Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

               Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023  και τις υπ΄αριθ. 1237/94548/06.11.2023, 98/8182/26.01.2024  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια, δια ζώσης, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  που θα διεξαχθεί  28  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15:30 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα   παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ καθώς και καθορισμός ύψους της αποζημίωσης αυτής.

 Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ανάθεσης καταγραφής και απογραφής  των περιουσιακών στοιχείων  του  καταργούμενου νομικού προσώπου με την επωνυμία  «Πνευματικό Κέντρο  Δήμου  Λευκάδας»  σε ορκωτούς λογιστές.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ περί ανάθεσης καταγραφής και απογραφής  των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας «Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής, και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου

Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)»

                                                                        Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

                      ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. περί εκμίσθωσης ακινήτου στην θέση Μακρύκαμπος Δ.Κ. Αθανίου  Δ.Ε. Απολλωνίων στην  COSMOTE A.E. για εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων.

                                                                       Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση ισόγειου κοινοτικού καταστήματος Δ.Κ. Πηγαδησάνων  Δ.Ε. Καρυάς Δήμου Λευκάδας.

                                                                      Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση  κοινοτικού κτιρίου οικισμού Συβότων Δ.Κ. Ευγήρου  Δ.Ε. Απολλωνίων  Δήμου Λευκάδας.

                                                                       Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

 

                       ΘΕΜΑ 8ο:Απόφαση ΔΣ για έγκριση ψηφίσματος περί μη εγκατάστασης μονάδων παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος στην Λυγιά και στο Φτερνό Λευκάδας».

  Εισηγητής:  Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ΔΣ για έγκριση ψηφίσματος  σχετικά με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

 Εισηγητής: Ευάγγελος Βερροιώτης, επικεφαλής Δ.Π. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων που βρίσκονται εντός θαλασσίων ζωνών ευθύνης Δ.Λ.Τ.Λ., για το έτος 2024.

Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

             ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για oρισμό εκπροσώπων (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ- Αστική  Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΔΑΦΝΗ.

Εισηγητής: Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή  εκπροσώπου Δήμου Λευκάδας στην Αστική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης Λευκάδας “Δίαυλος”

                                                                         Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικόλαος Λάζαρης, Αντιδήμαρχος

                    

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων και εκτίμησης των προς αγορά  από το δήμο ιδιωτικών ακινήτων.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λευκάδας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί ορισμού εξουσιοδότησης του Δήμου για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank  και Eurobank  και ορισμού χρηστών e-banking.

                                                        Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής

Σύμπραξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο :  Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό  μελών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λευκάδας

                                                                         Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο :  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2024, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο : Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Γύρα» και «Λιμνοθάλασσα» του Δήμου Λευκάδας

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση ή μη, εισόδου – εξόδου για την επιχείρηση:  “ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ”,  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΓΕΝΑ του ΗΛΙΑ επί της αγροτικής  μονόδρομης οδού  στη θέση “ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ” εκτός σχεδίου  της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ  του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 52/2024 αποφ. Δ.Ε.).

                                                                        Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Σαρακινάρι» Πόντης Αγίου Πέτρου Λευκάδας.

Εισηγητής: Φίλιππος Σκληρός, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για διατήρηση κατ΄ εξαίρεση επιβατικών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού (άνω των 1400 cc) που περιήλθαν στο Δήμο μετά την κατάργηση της Δημοτικής Επιχείρησης  Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.

                                                                      Εισηγήτρια: Μαρία Μαργέλη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός επικεφαλής Δ.Π. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ                                                                        

  

      Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή Λευκάδας
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Δημοτ. Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

5 Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Επιμελητήρια
 2. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 3. Δημοτικές  Ενότητες
 4. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 5. Εργατικό κέντρο
 6. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
 7. Εμπορικό Σύλλογο Ελλομένου
 8. Μ.Μ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *