Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Δ Σ συνεδρίαση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Λευκάδα 9 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 26630

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 28ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Δ.Ε. Ελλομένου κατά ειδικής διαταγής διευθύνουσας υπηρεσίας.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Δ.Ε. Ελλομένου κατά διόρθωσης 16ου λογαριασμού.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Δ.Ε. Ελλομένου κατά πρωτοκόλλου διακοπής προσωρινής παραλαβής.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 34/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας περί κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 6ο: : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 35/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας σχετικά με την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας
«Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ΔΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Λευκάδας και ορισμός μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) της Επιτροπής Διοίκησης αυτού.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ΔΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. συμπλήρωσης της αριθ. 150/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση της από 17/12/1999 σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοσίου για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης του τουριστικού λιμένα Λευκάδας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Δ.Λ.T.Λ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας έτους 2016.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ΔΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον υπολογισμό της προθεσμίας καταβολής των οφειλών πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ)», προϋπολογισμού 12.299,69 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνα) της κας Μαριάννας Ρομποτή του Σπυρίδωνος στην θέση Μουτουλού-Πόρτο Κατσίκι της Τ.Κ. Αθανίου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνα) της κας BRZEZINKA ANNA-MARIA του MARIAN σε κοινόχρηστο χώρο στους Πηγαδισάνους Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση και τον ορισμό μελών τακτικών και αναπληρωματικών, της επιτροπής για τον έλεγχο και την βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδοτόπων, για την διετία 2016-2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου, εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.», προϋπολογισμού 38.273,73 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προμηθειών, έτους 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δημοτικών συμβούλων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους), για την επιτροπή παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις εργασιών – υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δημοτικών συμβούλων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους), για την επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κλπ. καθώς κι εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, με την διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της υπ΄αριθμ. 19276/07.09.2015 σύμβασης για την προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου «Εργασίες αποκατάστασης Χαραμογλείου Βιβλιοθήκης», προϋπολογισμού 4.492,46 €
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πύργου Μαραντοχωρίου».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύσταση επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2016.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2016.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 32ο :Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της δωρεάν χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κατούνας στον Πολιτιστικό, Επιμορφωτικό & Αθλητικό Σύλλογο Κατούνας με την επωνυμία «ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ».
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *