Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (την Δευτέρα 10-8-15)

αρχικη ΔΣ

Την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015 και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Λευκάδας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου, με τα εξής θέματα:

——————————————-

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. επί υποβληθεισών ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθ. 166/2014 απόφασης Δ.Σ. (σχετ. η αρ. 167/2015 απόφαση Δ.Σ.). Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος – Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τους πίνακες της κυρωμένης με την υπ’ αριθ. 4537/1997 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας πράξη εφαρμογής, Νικιάνας – Επισκόπου – Σωτήρως, για τη διάνοιξη των οδών Νο 41 – Νο 42 – Νο 43. Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος – Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015». Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Κατασκευή υποδομών νέου νοσοκομείου». Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος – Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ». Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος – Βρεττού Κων/να, υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους ΔΣ του ΝΠΔΔ «Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα -Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον». Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης Πρόεδρος ΝΠΔΔ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί -Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον». Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2η αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2015 και ψήφιση των πιστώσεων. Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης Αντιπρόεδρος Πν. Κέντρου.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δημιουργίας, έκδοσης και προμήθειας τουριστικού εντύπου – οδηγού σε δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική, για τον Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της αριθ. 170/15 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση μελών στην 5μελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2015. Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Προσάμμωση ακτής Παράδεισος Λυγιάς». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Προσάμμωση ακτής στο λιμάνι Νικιάνας». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 313.800,13 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 114.135,14 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ «ΜΑΡΚΟΙ» Δ.Δ. ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 157.579,46 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό κλιμάκωσης στα πρόστιμα της υπαίθριας διαφήμισης (σχετ. η αρ.189/15 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή ποσού λόγω λάθους υπολογισμού τέλους 0,5%. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος των υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς/μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Βαρτελάτο Παναγιώτη. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *