Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή – Τα θέματα

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, των άρθρων 8, 9 & 26 του Ν. 5056/2023, την υπ΄ άριθ. 1328/110575/2023/23-12-2023 εγκ. Υπ. Εσωτερικών και τις δ/ξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024, σας καλούμε την Τετάρτη 28/2/2024 και ώρα 09:00 σε τακτική, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση ή μη εντολής προς  άσκηση αναίρεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’3818/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Moνομελούς  Πρωτοδικείου Λευκάδας  με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό είκοσι ημερών στην με  αριθμό κατάθεσης 22/2024  αγωγή διόρθωσης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο  της Ευαγγελίας Χαλικιά το γένος Δημητρίου Σκιαδά  η οποία  στρέφεται  μεταξύ άλλων και στο Δήμο Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 2/2024 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Ε. επί της από 17.01.2024 (αρ. εκθ. καταθ. 1/2024) αγωγής της «Χ.Σ. & Σια Ε.Ε.» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Ε. για περαιτέρω δικαστικές ενέργειες αναφορικά με την απόδοση δημοτικών εκτάσεων στη θέση «Πόρτο Κατσίκι».

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Δημήτριο Μασούρα, για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Δημήτριο Μασούρα, για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Ε. για επικαιροποίηση  όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου  στην Δ.Κ. Κατούνης  Δ.Ε. Λευκάδας, για τις ανάγκες στέγασης του κοινοτικού καταστήματος.

Εισηγητής: Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Ε. για παράταση  καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής οικονομικών προσφορών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” πρ/σμού 978.819,24€ με το Φ.Π.Α. α/α συστήματος 205903.

                        Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση   2ου  ΑΠΕ του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.

                        Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

  

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Ε. για έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ. Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 60.140,00€ με το Φ.Π.Α.24% και κατακύρωση αποτελέσματος.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου το Υποέργο 4  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Κωδ. 2023ΝΑ35500000 συνολικού προϋπολογισμού 308.760,00€ με το Φ.Π.Α.24% :59.760,00€, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και κατακύρωση αποτελέσματος.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 5  «ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Κωδ. Εν.:2023ΝΑ35500000 συνολικού προϋπολογισμού 320.726,00 € με το Φ.Π.Α.24% €, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής» και κατακύρωση αποτελέσματος.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με εκτιμώμενη δαπάνη 66.667,36€ με το Φ.Π.Α.24% , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας, ως δικαιούχου, ποσού 77.381,73€, σύμφωνα με την αριθμ.14783/16-02-2024/ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής σε Δήμους της χώρας συνολικού ποσού 14.674.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας ως δικαιούχου ποσού 11.000,00 €, σύμφωνα με την αριθμ.107967/15-12-2023/ΑΔΑ:9ΗΖ146ΜΤΛ6-ΗΡΝ απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί κατανομής ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023.

Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

 

 

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

 

  Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                       

Τακτικά μέλη:     

 1. Αρματάς Γεράσιμος
 2. Βεργίνης Σπυρίδων
 3. Καραγιάννης Αθανάσιος
 4. Κωνσταντινίδη Σεβαστή
 5. Καλός Χαράλαμπος
 6. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά μέλη: 

 1. 1. Μαργέλη Μαρία
 2. Σολδάτος Γεώργιος
 3. Κάτσενου Θεοδώρα
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Λύγδας Σπυρίδων
 6. Σέρβος Κωνσταντίνος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *