Το ΤΑΟΛ αναζητεί επενδυτή για το οινοποιείο στο Κάστρο

ΤΑΟΛ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»
Γολέμη 5-7, 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ * ΤΗΛ. 2645022319, ΦΑΞ 2645025898

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» προσκαλεί δημοσίως κάθε επενδυτή που ενδιαφέρεται να εκμεταλλευτεί το συγκρότημα του ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ (κτίριο και περιβάλλοντα χώρο) να εκδηλώσει ενδιαφέρον με υποβολή κλειστού φακέλου προσφοράς που θα περιέχει:

1) Τα παρακάτω έγγραφα, που αποτελούν και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό:

α) Για εταιρεία: γενική παρουσίαση της εταιρείας, νομοποιητικά έγγραφα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου, πρακτικό εκπροσώπησης στο διαγωνισμό.

β) Για φυσικό πρόσωπο: σύντομο βιογραφικό τεκμηριωμένο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα , πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για εκπροσώπηση στο διαγωνισμό εάν δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

2) Προτεινόμενη χρήση με αντίστοιχο επιχειρηματικό σχέδιο.

3) Επενδυτική πρόταση, η οποία θα συνοδεύεται από:

α) αρχιτεκτονική προμελέτη αξιοποίησης του υφιστάμενου κτιρίου ως και πρόταση για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και σε περίπτωση επενδυτικής πρότασης για ξενοδοχείο, στόχος θα είναι τα πέντε αστέρια συν. Το συγκρότημα βρίσκεται εντός της ζώνης Α προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου της Αγίας Μαύρας (ΦΕΚ 1061/Β/27-7-2005).

β) προϋπολογισμό επενδυτικού κόστους για την ως άνω αρχιτεκτονική προμελέτη ως και για τις λοιπές επενδύσεις.

γ) χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των επενδυτικών εργασιών.

4) Αποδεικτικά ανάλογης επιχειρηματικής εμπειρίας.

5) Χρονική διάρκεια μίσθωσης: 25 έτη με δικαίωμα παράτασης.

6) Ετήσιο βασικό καθαρό μίσθωμα τουλάχιστον 80.000 € συν ποσοστά επί του τζίρου και ετήσιες αναπροσαρμογές του βασικού μισθώματος όση ο εκάστοτε ετήσιος πληθωρισμός και όχι κάτω από το 0,5 % .

7) Προκαταβολή τουλάχιστον δύο (2) ετησίων μισθωμάτων.

8) Εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές Τραπεζών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ΤΣΜΕΔΕ) προς διασφάλιση του Συν/σμού για τις υποχρεώσεις που θα αναληφθούν ως εξής:

α) Συμμετοχής ποσού δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, που θα καταπέσει υπέρ του Συν/σμού σε περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής επιλεγεί και αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη πρόσκλησή του.

β) Υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης από τον πλειοδότη, ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) αυτής, που θα επιστρέφεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα επιβλέπονται από μηχανικούς του Συν/σμού.

γ) Καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της, ίσης με το βασικό μίσθωμα, όπως αυτό θα διαμορφώνεται μετά τις ετήσιες αναπροσαρμογές του. Η εγγύηση αυτή θα ανανεώνεται ετησίως.

9) Η δυνατότητα εκτέλεσης της επένδυσης από τον ενδιαφερόμενο θα αποδεικνύεται ως εξής:

α) Αν πρόκειται για εταιρεία: τα ίδια κεφάλαιά της ή το άμεσα ρευστοποιήσιμο ενεργητικό της να είναι ίσα τουλάχιστον με το 15% του ύψους της επένδυσης ή συνδυασμός των παραπάνω σε ποσοστό 25% του ύψους της επένδυσης.

β) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: οι μέσες καταθέσεις του κατά το τελευταίο έτος πριν την προσφορά να είναι τουλάχιστον ίσες με το 10% του ύψους της επένδυσης, ή η αξία των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών του στοιχείων να είναι ίση με το 20% του ύψους της επένδυσης ή συνδυασμός των παραπάνω σε ποσοστό 25% του ύψους της επένδυσης.

10) Δήλωση του υποψήφιου επενδυτή ότι θα παραχωρήσει κατάλληλο χώρο στο Συν/σμό για έκθεση των δικών του προϊόντων και των προϊόντων των μελών του χωρίς αντάλλαγμα. Η θέση του χώρου θα φαίνεται στην αρχιτεκτονική προμελέτη.

11) Δήλωση του υποψήφιου επενδυτή ότι αποδέχεται εκπρόσωπος του Αγροτικού Συν/σμού να συμμετάσχει στη Διοίκηση της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

12) Δήλωση του υποψήφιου επενδυτή ότι μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης ο Συν/σμός δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την υλοποίηση της επένδυσης και τη λειτουργία της μονάδας και την ευθύνη αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο ανάδοχος.

13) Οι φάκελοι προσφοράς (υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για το περιεχόμενο των 4 υποφακέλων στο παράρτημα (1), θα παραληφθούν από το Δ.Σ. του Συν/σμού και εν συνεχεία θα ανοιχθούν, θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν από πρωτοβάθμιες τριμελείς επιτροπές μηχανικών, δικηγόρων και οικονομολόγων. Τα δύο μέλη των ως άνω επιτροπών θα οριστούν από τα επαγγελματικά και τα επιστημονικά τους όργανα και το τρίτο μέλος από τη Διοίκηση του Συν/σμού. Η αξιολόγηση θα γίνει με τα κριτήρια, βαρύτητες και βαθμούς όπως αυτά εμφανίζονται στο παράρτημα 2. Πιθανές ενστάσεις θα εξετάζονται από δευτεροβάθμια επιτροπή αποτελούμενη από ένα πολιτικό μηχανικό, ένα δικηγόρο και έναν οικονομολόγο που θα οριστούν από τα επαγγελματικά και τα επιστημονικά τους όργανα. Η αμοιβή των μελών των παραπάνω επιτροπών, ύψους έως δέκα έξη χιλιάδες πεντακόσια (16.500).ευρώ θα βαρύνει τον ανάδοχο. Αναλυτικά η αμοιβή των μελών των πρωτοβάθμιων επιτροπών θα είναι 1,500 € ανά μέλος και της δευτεροβάθμιας επιτροπής θα είναι 1,000 ευρώ ανά μέλος. Εν συνεχεία το Δ.Σ. θα κατατάξει σε σειρά επιτυχίας τις προτάσεις και μετά τη σύμφωνη γνώμη της έκτακτης Γ.Σ. που θα συνέλθει, το Δ.Σ. θα αναθέσει το έργο.

Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του Συν/σμού απ’ τη συμμετοχή τους και την απόρριψη της προσφοράς τους.

Οι ανωτέρω φάκελοι πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Συν/σμού Γολέμη 5-7, Λευκάδα έως τις 30-9-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Για κάθε προκαταρκτική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Πρόεδρο του Συν/σμού κ. Λιβιτσάνο Γεράσιμο τηλ. 6973311327 ή στην Αναπλ/τρια Δ/ντρια κ. Καρύδη Κων/να τηλ. 2645022319.

Λευκάδα 25-5-2015

Α.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *