Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα (12-9-2016) – τα Θέματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Λευκάδα   8 Σεπτεμβρίου  2016

Αριθμ.  Πρωτ.: 18026

 

Προς: 1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας

           2.  τα μέλη  Δημοτικού

                  Συμβουλίου

          

 

 

%ce%b4-%cf%83-%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να   προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  12 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου.

Εισηγητές: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «Κυκλοφοριακή Διερεύνηση Πόλης Λευκάδας»  και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με αυτή (σχετ: η αρ. 59/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητές: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ. Έργων & Μελετών Τ.Υ.Δ.Λ.                                            Ευάγγελος Ματσούκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  μελέτης : «Μελέτη τριών κόμβων (Καραβέλα & Φιλοσόφων-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-Περιγιαλίου)» (σχετ: η αρ. 60/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητές: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ. Έργων & Μελετών Τ.Υ.Δ.Λ.

                    Διονύσιος Μεσσήνης, Πολιτικός Μηχανικός

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου:  «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από θέση Κοντριάδα Τοπικής Κοινότητας Εξανθείας μέχρι τη δεξαμενή Τοπικής Κοινότητας Αθανίου» πρ/σμού 850.000,00 €.

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Διόρθωση της υπ΄αριθ. 310/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήμ. Τεχν. Έργων

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για επιβολή προστίμου βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001 για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση σε μεταλλική κατασκευή, στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Νυδρί ΔΕ Ελλομένου, χωρίς άδεια βάσει του άρθρου 5 του Ν. 2946/2001 στον κ. Κοντογιώργη Στ. Παναγιώτη, κάτοικο Νυδρίου,  Α.Φ.Μ 051794993.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση  Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για  επισκευή και συντήρηση  σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ για Γ’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2016.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Τροποποίηση  της αριθ. 299 /2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα   άρθρα 170 του  Ν 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Περί  Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο Τροποποίηση της  αριθ. 301 /2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 170 – 377 του  Ν 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Περί  Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών ».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου:              «Αποκατάσταση Τοιχίου Αντιστήριξης Δημοτικής Οδού Δράγανου – Πανωχωρίου» πρ/σμού  12.299,84€.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου:           «Επέκταση Πλακοσκεπούς Εισόδου Βορείου ΣΜΑ»   πρ/σμού  3.498,11€.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου:             «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Ελλομένου» πρ/σμού  14.998,53€.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου:             «Αγροτική Οδοποιία ΔΕ Λευκάδας» πρ/σμού  17.999,81€.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση  Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου: «Εργασίες Αντιπυρικής έτους 2015»  πρ/σμού  67.638,52€.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την φιλοξενία της Ρώσικης Αντιπροσωπείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το Διεθνές Κοινωνικό Φόρουμ «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά το 2016» το οποίο θα διεξαχθεί και στο Δήμο μας 1 και 2 Οκτωβρίου 2016.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προμήθειας οχήματος από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών έτους 2016 (Ν.4412/2016).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

       Κοινοποίηση:                                            

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *