Συνεδριάζει (την Τρίτη) η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει (την Τρίτη) η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει (την Τρίτη) η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 09-07-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την  Τρίτη 13-07-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02.07.2021 (ΦΕΚ 2879/02.07.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε.  για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Λευκάδας, έτους 2022.

Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη  έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 133/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

                                                                Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.  για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αριθ’ ΜΤ77/2021 αγωγής της Κωνσταντίνας Βαγενά  για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο  που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας με την διαδικασία της κατάθεσης των προτάσεων εντός εκατό ημερών.

                                                                Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ AΓ234/2016 αγωγής της Ιωάννας  Κούρεντα  που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

                                                                Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ ΠΡ 16/29-1-2020 προσφυγής της Ουρανίας Θ.Φωτεινού, Αλεξάνδρας Θ.Φωτεινού, Μαρίας Θ.Φωτεινού και Σταματέλου Ελένης συζύγου Θεόδωρου Φωτεινού, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ AΓ13/2015 αγωγής της Αναστασίας Νομίδη,  χήρας  Νικολάου Καπουράλου, για την ίδια αλλά και για λογαριασμό  του ανήλικου τέκνου της Ιωνάθαν-Νικολάου Καπουράλου του Νικολάου , 2) του Ιωνάθαν –Νικολάου Καπουράλου, 3) της Μαρίας Καπουράλου ,4) της Ειρήνης –Ασπασίας Καπουράλου, 5) της Αικατερίνης Καπουράλου, 6) του Διονυσίου Καπουράλου, 7) του Σπυρίδωνος Νομίδη, 8) της Μαρίνας Νομίδη, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ Λιμεναρχείου Λευκάδας, Υπουργείου Οικονομικών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της  αριθ’145/16-09-2016 προσφυγής της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ και ΣΙΑ ΟΕ» που στρέφεται κατά της με αριθμό 56/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Λευκάδας και της με αριθ’ πρωτ.15632/9/2016 απόφασης του Αντιδημάρχου Λευκάδας, του με αριθμό πρωτοκόλλου 56412/9517/5-8-2016 εγγράφου του Τμήματος Περιβάλλοντος Υγιεινής  και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και κάθε συναφούς πράξης της διοίκησης.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ – ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥΣ», με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

                                                                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ», προϋπολογισμού 300.000,00€  με ΦΠΑ και με  Α/Α συστήματος 180095 .

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου – Νικιάνας»  προϋπολογισμού 51.600,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»»  προϋπολογισμού 74.000,00 ΕΥΡΩ

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 32.000,00  €

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ»,  προϋπολογισμού 15.200,00 €

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της με αριθμ. 394/2021(ΑΔΑ 660ΗΩΛΙ-0ΑΤ) απόφασής της σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ” Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών ΔΕ Απολλωνίων”

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού 58.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού 25.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 06.07.2021 για  την παραχώρηση, τριών  (03)  ανεξαρτήτων τμημάτων  στην πλατεία της παραλίας Κ. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας  παιδικών παιχνιδιών, καρουζέλ και ηλεκτροκίνητο τρενάκι.

                                                                Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  του από 2-7-21 πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Ομάδας Β – Υδρόμετρα για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, ο οποίος διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 20302/2020 Διακήρυξης, ανάδειξη οριστικού αναδόχου και κατακύρωση αποτελέσματος.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

 

                                                                                                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ

         

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                        

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

       Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *