, που αφορούν (28) απορριπτέες ενστάσεις, επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *