Ανακοίνωση για πρόσληψη Ναυαγοσωστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λευκάδα   7 Ιουνίου 2016

Αριθμ. Πρωτ: 10543

Πληρ:                  

Ταχ. Δ/νση:

 

Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνα:

Fax:

email:

Νίκη Στραγαλινού

Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθαν. Κατωπόδη

31 100-Λευκάδα

26453 60525

26453 60536

info@lefkada.gov.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμος Λευκάδας(σήμα)

A N A K O I N Ω Σ Η

Πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ναυαγοσωστών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις δ/ξεις του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015)
 3. Τις δ/ξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234Α /28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και άλλες διατάξεις
 4. Τις Δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/13.3.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 6. Την υπ. αριθμ. 153/10.5.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Λευκάδας
 7. Το υπ. αριθμ. 9455/1.6.2016 (ΑΔΑ:ΩΦΕΧΟΡ1Φ-23Κ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: « Εγκριση της υπ. αριθμ.   Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας»

 

                                                             Ανακοινώνει

 

           Την πρόσληψη επτά (7) υπαλλήλων ειδικότητας Ναυαγοσωστών, κατηγορίας ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμενου χρόνου για χρονικό διάστημα τριών  (3) μηνών για τους τέσσερις (4) ναυαγοσώστες και δύο (2) μηνών για τους τρείς (3) Ναυαγοσώστες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας, ενόψει της θερινής και τουριστικής περιόδου, με τα κάτωθι προσόντα:

 Αδεια Ναυαγοσώστη θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή

 1. Οι υποψήφιοι της ανωτερω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως και 45 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξης δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι: «Πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007»
 3. Αδεια ναυαγοσώστη θεωρημένη από την Λιμενική Αρχή
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του Δημόσιου τομέα για την απόδειξη της εμπειρίας

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, από 7/6/2016  έως και 13/6/2016, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, 31 100 Λευκάδα), απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Χαλκιοπούλου Γεωργίας ή κου Μάλφα Γεράσιμου (τηλ. Επικοινωνίας 2645360570, και 2645360506).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα Ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των λοιπών δημοτικών ενοτήτων και  στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *