Η Παράταξη “Όλοι για τη Λευκάδα” για το Τουριστικό Περίπτερο

Η Παράταξη “Όλοι για τη Λευκάδα” για το Τουριστικό Περίπτερο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      

  για τις τελευταίες εξελίξεις στο Τουριστικό Περίπτερο

 

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 παρουσιάσθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) από τον Πρόεδρο του κ. Καρβούνη Σπ., η μελέτη του Τουριστικού Περιπτέρου που εκπονήθηκε από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.).

Από την παρουσίαση επιβεβαιώθηκε αυτό που στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30/8/2022 είχαμε αναφέρει, ότι δηλαδή καμιά ουσιαστική αλλαγή δεν υπήρξε από την αρχικώς κατατεθείσα μελέτη στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Λευκάδας (Σ.Α.) και στην συνέχεια στο ΚΕ.Σ.Α.. Έτσι:

  1. Στο ορθογώνιο στέγαστρο των λουτρικών εγκαταστάσεων (κτίριο Α) και που τμήμα του σήμερα είναι ελεύθερο και ανοικτό, δημιουργείται εσωτερικός χώρος κουζίνας επιφάνειας 90 τ.μ. περίπου. Έτσι ο χώρος μετατρέπεται σε κλειστό, κάτι που προφανώς αυξάνει τη δόμηση.
  2. Παραμένουν κατασκευές που προτάθηκαν από τον ανάδοχο, και βρίσκονται εκτός του περιγράμματος των δυο βασικών κτισμάτων, όπως: δυο σειρές αποδυτηρίων – ντους και σε άλλο σημείο του χώρου λουτήρες, με σκίαστρα και διαχωριστικά, κ.λπ..

Από τα παραπάνω, προκύπτουν θέματα τα οποία συνιστούν παρεκβάσεις από την Διακήρυξη και την πράξη παραχώρησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα:

     Τα ανωτέρω αναφερόμενα (1) και (2) έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον όρο 7 της αριθ. 10/21-2-2020 πράξης παραχώρησης στον οποίο σημειώνεται: «Στον παραχωρούμενο χώρο απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα ή εκτέλεση έργων διαμόρφωσης αυτού και κάθε μεταβολή αυτού.»

     Με αυτά τα δεδομένα, καθώς και άλλες παρατηρήσεις που επισημάνθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της 30ης/8/2022, η Παράταξή μας εμμένει στην πρόταση που κατέθεσε μαζί με τις άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας, με την οποία ζητούμε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο την ακύρωση της αριθ. 10/21-2-2020 απόφασης παραχώρησης και συνολικά την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Αναμένοντας το πόρισμα της Επιτροπής που συγκρότησε ο Δήμος, δηλώνουμε ότι γνωρίζουμε το σύνθετο της διαδικασίας ακύρωσης και δεν υποτιμούμε καθόλου τις δυσκολίες υλοποίησής της. Γι’ αυτό δεν συμφωνούμε με τις απόψεις που αντιμετωπίζουν το θέμα μόνο ως πολιτικό. Έχει και σημαντικές νομικές πλευρές, τις οποίες το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος πρέπει με σοβαρότητα να διαχειριστούν.

Στην ενημέρωση που έγινε από τον κ. Καρβούνη για την εγκεκριμένη μελέτη, επιβεβαιώθηκαν δυο ακόμη πολύ σοβαρά στοιχεία:

Ι)  Γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του συνόλου του χώρου του οικοπέδου, δηλαδή και των 8.400 τ.μ..

ΙΙ) Στο κυρίως κτίσμα (κτίριο Β΄), γίνεται πλήρης αξιοποίηση του συνόλου του υπογείου χώρου (τουαλέτες, βοηθητικοί χώροι, κ.α.), που μέχρι τώρα με βάση την υπάρχουσα κατάσταση είναι επιχωματωμένο κατά τα 2/3, μεγαλώνοντας σημαντικά τον ωφέλιμο χώρο.

     Αν, παρ’ όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή και το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με την πλειοψηφία που διαθέτουν, επιλέξουν τελικά να ολοκληρώσουν την παραχώρηση, τους προτείνουμε να προσέξουν ιδιαιτέρως τα δυο αυτά σημεία:

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 8.400 τ.μ.

►  Στη Διακήρυξη αναφέρονται τα εξής:

α) Τίτλος της Διακήρυξης είναι: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΖ ΚΑΣΤΡΟ» ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»

β) Στην εισαγωγή: «Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος, εφεξής «Δ.Λ.Τ.Λ.», διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ……… στον οποίο θα παραχωρηθεί η χρήση και εκμετάλλευση του τουριστικού περιπτέρου μετά των εν γένει πέριξ αυτού λουτρικών εγκαταστάσεων, τα οποία βρίσκονται στην ειδική θέση «Πλαζ Κάστρο»…»

γ) Η Διακήρυξη στο κεφ. 2 αναφέρει: «Ο παραχωρούμενος χώρος του συγκροτήματος του υπάρχοντος τουριστικού περιπτέρου μετά των εν γένει λουτρικών εγκαταστάσεων Πλαζ Λευκάδας απαρτίζεται από δύο κτίρια επιφάνειας 500 τ.μ. έκαστο, επί ακινήτου συνολικής εκτάσεως 8.400 τ.μ.,… Ειδικότερα, οι χώροι των οποίων θα παραχωρηθεί το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης και αφορούν την παρούσα είναι:  Όσον αφορά στο πρώτο κτίριο: Συγκρότημα εγκαταστάσεων πλαζ κύριας χρήσης. Όσον αφορά στο δεύτερο κτίριο: 1) αίθουσα για την εξυπηρέτηση τριακοσίων(300) ατόμων, 2) μαγειρεία και εστιατόριο, 3) W.C, ανδρών και γυναικών, 4) αποδυτήρια – W.C, ντους προσωπικού, 5) υπόγειο με δύο αποθήκες και χωροκεντρικής θέρμανσης, 6) διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι…»

δ) Στην πράξη παραχώρησης στο σημείο Γ΄ αναφέρεται:

«… Γ. Εγκρίνει την προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου έκτασης 8.400 τ.μ. επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Λευκάδας στην «Nοtίοη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.». Η παραχώρηση συνδέεται με εργασίες για την ανακατασκευή του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του χώρου και τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ακριβής θέση και έκταση του παραχωρούμενου χώρου εμφανίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Σπύρου Παπαδόπουλου,…».

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι ΔΕΝ παραχωρείται η συνολική έκταση των 8.400 τ.μ., αλλά η χρήση των δυο κτηρίων, καθώς και οι διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι. Το Δ.Λ.Τ. δεν πρέπει, αλλά ούτε μπορεί να επιτρέψει τη χρήση της συνολικής δημόσιας έκτασης των 8.400 τ.μ., γιατί δεν έχει δικαίωμα από το νόμο χρήσης και εκμετάλλευσης της έκτασης αυτής, εκτός μόνον των δύο κτηρίων και του διαμορφωμένου χώρου που βρίσκονται μέσα στο συνολικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση ο όρος Γ΄ της πράξης παραχώρησης χρήζει μεγαλύτερης αποσαφήνισης με την προσθήκη διευκρινιστικού τοπογραφικού διαγράμματος, ως προς την επιφάνεια χρήσης. Τα 8.400 τ.μ. που αναφέρονται στην διακήρυξη, απλώς ορίζουν την έκταση του Δημοσίου μέσα στην οποία βρίσκονται τα δύο ακίνητα, των οποίων δικαιούται να κάνει χρήση ο μισθωτής.

Άλλωστε, το τμήμα που υπάρχουν τα δυο κτίρια καθώς και ο διαμορφωμένος υπαίθριος χώρος, ορίζεται από πετρόκτιστη μάντρα δίπλα ακριβώς από το κύριο κτίσμα. Ο δίπλα χώρος, προς το ΤΑΟΛ, είναι μη διαμορφωμένος, ανέγγιχτος από ανθρωπογενή δραστηριότητα, αμμώδης, με ποώδη βλάστηση, τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος για να υποβοηθηθούν οι εργασίες που θα γίνουν στα κτήρια.

Επί του θέματος, έχει κάνει από καιρό σχετικές παρεμβάσεις, καταθέτοντας την νομική του άποψη, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας κ. Γερ. Γαντζίας.

▶ Το δεύτερο σημείο που οφείλει να προσέξει το Δ.Λ.Τ., είναι η πρόσθετη ωφέλεια που προκύπτει για τον ενδιαφερόμενο με τα επιπλέον τ.μ. από την εκχωμάτωση του υπογείου. Αναφερόμαστε σε πολλά επιπλέον τετραγωνικά μέτρα.

     Εμείς, ως Διοίκηση του Δήμου και του Δ.Λ.Τ., δεν θα επιτρέπαμε ποτέ να υπάρξουν αυτές οι μεθοδεύσεις και οι παρεκβάσεις. Απαιτούμε από τη Δημοτική Αρχή και το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. να πράξουν το ίδιο.

ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Προτείνουμε και πάλι, όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30/8/2022, στο θέμα που αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού από την Κτηματική Υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο, τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να αποφευχθεί η μίσθωση του χώρου της παραλίας για την ανάπτυξη  ομπρελοκαθισμάτων.

Στις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 11 του Νόμου 4607/2019 ‘’περί παραχώρηση απλής χρήσης’’ που τροποποίησε το άρθρο 13 του ν. 2971/2001, αναφέρεται:

«…11. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό, παραλία, ….. που περιβάλλουν ή εντός των οποίων βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης τους αποτελεί η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού…». Η παραπάνω αναφερόμενη αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α., είναι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.)

Επίσης, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Κ.Α.Σ. στις 19/10/2021, για το θέμα του Τουριστικού Περιπτέρου, η εισηγήτρια κ. Ιουλία Παπαγεωργίου ανέφερε:

« … Ας σημειωθεί, τέλος, ότι ακόμη και για την απλή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε δήμους για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σπανίως αυτό επιτρέπεται εντός αδομήτου ζώνης Α΄ και πάντοτε κατόπιν γνωμοδότησης του Κ.Α.Σ. … ».

Γίνεται λοιπόν καθαρό, ότι οι πιθανότητες να εγκρίνει το Κ.Α.Σ. στον ενδιαφερόμενο την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων, είναι περιορισμένες. Μάλιστα αν η Διοίκηση του Δ.Λ.Τ. ενεργοποιηθεί με συγκεκριμένες κινήσεις (έτσι κι αλλιώς κάτι τέτοιο απηχεί τις διαθέσεις της μεγάλης πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας), τότε καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο για το Κ.Α.Σ. να προχωρήσει στην παραχώρηση της παραλίας. Άρα μπορεί να επιλυθεί το κυρίως μεγάλο θέμα που αφορά στην πλήρη απελευθέρωση της παραλίας από ομπρελοκαθίσματα.

Με αυτή την ανακοίνωση επιδιώκουμε να κάνουμε σαφή την θέση μας και παράλληλα, ανεξάρτητα από την τελική κατάληξη του ζητήματος, να συμβάλουμε δημιουργικά στην επίλυση του.

     Τέλος, δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε την τακτική του κ. Δημάρχου, που σε πρόσφατη συνέντευξή του, τη μια στιγμή συστήνει να πέσουν οι τόνοι και την επομένη επιτίθεται με αήθεις χαρακτηρισμούς (εξάλλου έχουμε συνηθίσει στην θητεία του) στον πρώην δήμαρχο Κ. Δρακονταειδή και κατ’ επέκταση στην Παράταξή μας. Κατανοώντας ότι περνά πολύ δύσκολη περίοδο με όσα τελευταία του έχουν συμβεί ή θα του συμβούν, συνιστούμε ψυχραιμία, αφού το άγχος δεν είναι καλός σύμβουλος.

     Και φυσικά, μόνο ως ανέκδοτο εκλαμβάνουμε το να εγκαλεί εμάς για «πολιτική ανυποληψία» ποιος, ο κ. Χαράλαμπος Καλός!

 

Λευκάδα 26/9/2022

Δημοτική Παράταξη

“ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ”

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *