Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 16 Μαρτίου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,  της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 και καθώς και τις δ/ξεις των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 & την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  Μεικτή (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  20 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα   παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση ψηφίσματος για τον τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

                                        Εισηγητής: Χαράλαμπος  Καλός,  Πρόεδρος

ΘΕΜΑ  2ο: Έκδοση ψηφίσματος επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ για την δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος.

                                        Εισηγητές: Χαράλαμπος  Καλός,  Δήμαρχος

                                                           Κων/νος Δρακονταειδής, επικεφαλής Δ.Π. «ΟΛΟΙ για τη ΛΕΥΚΑΔΑ»

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2023, αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας έτους 2023 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.

                                                Εισηγητές:  Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

                                                                     Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2024-2027 του Δήμου Λευκάδας.

                                               Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ∆.Σ.  για  έγκριση της υπ΄αρ. 21/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2023.

                                                Εισηγητής: Χαράλαμπος  Καλός,  Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ∆.Σ.  για έγκριση της υπ΄ αρ. 22/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης πίνακα  στοχοθεσίας (ΟΠΔ)  οικ. έτους 2023.

.                                   Εισηγητής: Χαράλαμπος  Καλός,  Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ.  για έγκριση της υπ΄ αρ. 23/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027.

                                               Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση ∆.Σ.  για  έγκριση της υπ΄αρ.15/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2023 και 1η αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικ. έτους 2023

                                                Εισηγητής: Χαράλαμπος  Καλός,  Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση ∆.Σ.  για  έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας».

                                                 Εισηγητής: Χαράλαμπος  Καλός,  Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2023.

                                                 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παροχής χρηματικής επιχορήγησης σε Αθλητικά Σωματεία για την κάλυψη εξόδων μετακίνησής τους, για το έτος 2023.

                                                 Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση ∆.Σ. για σύσταση επιτροπής διαχείρισης  υλικού της Στέγης Ιστορίας και Πολιτισμού Καρυάς, στην κοιν. Καρυάς Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 113/2021 απόφαση Δ.Σ.).

                                                   Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (Σχετ: η αρ. 64/2023, ΑΔΑ: 68ΡΒΩΛΙ-7Μ5 απόφαση Ο.Ε.).

     Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος,

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση ∆.Σ.  για καταβολή σε χρήμα της αξίας των Μέσων Ατομικής Προστασίας του δικαιούχου προσωπικού του Δήμου για τo έτος 2022.

                                             Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση ∆.Σ. για καθορισμό  χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας  Δήμου Λευκάδας.

     Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για Α’ κατανομή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2023.

                                                     Εισηγητής:  Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για τις προτεινόμενες προς παραχώρηση θέσεις απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας, κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος 2023, σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1432/Β΄/10.03.2023)  & τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για δημοπράτηση ή μη, τριών οικίσκων καντινών στη θέση Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων  λόγω λήξης του μισθώματος.

      Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμό 74.000,00 €, αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

                                               Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση ∆.Σ.  για την έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμoύ 139.999,99 €  με ΦΠΑ.

                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  προϋπολογισμού 200.000,00 €  με ΦΠΑ.

                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», προϋπολογισμού 212.000,00 €, αναδόχου ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

                                                    Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

            

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 200.000,00 €.

                                                    Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού Φρυνίου», προϋπολογισμού 10.000,00 €.

                                                    Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στην πόλη της Λευκάδας» προϋπολογισμού 199.995,74 €.

                                                    Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 39.000,00 €.

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου Φτέρης» προϋπολογισμού 52.000,00 €.

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην κοινότητα Αγ. Πέτρου Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 139.999,99 €.

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή – Συντήρηση δρόμου από θέση Αλαμανάτο προς οικισμό Πόρου», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα διαμόρφωσης δημοτικών οδών περιοχής Αγ. Μηνά πόλης Λευκάδας», προϋπολογισμού 200.000,00 €.

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας, λόγω έντονων βροχοπτώσεων», προϋπολογισμού 102.000,00 €.

                                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *