Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου -Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 17 Δεκεμβρίου 2021

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε την  Τετάρτη 22/12/2021 και ώρα 10:00  σε   ΜΕΙΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής webex), για όσους αιρετούς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φυσικής παρουσίας, ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο e-mail: dimotiko-symvoulio@lefkada.gov.gr μέχρι την Τρίτη 21/12/21 και έως ώρα 10:00, εάν θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης στην συνεδρίαση.

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Απόφαση Ο.Ε. για ένσταση κατά πράξεων ΕΦΚΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Απόφαση Ο.Ε. για την κατάρτιση του «σχεδίου» και της αιτιολογικής έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2022.

                                                                           Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3ο: Υποβολή έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Ο.Ε. για την επαναπροκήρυξη ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

Εισηγήτρια Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ.187/2021 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης Απολογισμού-Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο ” Ήπιες , φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα Λευκάδας με στόχο τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής ” με κωδικό ΟΠΣ 5067652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Αλιεία και θάλασσα 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 2481/23-11-2021 (ΑΔΑ: 969Ψ4653ΠΓ-Υ1Υ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιείας και θάλασσας

                                                                                Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του  από 13-12-2021 Πρακτικού της επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 191.991,52 € με Φ.Π.Α.13% και κατακύρωση αποτελέσματος.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1450/Α/11-11-2021 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών.

                                                                                Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Απόφαση Ο. Ε.  για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», με προϋπολογισμό 372.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α με Α/Α συστήματος 185317.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Ο. Ε.  για έγκριση 15ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.
 • Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ  11ο:  Απόφαση Ο. Ε.  για έγκριση της υπ’ αριθ. 251/21 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του υποέργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης ΔΕ Λευκάδας-Νυδρίου και Βασιλικής», πρ/σμού με ΦΠΑ 5.797.154,05 €.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ.Δήμου

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Ο. Ε.  για έγκριση της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘ. 2.000 – 15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος Ο.Ε., Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

  

                                                                                               Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                             

                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

     ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                           

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

    

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.