Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο-Εισηγητές και θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εισηγητές και θέματα

Λευκάδα 29 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 4 Ιουλίου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για επαναπροκήρυξη της θέσης με κωδικό 101 της ΣΟΧ 1/2018, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Διαξονικού Ελκυστήρα, λόγω άκαρπης  διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 1/2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής επιλογής προσωπικού.

                                        Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας  Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας με το Δήμο Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                                        Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας » με κωδικό ΟΠΣ 5003637 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 3220/18-6-2018 (ΑΔΑ 94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση γεωλογικής μελέτης Περιγιαλίου.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ».

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ-ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17/11/2015», ανάδοχος: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

            Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», αναδόχου: Γ. ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τοποθέτησης ΠΙΛΑΡ και αγωγού Διέλευσης καλωδίων σε δημοτικό χώρο.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », αναδόχου ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου:  Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. –  ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «EΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 17.139,09 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για την  περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ανάδοχος: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για την  περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», ανάδοχος: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗΣ» προϋπολογισμού  17.000,00 €.

                                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

   Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για  καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.    

                                       Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή  νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς  του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2017-2018.

                                       Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018, και (β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

                                    Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  21 ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

 

 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 1. ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

    Κοινοποίηση:

 1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
 2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                   
 3. Επιμελητήρια
 4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 5. Εργατικό Κέντρο
 6. Πολιτικά Κόμματα
 7. Μ.Μ.Ε.
 8. Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 9. Δημοτικές Ενότητες  με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και

Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *