Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 13-9-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Παρασκευή 17-09-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55400/10.9.2021 (ΦΕΚ 4206/12.9.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/ 77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ ΠΡ12/30.06.2016 προσφυγής του  Β.Θ.  που στρέφεται κατά της με αριθμό 7707/26-8-2005 πράξεως –αποφάσεως του κ. Δημάρχου Λευκάδας ανακλήσεως χρήσεως αιγιαλού.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση ΟΕ προς χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη για  παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση της 19ης-11-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς απόκρουση της ΑΚ34/9-4-2021 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία <<ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ>> που στρέφεται κατά της αριθ’595/2020 απόφασης του 2ου κλιμακίου της  ΑΕΠΠ και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης και ιδίως κάθε πράξης της Αναθέτουσας Αρχής που θα εκδοθεί ή που θα συντελεστεί  προς συμμόρφωση προς την με αρ’595/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αριθ’ ΜΤ103/2021 αγωγής του N.Γ. που στρέφεται  κατά του Δήμου Λευκάδας για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αριθ’ΜΤ163/2021 αγωγής  της Α.Π. και Α.Π. που στρέφεται  κατά  του Ελληνικού Δημοσίου και του  Δήμου Λευκάδας για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της  από 28/3/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ56/21) αγωγή των Μ.Π. και Ε.Π. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της  από 27/5/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ112/21) αγωγή των Μ.Κ. και Α.Κ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Δημήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Πρόσκληση 4559/28-6-2021 με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» για την πράξη «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Λευκάδας»

                                                                     Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος Ο.Ε.- Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «Διάνοιξη και διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδριού – Μ. Αυλακίου» προϋπολογισμού 100.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις  κοινοχρήστων χώρων  Δ.Ε. Ελλομένου»   προϋπολογισμού   58.999,99 ευρώ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη  Δ.Ε. Ελλομένου»   προϋπολογισμού   15.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό  6.450.000,00 € με Φ.Π.Α. και  Α/Α συστήματος 182918.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ   14ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης  του έργου

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ.

                                                                        Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο:  Απόφαση Ο.Ε.  για  έγκριση   πρακτικού   της επιτροπής  με διαπραγμάτευση χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση  (άρθρο  32 του Ν. 4412/2016)  του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (cpv:45332200-5),προϋπολογισμού 180.000,00 € με το ΦΠΑ, για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

                                                          Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση παράτασης του χρόνου διάρκειας της σύμβασης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για διαμόρφωση χώρων, με αριθμ. πρωτ. 25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ:21SYMV008943510 συμφωνητικού

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός έδρας υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

 

                                                                                                     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                                                                                                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                     

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *