Συνεδριάζει (την Τρίτη 29-6-21) η Οικονομική Επιτροπή-Τα θέματα

Συνεδριάζει (την Τρίτη 29 6 21) η Οικονομική Επιτροπή Τα θέματα

Συνεδριάζει (την Τρίτη 29 6 21) η Οικονομική Επιτροπή Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 25/6/2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη  29-06-2021 και ώρα 12:00  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ 2660/18.06.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ αριθ’18/23/07/2015 προσφυγής του Rene Soler Pedraza  που στρέφεται κατά  του Δήμου Λευκάδας και της με αριθ’πρωτ..11551/20-7-2015 απόφασης ανάκλησης  άδειας λειτουργίας  του Αυτοτελούς  Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας της με αριθμό 39/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας .

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ αριθ’12/08/06/2015 προσφυγής του Rene Soler Pedraza  που στρέφεται κατά  του Δήμου Λευκάδας και της με αριθμό 39/2015Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας .

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ αριθ’33/13/08/2014 προσφυγής του Rene Soler Pedraza  που στρέφεται κατά  του Δήμου Λευκάδας και της με αριθμό αριθ’1020/18848/44Ε/13/8/2014 Απόφασης του Aν. Διοικητή του  Αστυνομικού Τμήματος Λευκάδας .

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. περί διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2021,  καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων για λόγους πυροπροστασίας»,  προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Λευκάδας για λόγους πυροπροστασίας»,  προϋπολογισμού   64.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

 • Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

 • Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ” αναδόχου Ηλία Περδικάρη

                                                         Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου  ΑΠΕ  του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου  ΑΠΕ   του έργου: « ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  στο Π.Δ.  99/2017»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω ελαττωματικών εργασιών  του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

  

                                                                                                         Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                               

                                                                                                         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

               Τακτικά μέλη:                                                                                                                                      

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *