Ξήλωμα των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

δημος Λευκ. σήμα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για
αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ.8 και 4, παρ.2 του ν.2946/2001, απομακρύνονται άμεσα, πλαίσια και διαφημίσεις που χαρακτηρίζονται «ρύποι» και ειδικότερα τα εξής :
α) Πλαίσια και διαφημίσεις που έχουν τοποθετηθεί σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης από το δημοτικό συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.2946/2001.
β) Πλαίσια και διαφημίσεις, στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2946/2001, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του διαφημιζομένου και ο αριθμός της άδειας που χορηγήθηκε κατά το άρθρο 5 του ν.2946/2001.
Δεδομένου ότι απαιτείται σωρευτικά η αναγραφή των προαναφερόμενων τριών στοιχείων, η έλλειψη έστω και ενός εξ’ αυτών συνεπάγεται την άμεση απομάκρυνση του πλαισίου / διαφήμισης, ως «ρύπος». Επίσης, ελλείψει διάκρισης του είδους του χώρου στις προαναφερόμενες διατάξεις (δημοτικός, κοινόχρηστος ή ιδιωτικός), τα πλαίσια-διαφημίσεις στα οποία δεν αναγράφεται το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων, απομακρύνονται άμεσα, ανεξαρτήτως του χώρου στα οποία αυτά βρίσκονται τοποθετημένα (άρθρο 4 σε συνδυασμό με άρθρο 9 του ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκαν με άρθρο 13 του ν.3212/2003 και εισηγητική έκθεση του ν.3212/2003).
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της αφαίρεσης των πλαισίων – διαφημίσεων που χαρακτηρίζονται «ρύποι» κατά τα προαναφερόμενα, σύμφωνα με πάγια νομολογία ( ΣτΕ 3177/2008, 724/2005, 3222/2000, 2594/1977), η εφαρμογή της αρχής της προηγούμενης ακρόασης είναι αλυσιτελής (άσκοπη, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την απόφαση της διοίκησης), καθώς πρόκειται για εκτέλεση πράξης που αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα για το Δήμο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (αυτόματη, έννομη συνέπεια, υποχρεωτική εκ του ν.2946/2001), βασιζόμενη σε αντικειμενικά δεδομένα που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια της αυτοψίας (ύπαρξη του συνόλου των στοιχείων ή τοποθέτηση σε χώρο που δεν καθορίστηκε).
Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για την αφαίρεση αυτών, τον καταλογισμό της σχετικής δαπάνης και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν.2946/2001.
Για τις περιπτώσεις των διαφημίσεων – ρύπων που αφαιρούνται άμεσα, τα προαναφερόμενα αποστέλλονται με αναφορά μόνο ως προς τον καταλογισμό της δαπάνης και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
Σε κάθε περίπτωση η αφαίρεση πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που συντελέστηκε η παράβαση και ανεξάρτητα από την επιβολή προστίμου, χωρίς να δημιουργείται καμία ευθύνη των ανωτέρω και των οργάνων τους για την τύχη των αφαιρούμενων διαφημίσεων, κατασκευών και υλικών ή επιγραφών (άρθρο 9, παρ.2 ν.2946/2001).
Κατόπιν των ανωτέρω
Καλούνται οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις που έχουν τοποθετήσει πλαίσια και διαφημίσεις, που χαρακτηρίζονται «ρύποι» σύμφωνα με τα ανωτέρω, να τα απομακρύνουν το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. Άλλως οι υπηρεσίες του δήμου θα προβούν στην απομάκρυνσή τους καταλογίζοντας τα προβλεπόμενα πρόστιμα και την αντίστοιχη δαπάνη.

Ο Αντιδήμαρχος

Μάρκος Νικητάκης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *