Προτάσεις της Δημοτικής Αρχής επί του εκλογικού Ν/Σ για ΟΤΑ

Προτάσεις της Δημοτικής Αρχής επί του εκλογικού Ν/Σ για ΟΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»

 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

‘Αρθρο 1
Δημοτικές Αρχές

Με την παρ.2 προσδιορίζεται ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έτσι έχουμε δημοτικά συμβούλια σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους με ένδεκα (11) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους δεκατρία μέλη (13), σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους δεκαεπτά μέλη (17), σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους είκοσι ένα (21), σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001-50.000) κατοίκους είκοσι επτά (27), σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001-100.000) κατοίκους τριάντα τρεις (33), σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως διακόσιες χιλιάδες (100.001-200.000) κατοίκους τριάντα επτά (37), και σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001) και άνω κατοίκους σαράντα ένα (41).

Δεν συμφωνούμε με τη μείωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 

Προτείνεται επίσης να παραμείνει ως έχει η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία σε δήμους που προέρχονται από συνένωση πάνω από 6 δήμων και κοινοτήτων ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό.

 

Άρθρο 2
Αρχές Δημοτικών Κοινοτήτων

Με την παρ.1 του άρθρου αυτού προβλέπεται η λειτουργία Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό ίσο ή μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων, οι οποίες διοικούνται από τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας.

Με την παρ.2 προβλέπεται ότι το τοπικό συμβούλιο σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 501 κατοίκους έως 3000 κατοίκους αποτελείται από 3 μέλη, για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ τριών χιλιάδων ενός κατοίκων και δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων (3.001 – 15.000) από πέντε (5) μέλη.

Δεν συμφωνούμε με τις διατάξεις αυτές.

Προτείνεται να παραμείνουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπονται:

  • Τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό μέχρι τριακοσίους (300) κατοίκους όπου εκλέγεται ένας εκπρόσωπος που θα είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.
  • Τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους με τριμελές συμβούλιο
  • Τοπικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους με πενταμελές συμβούλιο.

 

Προτείνεται η μη κατάργηση δημοτικών κοινοτήτων σε δήμους με πληθυσμό της έδρας τους κάτω των 100.000 κατοίκων

 

Άρθρο 3
Διάρκεια δημοτικής περιόδου

Με το άρθρο 7 προβλέπεται ότι η διάρκεια της δημοτικής περιόδου είναι πενταετής.

Η εκλογή στα αξιώματα των δημάρχων, δημοτικών συμβουλίων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κάθε πέμπτο έτος της δημοτικής περιόδου, τη δεύτερη Κυριακή του μηνάς Οκτωβρίου.

Η εγκατάσταση των αρχών γίνεται την 1π Ιανουάριου του επόμενου έτους.

Συμφωνούμε με την επαναφορά της πενταετούς θητείας των δημοτικών αρχών.

 

Άρθρο 10
Εκλογικές Περιφέρειες

Να ληφθεί υπόψη το ιδιόμορφο καθεστώς των 134 κοινοτήτων οι οποίες εκλέγουν απευθείας Δημοτικούς Συμβούλους, με πολύ μικρό αριθμό ψήφων (εκλαμβανόμενες ως οιονεί Δημοτικές Ενότητες).

 

Άρθρο 12
Κατάρτιση συνδυασμών

Με την παρ.1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η εκλογή των οργάνων των δήμων γίνεται κατά συνδυασμούς.

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

α) τον υποψήφιο δήμαρχο

β) τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους

γ) τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας

Πρόταση:

Προτείνεται να προστεθεί ακόμη μία περίπτωση, ήτοι: δ) τον υποψήφιο εκπρόσωπο –  πρόεδρο

Στην παρ.6 περ. ε του άρθρου αυτού του νομοσχεδίου προβλέπεται κατάθεση ηλεκτρονικού παράβολου. Δηλαδή, « Ηλεκτρονικό παράβολο από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό των διακοσίων (200), ογδόντα (80) ευρώ και πενήντα (50) ευρώ αντίστοιχα. Το κάθε παράβολο μπορεί να είναι είτε ατομικό, ανά υποψήφιο, είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά.»

Δεν συμφωνούμε με την διάταξη αυτή.

 

Πρόταση:

Προτείνεται η μείωση του παραβόλου σε 10 ευρώ για τους εκπροσώπους τοπικών συμβουλίων, 50 ευρώ για τους υποψηφίους δημοτικών κοινοτήτων και 200 ευρώ για τους υποψήφιους δημάρχους.

 

Στην παρ.7 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον υε τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατό πενήντα τοις εκατό (150%).

Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Δεν συμφωνούμε με τις διατάξεις αυτές.

 

Πρόταση:

Προτείνεται το ποσοστό να είναι 100% για τις κοινότητες και για τους Δήμους.

Όσον αφορά στο θέμα της μείωσης του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο από 40% που ισχύει σήμερα σε 33%, δεν συμφωνούμε. Να παραμείνει το ποσοστό 40% ως έχει.

Στην παρ.13 του άρθρου αυτού προβλέπονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαράδεκτη η δήλωση του συνδυασμού, οι οποίες είναι οι εξής:

α. δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα στοιχεία των παραγράφων 4 έως 7 του παρόντος ή

β. δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με την παραγράφους 11 και 12 ή

γ. υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή

δ. περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια της παραγράφου 7 ή

ε. δεν περιλαμβάνει υποψηφίους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών

στ. δεν περιλαμβάνει υποψηφίους για το σύνολο των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή

ζ. δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της παραγράφου 7 ή

η. δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο της παρ. 9 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο.

Πρόταση:

Προτείνεται η περ. στ’ να τροποποιηθεί ως εξής: « δεν περιλαμβάνει υποψηφίους για το 80% των δημοτικών κοινοτήτων »

 

Στην παρ.14 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι: «Η δήλωση του συνδυασμού υποβάλλεται στην πύλη υποψηφιοτήτων το αργότερο έως τις 23:59 την 30η Ιουνίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών.»

Με την παρ.10 του άρθρου 18 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» όπως ισχύει «Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.»

Προτείνουμε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συνδυασμού την 31/08.

 

Άρθρο 13

Εκλογές εκπροσώπου δημοτικών κοινοτήτων έως και πεντακοσίους
(500) κατοίκους – Υποψηφιότητες σε ενιαίο ψηφοδέλτιο

Με την παρ.1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι εκλογή εκπροσώπων των δημοτικών κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και πεντακόσιους (500) κατοίκους θα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων, το οποίο θα αποτελεί τμήμα των ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών του οικείου δήμου.

Δε συμφωνούμε με τη διάταξη αυτή.

Πρόταση:

Προτείνεται για λόγους απλότητας το ψηφοδέλτιο να είναι ενιαίο και παραταξιακό ανεξάρτητα από το όριο των κατοίκων και να εμφανίζονται οι υποψήφιοι του κάθε συνδυασμού.

 

Άρθρο 22

Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου και επιλαχόντες συνδυασμοί του
δημοτικού συμβουλίου – Εκλογή δημάρχου

Με τη διάταξη του άρθρ. 22 του σχεδίου νόμου επαναφέρεται στην ουσία η ρύθμιση που εισήχθη για πρώτη φορά με τον ν. 3463/2006 όπου προβλεπόταν η δυνατότητα ανάδειξης ενός συνδυασμού ως επιτυχόντος μόλις με 42%. Τώρα το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά μία μονάδα (43% + 1 ψήφος).

Διαφωνούμε με την διάταξη αυτή και προτείνουμε να ισχύσει εκ νέου το 50% +1 όπως προβλέπονταν και στον Καλλικράτη.

 

Άρθρο 24

Κατανομή Εδρών Δημοτικού Συμβουλίου

Στην παρ.3 εδάφιο α του νομοσχεδίου ορίζεται ότι: «Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά τον πρώτο γύρο εκλογών συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.»

Δε συμφωνούμε με τη διάταξη αυτή.

Προτείνεται το πλαφόν εισόδου να είναι ανάλογο του εκλογικού μέτρου.

 

Άρθρο 27

Εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο
των πεντακοσίων (500) κατοίκων

Αναφέρεται πως ο συνδυασμός του Δημάρχου εκλέγει και τα 3/5 των μελών των τοπικών συμβουλίων. Συνεπώς εκλέγει παντού και τους προέδρους.

Δεν συμφωνούμε με την διάταξη αυτή.

Προτείνουμε να παραμείνει το σημερινό καθεστώς όπου πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος του πλειοψηφούντος συνδυασμού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *