Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20-11-2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 24-11-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/6-11-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,  40/20930/31-03-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω του προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, έτους 2020-2021.

                                                                Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                             Νίκη Στραγαλινού, Πρνη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση της αρ. 129/2020 απόφασης του  Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος, περί έγκρισης απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση της αρ.134/2020 απόφασης του  Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ.  οικ. έτους 2020.

                                Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του από 13-11-2020 Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2020 συνολικού προϋπολογισμού 45.039,28€€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                          Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 12.11.2020  για μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη  φύλαξη και διατροφή των ανεπιτήρητων βοοειδών τα οποία θα περισυλλέγονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                             Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταμείου

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 € χωρίς ΦΠΑ..

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  25.000,00€

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 385/2020 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου»

 • Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                  Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «Διαμόρφωση επέκτασης κοιμητηρίου Νυδριού»   προϋπολογισμού   7.000,00 €.

 • Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Βελτιώσεις στα αντλιοστάσια Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας»   προϋπολογισμού   19.793,88 €.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 47/2020 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση στον δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα  Παπαρηγόπουλο,  κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης ΚΕΝΤΩΡ ΑΕ, για παράσταση Πολιτικής Αγωγής  του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών,   στις 2/12/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της  υπ’ αριθμ. πρωτ. 18743/21.10.2020 αίτησης του Α.Σ. «ΤΑΟΛ».

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. επί του πρωτοκόλλου βεβαίωσης βλάβης επαρχιακής οδού, που εξέδωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για ποσό 30.773,05 ευρώ.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού (αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στα πλαίσια αντιμετώπισης διασποράς του νέου κορωνοϊού covid-19.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                 

                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                         

                   Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.