Προκήρυξη του ιστιοπλοϊκού αγώνα ανοιχτής θάλασσας “ΓΟΛΕΜΗ” από τον ΝΟΛ

ΝΟΛ- Προκήρυξη ιστιοπλοϊκού αγώνα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
«ΓΟΛΕΜΗ»
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

1 (2)1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας.
Προκηρύσσει
τον αγώνα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης “ΓΟΛΕΜΗ” την Κυριακή 13 Ιουλίου 2014 & ώρα 11:20

1 (2)2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς:

2.1. Τους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016 (Racing Rules of Sailing, RRS).

2.2. Τους Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της ISAF (Equipment Rules of Sailing, ERS).

2.3. Τον Επιπρόσθετο Κανονισμό για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της ISAF Offshore Special Regulations 2014-2015. O αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 5 του παραπάνω κανονισμού.

2.4. Τις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ & ΕΙΟ για το 2014 και τις σχετικές εγκύκλιους και προσθήκες του 2014.

2.5. Από τη δύση εώς την ανατολή του ηλίου, το Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.

2.6. Το Διεθνή Κανονισμό Καταμέτρησης IMS 2014.

2.7. Το Διεθνή Κανονισμό ORC Rating System 2014.

2.8. ΤονΔιεθνή Κανονισμό IRC Rules 2014.

2.9. Την παρούσα Προκήρυξη Αγώνα.

2.10. Τις Οδηγίες Πλου.

1 (2)3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

3.1. Θα ισχύει ο Κώδικας διαφημίσεων 20 της ISAF.

3.2. Ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν διαφήμιση της διοργάνωσης την οποία θα επιλέξει και θα προμηθεύσει ο διοργανωτής, όπως διαφήμιση στην πλώρη, διακριτικούς αριθμούς πλώρης, σημαία στην πρύμνη, σημαία κατά τον ελλιμενισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τον Κώδικα διαφημίσεων 20 της ISAF.

3.3. Ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει επίσης την τοποθέτηση βιντεοκάμερας ή συσκευής εντοπισμού στα συμμετέχοντα σκάφη, με δικά του έξοδα.

3.4. Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στον αγώνα.

3.5. Όταν μια διαφήμιση δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί πρέπει να διαγράφεται.

1 (2)4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International, ORC club ή IRC (endorsed) με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης εκδόσεως 2014. Επίσης γίνονται δεκτά, στην κατηγορία ¨κρουαζιέρας¨, σκάφη καταμετρημένα σύμφωνα με το σύστημα καταμέτρησης του Ν.Ο.Λ.

4.2. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 20€ το οποίο θα κατατεθεί στη συνάντηση κυβερνητών το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014 στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Λευκάδας.

4.3. Ένα σκάφος θεωρείται ότι έχει προδηλώσει συμμετοχή όταν έχει υποβάλει τα κάτωθι έντυπα:

α) Συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής

β) Κατάσταση πληρώματος όπου δύο μέλη τουλάχιστον να διαθέτουν δελτίο αθλητή (αρ. 5.3 Προσθηκών της Εθνικής Αρχής στους διεθνείς κανόνες Ιστιοδρομιών). Tα σκάφη κρουαζιέρας δεν έχουν αυτήν την υποχρέωση.

γ) Πιστοποιητικό καταμέτρησης σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης πριν την 13/07/2014.

δ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ σύμφωνο με τις Διατάξεις της ΕΙΟ 2014.

ε) Τηλέφωνα επικοινωνίας σε στεριά και σκάφος, μαζί με τα ονόματα των μελών πληρώματος – υπεύθυνων επικοινωνίας.

Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να σταλούν με email και πρέπει να επιβεβαιωθεί η παραλαβή τους από τον Όμιλο. Ο διοργανωτής Όμιλος δεν είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος προκύψει από την μη αποδοχή της δήλωσης συμμετοχής τους σκάφους.

4.4. Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μια κατηγορία καταμέτρησης (ORCi, ORC Club ή IRC).

1 (2)5. ΣYΓXΩNEYΣH KΛAΣEΩN

5.1. H επιτροπή του αγώνα έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις (κατηγορίες) σκαφών ανάλογα με τη συμμετοχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους της ΕΑΘ/ΕΙΟ. Οι τελικές καταστάσεις συγχώνευσης-διαχωρισμού των κλάσεων θα δοθούν στη Συγκέντρωση Κυβερνητών. Σε κάθε κλάση θα συμμετέχουν τουλάχιστον τρία σκάφη.

5.2. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια ιστιοδρομία σε μία κατηγορία πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον τρία (3) σκάφη.

1 (2)6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

6.1. Στις κατηγορίες ORCi και ORC Club, για τη διόρθωση του χρόνου θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring – Constructed Cource. Εναλλακτικά, σε περίπτωση έλλειψης επαρκών στοιχείων και κατά την κρίση της επιτροπής αγώνων, θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring – Selected Cource Ocean for PCS.

6.2. Στην κατηγορία IRC θα εφαρμοστεί το Time On Time.

6.3. Το χρονικό όριο τερματισμών για τα σκάφη ORC καθορίζεται σύμφωνα με τον τύπο (GPH x 2 x Απόσταση) και αντίστοιχα για τα σκάφη IRC (BDF x 2 x Απόσταση). Στην περίπτωση πρόγνωσης ασθενών ανέμων ή άπνοιας κατά την διάρκεια του αγώνα ή άλλης αιτίας, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εναλλακτικά να καθορίσει στις οδηγίες πλου εναλλακτικό συντελεστή στον ανωτέρω τύπο, ώστε τα σκάφη να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ορίου τερματισμού και να βοηθηθούν τα αργά σκάφη σε περίπτωση άπνοιας, ώστε να τερματίσουν.

1 (2)7. ΣYΣTHMA BAΘMOΛOΓIAΣ

7.1. θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας (Low Point System) σύμφωνα με το παράρτημα A4 των ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ της ISAF-RRS.

7.2. Ο συντελεστής βαρύτητας της ιστιοδρομίας είναι: 1.

1 (2)8. ΣYΓKENTPΩΣH KYBEPNHTΩN

8.1. H Συγκέντρωση Κυβερνητών θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 12 Ιουλίου, ώρα 20:00 στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Λευκάδας.

1 (2)9. OΔHΓIEΣ ΠΛOY

9.1. Oι Οδηγίες Πλου θα διανεμηθούν από τη Γραμματεία της Επιτροπής του Αγώνα στη Συγκέντρωση Κυβερνητών.

1 (2)10. EΛEΓXOΣ ΣKAΦΩN

10.1. Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της επιτροπής ελέγχου καταμετρήσεων και επιθεώρησης σκαφών για τη διενέργεια ελέγχου και επιθεωρήσεων. H επιτροπή αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί τα σκάφη σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο σημείο της διοργάνωσης.

10.2. Σε κάθε σκάφος θα υπάρχει στη διάθεση της επιτροπής αγώνα αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης και της 2ης σελίδας του.

1 (2)11. KATAΣTAΣH ΠΛHPΩMATOΣ

11.1. Oι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθενται από τη Γραμματεία, το αργότερο πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης κυβερνητών.

11.2. Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη Γραμματεία, η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη των ενδιαμέσων ιστιοδρομιών.

11.3. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 πρέπει να καταθέσουν γραπτή άδεια του κηδεμόνα τους και να έχουν αποδεδειγμένη γνώση ιστιοπλοΐας.

1 (2)12. EYΘYNH

12.1. Oι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Tόσο ο οργανωτής όμιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι τυχόν συμβεί στους αγωνιζόμενους ή στα σκάφη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.

12.2. Είναι αρμοδιότητα των εντεταλμένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στους προγραμματισμένους αγώνες.

1 (2)13. AΣΦAΛEIA ΣKAΦΩN

13.1. Τα αγωνιζόμενα σκάφη πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από τον νόμο 2743/99 ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση συμμετοχής του σκάφους στη διοργάνωση. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.

1 (2)14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σαββάτο, 12 Ιουλίου
16:00-18:00: εγγραφές
18:00-20:00: έλεγχος σκαφών
20:00: συγκέντρωση κυβερνητών

Κυριακή, 13 Ιουλίου 11:20: εκκίνηση ιστιοδρομίας

1 (2)15. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ

15.1. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη θαλάσσια περιοχή Λευκάδας-Πρέβεζας

1 (2)16. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

16.1. Εκτός από την επικοινωνία με την Επιτροπή Αγώνων, όσο ένα σκάφος αγωνίζεται δεν πρέπει να εκπέμπει, ούτε να λαμβάνει μέσω τηλεπικοινωνιών μηνύματα που δεν είναι διαθέσιμα σε όλα τα σκάφη.

16.2. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τα κινητά τηλέφωνα.

16.3. Η επικοινωνία θα γίνεται στο κανάλι 8.

1 (2)17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

17.1. Η διεύθυνση του ομίλου διοργάνωσης, της Γραμματείας και της Επιτροπής αγώνα είναι η ακόλουθη:

Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας – Μαρίνα Λευκάδας – 31100 Λευκάδα
τηλέφωνο-φαξ: 26450 25660 – website: www.nole.gr – e-mail: info@nole.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *