Ανακοίνωση του Δήμου για την τιμολόγηση του νερού

δημος Λευκ. σήμα

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα, 24 Νοεµβρίου 2014

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, κατά τη συνεδρίασή του την 21 Νοεµβρίου 2014, µε πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής και µετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε για όλο τον ∆ήµο τον εξορθολογισµό των τιµολογίων Ύδρευσης, ο οποίος περιλαµβάνει:

Α) Την καθιέρωση γενικευµένου κοινωνικού τιµολογίου σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες για οικονοµικά αδύναµες οµάδες δηµοτών, µε εισοδηµατικά κριτήρια. Είναι σηµαντικό στις συνθήκες άκρατης λιτότητας που βιώνουµε να µπορούµε να εξασφαλίσουµε το νερό στους οικονοµικά αδύναµους συµπολίτες µας. Το κοινωνικό τιµολόγιο αφορά τις εξής κατηγορίες δηµοτών:

 • Μακροχρόνια άνεργοι.
 • Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι µε ανήλικα ή τέκνα που σπουδάζουν.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες µε προστατευόµενα τέκνα.
 • Ανάπηροι µε ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% καθώς και τυφλοί ίδιου ποσοστού.
 • Πολυµεταγγιζόµενα άτοµα που πάσχουν από µεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιµία.
 • Άτοµα που υπόκεινται σε αιµοκάθαρση.

Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται:

 1. Οι έχοντες οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 3000€ (πλην επιδόµατος ανεργίας και προνοιακών επιδοµάτων):
  Απαλλάσσονται της πληρωµής των πρώτων 50m3 νερού. Από 50m3 έως 100m3 χρεώνονται µε το 50% της αντίστοιχης τιµής ανά ∆.Ε. Πάνω από 100m3 χρεώνονται µε την κανονική τιµή και την κλιµάκωση της αντίστοιχης ∆.Ε.
 2. Οι έχοντες οικογενειακό εισόδηµα από 3001€ µέχρι 8000€ (πλην επιδόµατος ανεργίας και προνοιακών επιδοµάτων):
  για κατανάλωση µέχρι 100m3 χρεώνονται µε το 50% της αντίστοιχης ∆.Ε. Πάνω από 100m3 χρεώνονται µε την κανονική τιµή και κλιµάκωση της αντίστοιχης ∆.Ε.

Τα εισοδηµατικά κριτήρια βεβαιώνονται κάθε έτος:
νιΜε βεβαίωση του ΟΑΕ∆
νι Με το εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους.
νι Με το Ε9 για ακίνητη περιουσία µέχρι 200.000€.

Β) Την εφαρµογή οµοιόµορφης κλιµάκωσης σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες, συνυπολογίζοντας τις διαφορετικές µέχρι τώρα κλιµακώσεις και τιµές που ίσχυαν σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα καθώς και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Γ) Τον καθορισµό ενιαίου παγίου 6€ για όλες τις οικιακές καταναλώσεις και 10€ για τις αντίστοιχες επαγγελµατικές.

∆) Την θέσπιση ενιαίας τιµής 1,77€/m3 (µε Φ.Π.Α. 2€/m3) για την παροχή νερού από τα λιµάνια σε σκάφη, εκτός των ηµερόπλοιων που θα χρεώνονται σύµφωνα µε τις επαγγελµατικές καταναλώσεις (των καταστηµάτων) της αντίστοιχης ∆.Ε.

Με τον παραπάνω εξορθολογισµό το µεγάλο όφελος για τους δηµότες είναι η γενίκευση του κοινωνικού τιµολογίου. ∆εν επιβαρύνονται οι καταναλωτές µε αυξήσεις στα τιµολόγια (αντίθετα σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχουν µειώσεις τιµών), εκτός από µικρή επιβάρυνση σε µερικές οριακές επαγγελµατικές καταναλώσεις εξαιτίας
της κλιµάκωσης. Αυτό δείχνουν οι πίνακες κατά ∆ηµοτική Ενότητα µε τις ισχύουσες τιµές για καταναλώσεις τετραµήνου και τις νέες τιµές που διαµορφώνονται µε την κλιµάκωση, καθώς και οι συγκριτικοί πίνακες που ακολουθούν.

Η απόφαση θα ισχύσει από τον νέο χρόνο.

Όταν η απόφαση εγκριθεί από την αποκεντρωµένη Περιφερειακή ∆ιοίκηση, θα ακολουθήσουν οι οδηγίες για την εφαρµογή του κοινωνικού τιµολογίου.

Πίνακες κατά ∆ηµοτική Ενότητα, µε τις ισχύουσες τιµές και τις νέες κλίµακες που δηµιουργούνται µετά τον εξορθολογισµό.

1

2

3

4

5

6

7

8

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *