Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 5-Απριλίου 2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 9-4-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308/τ.Β΄/03.04.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του πρώτου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 21-5-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ 140/27/11/2020 αίτηση ακύρωσης  της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ) που στρέφεται κατά της ΑΕΠΠ και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης   ή παράλειψης και ιδίως κάθε πράξης της Αναθέτουσας Αρχής που θα εκδοθεί ή που θα συντελεστεί  προς συμμόρφωση προς την παραπάνω με αρ’595/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ.

 • Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 •                                       Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  πρακτικού   της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», και με  Α/Α συστήματος 95041,  προϋπολογισμού  250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

                                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3οΑπόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 372.000,00 € για: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.»

 • Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος
 • ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2021.
  • Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Λευκάδας.

 • Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την Προμήθεια (Έργο) με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λευκάδας» το οποίο θα προταθεί προς ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», με βάση τους όρους της Πρόσκλησης ΑΤ12 με Α.Π.18215/29-09-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

 • Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                         

                    Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *