Προθεσμίες για τις υφιστάμενες άδειες πλανόδιου εμπορίου

Προθεσμίες για τις υφιστάμενες άδειες πλανόδιου εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ότι η έκδοση και θεώρηση-ανανέωση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικών-παραγωγικών) γίνεται από τους οικείους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’). Οι υφιστάμενοι φάκελοι που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας θα αποσταλούν στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να μεταφερθεί ο φάκελος τους σε διαφορετικό Δήμο από αυτόν που αναφέρεται στον πίνακα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας (Διοικητήριο Λευκάδας – κεντρική πτέρυγα – ισόγειο) έως τις 28/02/2018, προκειμένου να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους προσκομίζοντας βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ  114  Α’). Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής οι ενδιαφερόμενοι αδειούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους Δήμους που απεστάλη ο φάκελος τους, έως τις 30/03/2018 (καταληκτική ημερομηνία) προκειμένου να απογραφούν και να τους αποδοθεί νέο έντυπο αδείας με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί στο παρελθόν με ετήσια διάρκεια, εφεξής ανανεώνονται πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Μη ανανεωθείσες άδειες, ανανεώνονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ανακαλούνται οριστικά και αυτοδίκαια.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λευκάδας, τηλ.2645360784.

 

Λευκάδα,   05-02-2018

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

 

Κοινοποίηση :

  1. Δήμος Λευκάδας
  2. Δήμος Μεγανησίου
  3. Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας
  4. Δήμος Αγρινίου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ)

 

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
1DORDEVIC- ROMBOTISMILICANEBOJSAΛΕΥΚΑΔΑΣ
2HAVOPETROLATOΛΕΥΚΑΔΑΣ
3ΑΓΓΕΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
4ΑΝΤΩΝΙΟΥΜΑΡΙΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
5ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
6ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
7ΒΕΡΓΙΝΗΣΑΓΓΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
8ΒΕΡΥΚΙΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
9ΒΛΑΧΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΙΩΑΝΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
10ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
11ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
12ΒΡΑΓΚΑΛΑΒΑΛΕΝΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
13ΓΑΖΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
14ΓΑΖΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΤΗΛΕΜΑΧΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
15ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
16ΓΚΕΚΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
17ΓΟΥΡΖΗΦΩΦΩΙΩΑΝΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
18ΓΟΥΡΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
19ΓΟΥΡΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
20ΓΡΑΨΑΕΛΛΗΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
21ΔΑΓΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
22ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
23ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
24ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥΕΛΠΙΔΑΠΑΥΛΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
25ΖΑΜΠΑΤΗΜΑΡΙΩΙΩΑΝΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
26ΖΑΜΠΕΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΘΩΜΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
27ΖΑΜΠΕΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΩΑΝΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
28ΖΩΗΤΑΣΠΑΝΑΓΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
29ΚΑΒΒΑΔΑΜΑΡΙΑΝΑΠΟΛΕΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
30ΚΑΒΒΑΔΑΣΕΥΣΤΑΘΑΓΓΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
31ΚΑΒΒΑΔΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
32ΚΑΒΒΑΔΑΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΝΑΠΟΛΕΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
33ΚΑΒΒΑΔΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕΤΡΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
34ΚΑΒΒΑΔΑΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
35ΚΑΒΒΑΔΙΑΜΑΡΘΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
36ΚΑΒΒΑΔΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
37ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗΦΙΛΙΠΠΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
38ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
39ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
40ΚΑΛΑΪΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
41ΚΑΜΠΕΡΗΓΕΩΡΓΙΑΘΩΜΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
42ΚΑΡΑΒΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
43ΚΑΡΤΑΝΟΣΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
44ΚΑΤΩΠΟΔΗΖΩΗΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
45ΚΑΤΩΠΟΔΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΑΡΑΝΤΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
46ΚΑΤΩΠΟΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
47ΚΑΤΩΠΟΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
48ΚΑΤΩΠΟΔΗΣΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
49ΚΙΤΣΩΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΘΑΝΑΣΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
50ΚΟΛΥΒΑΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΛΑΜΠΡΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
51ΚΟΝΙΔΑΡΗΤΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
52ΚΟΝΙΔΑΡΗΣΑΓΗΣΙΛΑΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
53ΚΟΝΙΔΑΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
54ΚΟΨΙΔΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΠΥΡΑΝΤΩΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
55ΛΟΓΟΘΕΤΗΝΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
56ΛΟΓΟΘΕΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
57ΛΟΓΟΘΕΤΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
58ΛΟΓΟΘΕΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
59ΛΟΓΟΘΕΤΗΣΣΠΥΡΑΝΔΡΕΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
60ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
61ΜΑΝΤΖΑΝΑΣΖΩΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
62ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
63ΜΑΡΓΕΛΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
64ΜΑΡΓΕΛΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΑΜΠΡΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
65ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
66ΜΕΛΑΟΛΓΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
67ΜΕΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
68ΜΕΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
69ΜΕΣΣΗΝΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣ
70ΜΕΣΣΗΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
71ΜΙΚΡΩΝΗΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
72ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
73ΜΠΑΛΤΣΑΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
74ΜΩΡΑΙΤΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
75ΝΤΟΒΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ
76ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΙΚΛΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
77ΠΕΡΑΤΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
78ΠΟΛΙΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
79ΠΟΛΙΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
80ΠΟΛΙΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
81ΠΟΛΙΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
82ΠΡΟΚΟΠΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΦΙΛΙΠΠΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
83ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΓΕΛΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
84ΡΟΜΠΟΤΗΓΑΡΥΦΑΛΙΑΑΓΓΕΛΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
85ΡΟΜΠΟΤΗΜΑΥΡΑΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
86ΡΟΜΠΟΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
87ΡΟΜΠΟΤΗΣΑΝΔΡΕΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
88ΡΟΜΠΟΤΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
89ΡΟΜΠΟΤΗΣΞΕΝΟΦΩΝΘΕΟΦΙΛΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
90ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
91ΣΚΙΑΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΦΑΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
92ΣΟΛΔΑΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
93ΣΟΛΔΑΤΟΣΣΤΑΜΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
94ΣΟΥΤΑΝΕΚΤΑΡΙΑΑΓΓΕΛΟΣΑΓΡΙΝΙΟΥ
95ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
96ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
97ΤΣΙΑΒΟΥΓΑΡΟΥΦΩΣΠΥΡΟΛΕΥΚΑΔΑΣ
98ΦΑΤΟΥΡΟΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΑΝΔΡΕΑΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
99ΧΟΡΤΗΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ
100ΧΡΥΣΙΚΟΣΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *