Ωράριο λειτουργίας τουριστικών καταστημάτων τις Κυριακές και τις αργίες στο νομό Λευκάδας

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το νόμο 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
  3. Την αριθ.89421/34442/10-09-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων που αφορά την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 2614/Β/2014).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.2 του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωση Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων  και άλλες διατάξεις.»
  5. Το αριθμ.5910/3-4-2017 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού.
  6. Το αριθ. 1222/29-3-2017 έγγραφο του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας.
  7. Το αριθ. 18/8-4-2017 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Λευκάδας.
  8. Την αριθ. Οικ 8309/1515/29-01-2016 (ΑΔΑ:7ΧΞΔ7ΛΕ-ΛΚΗ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας που αφορά την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και η οποία είναι σε ισχύ.
  9. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των τουριστών κατά τη θερινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές του Νομού Λευκάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιτρέπουμε τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές του Νομού Λευκάδας που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι για το χρονικό διάστημα από 07-05-2017 έως 30/10/2017 και από ώρα 9:00 π.μ. μέχρι 24:00.

Κατά της  απόφασης  αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε  (15)  ημερών από τη δημοσίευσή της  ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ο ενδιαφερόμενος  έλαβε γνώση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του  Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ Α  2010 ) και του  άρθρου 30 του Ν. 3982/2011.

H παρούσα να δημοσιευτεί στον Τοπικό τύπο της Π.Ε Λευκάδας.

ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *