Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – τα θέματα

Λευκάδα 8-06-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  12   Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 8/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) που αφορά στον Ισολογισμό 2016.

                                    Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Δ.Σ.  Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ “ΑΗΔΟΝΑΚΙ” ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000,00 €.

Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ», προϋπολογισμού 584.000,00 €.

Εισηγητής:  Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση επικαιροποίησης  τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

                                    Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό  θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2017 (σχετ. η υπ΄αριθ. 19/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μίσθωση χώρου στην περιοχή «ΡΟΥΔΑ»  Τ.Κ. Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου για χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Δ.Κ. Λευκάδας για την στέγαση του ιχθυοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκποίησης μέσω διαδικασίας δημοπρασίας, της παραγωγής αυγοτάραχου από τα δημοτικά ιχθυοτροφεία.

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκποίησης δημοτικών ακινήτων στη θέση «Καρυά» και «Κουτσούνα» Τ.Κ. Μαραντοχωρίου.

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν καταστήματος στην Τ.Κ. Βασιλικής.

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή αιτημάτων στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ».

                                    Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: K/Ξ  ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.- ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ.  ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.980,28 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 17.999,18 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για  τροποποίηση της υπ αριθ. 172/2017 απόφασης του Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής:  Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή  νηπίων και απαλλαγή  ποσού από τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Καρυάς του Δήμου Λευκάδας.

                                    Εισηγητής:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 181/2017 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλου κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 77/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).

                                          Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποίηση:

 

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                           ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.