Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Λευκάδα  5  Μαΐου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 7669

 

Προς: 1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας

           2.  Τα μέλη  Δημοτικού

                  Συμβουλίου

           3. Πρόεδρο Δ.Κ. Λευκάδας  

           4. Πρόεδρο Τ.Κ. Λαζαράτων

           5. Πρόεδρο Τ.Κ. Μαραντοχωρίου

 Δ Σ συνεδρίαση

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ         

                          ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να        προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   10 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση.

Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη ατόμων με τρίμηνη σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Λευκάδας.

                           Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αίτηση θεραπείας αναδόχου του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης» Δ.Ε. Ελλομένου κατά ειδικής διαταγής διευθύνουσας υπηρεσίας.

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αίτηση θεραπείας αναδόχου του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης» Δ.Ε. Ελλομένου κατά διόρθωσης 16ου λογαριασμού.

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αίτηση θεραπείας αναδόχου του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης» Δ.Ε. Ελλομένου κατά πρωτοκόλλου διακοπής προσωρινής παραλαβής.

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης  Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ), περί κατάρτισης και ψήφισης ισολογισμού έτους 2015.

Εισηγητής: Κοντογιώργη Μαγδαληνή, Λογίστρια ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2016.

                             Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ΔΣ για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016.

                             Εισηγητές:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.400.000,00 €.

           Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Ενημέρωση – συζήτηση για το ζήτημα των απορριμμάτων και λήψη μέτρων ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής  περιόδου.

                             Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

                                                Ευστ. Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 ΘΕΜΑ 11ο: Aπόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγ. Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα», προϋπολογισμού 257.000,00 €.

                              Εισηγητές: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης – άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα» προϋπολογισμού 99.000,00 €.

           Εισηγητές: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τις διατλαντικές συμφωνίες εμπορίου ΤΤΙΡ-CETA-TISA και τις συνέπειές τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 14ο: Aπόφαση Δ.Σ για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2016.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Λαζαράτων για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων και αποθήκης Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ για παραχώρηση δημοτικού χώρου στην πλατεία της ανατολικής παραλίας Λευκάδας για διάφορες εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

             ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας  για επισκευές  σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης  λόγω του σεισμού της 17ης/11/2015.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και  Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης «Improving water management and supply infrastructure via smart  technologies policies and tools /Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και των υποδομών παροχής μέσω έξυπνων τεχνολογιών, τις πολιτικές και τα εργαλεία».

                            Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 19ο:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 11/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ), περί μερικής τροποποίησης  του περιεχομένου της  συστατικής πράξης, όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 139, τεύχος Β΄ 29/01/2013, σχετικά με τους σκοπούς της επιχείρησης.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων περιοχής Λαζαράτων – Σφακιωτών», προϋπολογισμού 19.998,52 €

Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  ΘΕΜΑ 21ο:  Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με απόψεις για την μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (σχετ. το αρ. 53402/15 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας)

Εισηγητής : Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄  τριμήνου, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (σχετ. η αρ.  96/2016 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ για λύση της υπ΄αριθμ. 15630/14.06.2012 σύμβασης για την εκπόνηση  μελέτης εφαρμογής και  σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου «Οδός εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας», αναδόχου Βασίλειου Νάτση και Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

             ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανταλλαγή ακινήτου στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ης παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας- τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλική Λευκάδας», αναδόχου εταιρείας  «Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.»

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου», αναδόχου «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.».

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 116/16 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της μελέτης του έργου από « Αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης δημοτικής οδού Δραγάνου – Πανοχωρίου» σε

« Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης δημοτικής οδού  Δραγάνου – Πανοχωρίου».

        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Σπυρ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της βελτίωσης της μελέτης και την μεθοδολογία κατασκευής του γεφυρώματος του υπήνεμου μώλου του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 26.000,00 €.

                            Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αποκαταστάσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. – Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 16.000,00 €.

                            Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών», προϋπολογισμού 9.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Άγιο Δονάτο Εγκλουβής», προϋπολογισμού 12.300,00 €.

                            Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος, απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΔΠ0005159/586Β/ΕΞ2015 ΚΥΑ.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 34ο: Aπόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοιχίο Αντιστήριξης Δρόμου Καλάμου Επισκοπής» προϋπολογισμού 12.296,95 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 35ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου « Στερεωτικές Παρεμβάσεις-Αποκαταστάσεις Κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου  εταιρείας «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.  Ο.Ε.»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

             ΘΕΜΑ 36ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορηγήσεων και διάθεσης πιστώσεων σε Πολιτιστικούς               Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2016.

                             Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 37ο:  Απόφαση Δ.Σ. για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Φτερνού και για τον διαχωρισμό δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Καλαμιτσίου.

                             Εισηγητής:    Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 38ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση διάλυσης σύμβασης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλεως Δήμου Απολλωνίων».

               Εισηγητές:    Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 39ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου Πάνου Γαζή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

                            Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 40 ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

          Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

 

        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       Κοινοποίηση:                                            

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας                            ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *