ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων μέχρι 30 Απριλίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων μέχρι 30 Απριλίου

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των ιδιοκτητών κ.λ.π. οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων να τα καθαρίσουν για λόγους πυροπροστασίας μέχρι την 30η Απριλίου 2024 προς αποφυγήν του σχετικού προστίμου. Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου του Δήμου:

*****

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α ∆ Α Σ                                                                                                                                                  Λευκάδα, 05- 04 – 2024
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υποχρεωτικός καθαρισµός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων µέχρι την 30η Απριλίου 2024
Οι ιδιοκτήτες, νοµείς, επικαρπωτές και µισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων , εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και οικισµών , υποχρεούνται , µέχρι την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους , να προβαίνουν σε καθαρισµό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της µε βάση την υπ΄αριθµό 17647 οικ.Φ.700.20 , 18 Μαρτίου 2022 , Αρ. Φύλλου 1301.
Σύµφωνα µε την Έγκριση της υπ’αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης «Καθαρισµός προληπτικών µέτρων πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και οικισµών»,
Ο καθαρισµός περιλαµβάνει :

α) Υλοτοµία και αποµάκρυνση των ξερών και σπασµένων δέντρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται κοντά σε κτίσµα. Αποµάκρυνση της καύσιµης φυτικής ύληςπου βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωµα, ξερά χόρτα και τα κατακείµενα ξερά κλαδιά.

β) Κλάδεµα της κόµης των δέντρων.
γ) Αποµάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειµµένων καυστικών ή εκρήξιµων ή αντικειµένων εντός των ως άνω χώρων.
Τέλος συλλογή και αποµάκρυνση όλων των υπολειµµάτων καθαρισµού.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισµού , καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τον ∆ήµο επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιµο της περ.26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,Α’114).
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *