Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου-Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 8/10/2021

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24-9-21, εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση αναίρεσης κατά της αριθ’224/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων σε δεύτερο βαθμό ήτοι την έφεση Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά της Α. Μ.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24935/2021 αίτησης των Γ.Π. και Ε.Π. προς το Δήμο Λευκάδας και η από 23.09.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 212/2021) κύρια παρέμβαση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του  Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση  μελέτης τευχών, δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης  του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ. αποφ.  43/2017 του Δ.Σ., περί  έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  με τίτλο: «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού: 372.000,00 Ευρώ

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση υποκατάστασης αναδόχου κατά τις δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008 για την συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος  της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας”.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝΑ” ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό  278.000,00 € με ΦΠΑ

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 7-10-2021 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού  41.366,40 ευρώ με Φ.Π.Α.24%» της με αριθμ. 28005/31-08-2021/ΑΔΑΜ:21PROC009136460 διακήρυξης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας  ανοικτού διαγωνισμού  για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

                                                                                            Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *