Μια πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΤΑΟΛ που προβληματίζει…

Μια πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΤΑΟΛ που προβληματίζει…

Μα ψάχνει στ΄ αλήθεια ο αγροτοπρόεδρος με την μερσεντές να βρει ενδιαφερόμενο επενδυτή με αυτούς τους όρους; Γιατί η αίσθηση που εμείς αποκομίσαμε -και δεν είμαστε οι μόνοι- είναι πως αυτή η προκήρυξη είναι ότι πρέπει για να το ξεχάσει όποιος ενδεχομένως να ενδιαφέρονταν. Και αν δεν είμαστε φανατικοί κατά του τζόγου και των στοιχημάτων, θα προκαλούσαμε τον αγροτοπρόεδρο να στοιχηματίσουμε δέκα (εμείς) προς ένα (αυτός) ότι δεν πρόκειται να φανεί ούτε υποψία ενδιαφερόμενου επενδυτή στον ορίζοντα!

Εκτός κι αν αυτό είναι το ζητούμενο, οπότε πάμε πάσο…

Δείτε με προσοχή την προκήρυξη και τους όρους της και θα καταλάβετε γιατί το λέμε:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» προσκαλεί δημοσίως κάθε επενδυτή που ενδιαφέρεται να εκμεταλλευτεί το συγκρότημα του ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ (κτίριο και περιβάλλοντα χώρο) να εκδηλώσει ενδιαφέρον με υποβολή κλειστού φακέλου προσφοράς που θα περιέχει:

1) Τα παρακάτω έγγραφα , που αποτελούν και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό:

α) Για εταιρεία : γενική παρουσίαση της εταιρείας, νομοποιητικά έγγραφα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της, πρακτικό εκπροσώπησης στο διαγωνισμό.
β) Για φυσικό πρόσωπο : σύντομο βιογραφικό τεκμηριωμένο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα , πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για εκπροσώπηση στο διαγωνισμό εάν δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

2) Προτεινόμενη χρήση με αντίστοιχο επιχειρηματικό σχέδιο.

3) Επενδυτικό σχέδιο και περιγραφή του για την αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιρίου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου με σχετικό προϋπολογισμό.

4) Αποδεικτικά ανάλογης επιχειρηματικής εμπειρίας.

5) Χρονοδιάγραμμα :α) για την έκδοση των κατά νόμο εγκρίσεων ( ωρίμανση)
του επενδυτικού σχεδίου.
β) για την εκτέλεση των επενδυτικών εργασιών.

6) Προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα για μια πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

7) Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ή άλλης μορφής συνεργασίας με το Συν/σμό θα είναι 30 έτη με δικαίωμα παράτασης από την περάτωση των επενδυτικών εργασιών.

8) Ετήσιο βασικό μίσθωμα τουλάχιστον 100.000 € πλέον χαρτοσήμου συν πιθανά ποσοστά επί του τζίρου και ετήσιες αναπροσαρμογές του βασικού μισθώματος όση και ο εκάστοτε ετήσιος πληθωρισμός και όχι κάτω από το 1% .

9) Προκαταβολή τουλάχιστον δύο μισθωμάτων που θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

10) Εγγυήσεις (εγγυητικές επιστολές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα) για :
α) Συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες που δεν επιλεγούν, θα κρατηθεί όμως και θα καταπέσει αυτή του υποψήφιου επενδυτή που επιλεγεί και δεν υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη πρόσκλησή του. Με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης η ως άνω εγγυητική θα επιστραφεί.
β) Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου από τον επενδυτή, ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού του, που θα δοθεί με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και θα επιστρέφεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.
γ) Καλής εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης σε μετρητά καθ’ όλη τη διάρκεια της, ίσης με το πρώτο βασικό μίσθωμα προσαυξημένο με τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές του .

11) Καθ΄όλη τη διάρκεια εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος της παρ. 5, ο Συν/σμός θα έχει τον δικό του επιβλέποντα μηχανικό με τον οποίο ο επενδυτής θα πρέπει να συνεργάζεται.

12) Δήλωση του υποψήφιου επενδυτή ότι θα παραχωρήσει κατάλληλο χώρο στο Συν/σμό για έκθεση των δικών του προϊόντων και των προϊόντων των μελών του χωρίς αντάλλαγμα.

13) Δήλωση του υποψήφιου επενδυτή ότι μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης ο Συν/σμός δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη
για την υλοποίηση της επένδυσης και τη λειτουργία της μονάδας και όλες τις ευθύνες τις αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ο ίδιος.

.
Οι προτάσεις θα ελεγχθούν και αξιολογηθούν από τον Συν/σμό, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να αποδεχθεί ή όχι κατά την ανεξέλεγκτο κρίση του οποιαδήποτε προσφορά ή να απορρίψει το σύνολο των προσφορών, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του Συν/σμού απ’ τη συμμετοχή τους. Για τις προτάσεις που θα αξιολογηθούν κατ΄αρχή θετικά η διαδικασία για την ολοκλήρωσή των θα συνεχιστεί με τη παρουσία των ενδιαφερομένων ενώπιον του Δ.Σ.

Με τον υποψήφιο επενδυτή που θα επιλεγεί θα υπογραφεί κατ΄ αρχήν συμφωνητικό συνεργασίας που θα αφορά το χρόνο ωρίμανσης του επενδυτικού σχεδίου και την μετέπειτα σύμβαση μίσθωσης και θα περιλαμβάνει τους όρους της παρούσης διακήρυξης και όσων άλλων επί πλέον πιθανόν συμφωνηθούν.

Οι ανωτέρω φάκελοι πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Συν/σμού Γολέμη 5-7, Λευκάδα έως τις 24-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ.μ.

Για κάθε προκαταρκτική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού στη κ. Καρύδη Κων/να τηλ. 2645022319.

Λευκάδα 11-10-2017

Α.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΤΑΟΛ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *