Πρόσκληση 6ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 6ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 6ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 8 Απριλίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 67 του ν. 4830/21, της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02-04-2022 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 13 Απριλίου 2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης   ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2020 του Δήμου Λευκάδας.    

                                                                 Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Επιμελητήρια
 4. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 5. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 6. 10. Δημοτικές Ενότητες
 7. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.
 11. 15. Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Λογιστές

Φωκίωνος Νέγρη 3

11257 ΑΘΗΝΑ

(υπόψη κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη

Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή)

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.