Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Λευκάδα 26-10-20

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 27-10-2020 και ώρα 10:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ:  Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ: ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»       

 

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

          

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η ανωτέρω πεζοδρόμηση αφορά μόνο στην ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, Εθνικής μας Εορτής και αργίας, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξουν ειδικές συμπληρωματικές ρυθμίσεις, λόγω μη τέλεσης των παρελάσεων.

 

 

    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

  

      ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Μαργέλη Μαρία
 3. Σαρανταένας Ιωάννης
 4. Γληγόρης Χρήστος
 5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *