Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας – Τα θέματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Λευκάδα      20   Ιανουαρίου  2017

Αριθμ.  Πρωτ.: 1233

 

Προς: 1. κ. Δήμαρχο Λευκάδας

             2.  Μέλη  του Δημοτικού

                 Συμβουλίου Λευκάδας

 

ΔΣ (νεο)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

      Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 25   Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην ψήφιση

του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2017.

Εισηγητές:    Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ “ΑΗΔΟΝΑΚΙ” ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000€.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 3.550.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», προϋπολογισμού 561.913,85 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΟ ΑΓΩΓΟ»,προϋπολογισμού 440.000,00 €.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος,  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ-Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το  έτος 2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος  2017.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής μικρών έργων – εργασιών του Π.Δ. 171/87 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  12 ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 265.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΔΕ

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                            

ΘΕΜΑ  14ο : Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

       Κοινοποίηση:                                               

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.