Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και τις δ/ξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22, σας καλούμε την Τρίτη 17/1/2023 και ώρα 12:00 σε τακτική, ΜΕΙΚΤΗ (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex & δια ζώσης στο Διοικητήριο), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για προγραμματισμό προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή πληρεξουσιότητας για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/10/452-θ’/16.12.2022 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, αναφορικά με την υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 185/2022 αγωγή που άσκησε ο Ε.Ν.
Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής σε Δικηγόρο κατ’εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 72 ια Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει για δύο αγωγές καταβολής διαφορών από σύμβαση έμμισθης εντολής της Α.Τ., οι οποίες εκδικάζονται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας σε τακτική συνεδρίαση τον Φεβρουάριο του έτους 2023, με την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των κάτωθι αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας:
α) αρ. 26/2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΨΣΟΕ4Ρ-ΣΥΥ), που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
β) και αρ. 27/2022 (ΑΔΑ:99ΣΝΟΕ4Ρ-ΨΛΘ), που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της, οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση των κάτωθι αποφάσεων του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας:
α) αρ. 76/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΜΘΟΕ4Ξ-ΧΦΔ) που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2023.
β) αρ. 77/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΕΥΟΕ4Ξ-1ΨΓ) που αφορά στην έγκριση στοχοθεσίας (ΟΠΔ), οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων στην θέση Απηδιά Συβότων Δ.Ε. Απολλωνίων και Βαρδιά Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων για εγκατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας – κεραιών.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 13.12.2022 με σκοπό την μίσθωση ακινήτων στην κοιν. Νικολή Δ.Ε. Απολλωνίων και κοιν. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου Λευκάδας για στέγαση των υπηρεσιών των Κοινοτήτων.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5074/16-05-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) απόφαση ένταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής & ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου, για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο : Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για τον Δήμο Μεγανησίου συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο : Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για τον Δήμο Μεγανησίου.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *