Την Δευτέρα (5-10-2015) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δ.Σ. σμικρ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                        Λευκάδα 30 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 21034

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο
3. Πρόεδρο Συμβουλίου Δ.Κ. Λευκάδας
4. Πρόεδρο Συμβουλίου
Δ.Κ. Νυδριού
5. Πρόεδρο Συμβουλίου
Τ.Κ. Απολπαίνης
6. Πρόεδρο Συμβουλίου
Τ.Κ. Αλεξάνδρου
7. Πρόεδρο Συμβουλίου
Τ.Κ. Καρυωτών
8. Εκπρόσωπο
Τ.Κ. Αγίου Νικήτα
9. Εκπρόσωπο
Τ.Κ. Εξάνθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 20ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ
Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ
Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. περί κοινοχρησίας πεζόδρομου στον οικισμό Εξάνθειας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών
Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 54/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 212/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 204/2013 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 109/2013 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 16324/ 30.7.2015 αίτησης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 15650/ 21.7.2015 αίτησης της Ιωάννας Αρματά του Νικολάου, ιδιοκτήτριας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πόρο Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση των κτηρίων που στεγάζονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Τ.Κ. Αγίου Νικήτα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάργηση δίκης και έγκριση καταβολής επιδικασθέντως ποσού 42.687,68 € σύμφωνα με την αρ. 317/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (σχετική η αρ. 222/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για ονοματοδοσία ανώνυμων οδών και πλατειών σε Δ.Κ. Λευκάδας, Δ.Κ. Νυδριού, Τ.Κ. Καρυωτών, Τ.Κ. Αλεξάνδρου και Τ.Κ. Απολπαίνης.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού 150.000,00 €.
Εισηγητής: Οδυσσέας Γιαννιώτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 47.528,60 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση τμημάτων από τα δημόσια ακίνητα με Α.Β.Κ. 103 & 104 για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ» Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τους προτεινόμενους χώρους για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου (σχετ. η αριθ 63/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 12.304,67 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την αρ. πρωτ. 12835/09.06.2015 ένσταση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.- P.C DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 15.846.618,16 €.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ
“ ΜΑΘΙΑΤΙΚΑ ” ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣ “ ΡΟΥΠΑΚΙΑ“ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 11.000,00 €.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Προέδρου Δ.Σ. εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας

2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *