Υπεγράφη η ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω C-19

Υπεγράφη η ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω C 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 

Υπεγράφη το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων

που επλήγησαν από τον covid-19

  

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, υπέγραψε την πρόσκληση πρότασης της δράσης “Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα Ιόνια Νησιά”, παρουσία του Προέδρου του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα, του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Αλέξανδρου Αλεξάκη και των Προέδρων των Επιμελητηρίων Κέρκυρας κ. Γιώργου Χονδρογιάννη, Λευκάδας κ. Σωτήρη Σκιαδαρέση και Ζακύνθου κ. Φώτη Κόττη.

 

Παράλληλα, υπέγραψε την εκχώρηση προς τον ΕΦΕΠΑΕ ποσό ύψους 14.000.000 ευρώ για την διαχείριση της εν λόγω δράσης.

 

Αντικείμενο της Δράσης

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 € κατ’ ελάχιστο έως 30.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 € θα επιδοτηθούν με 30.000 €. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα (δηλαδή, από τα πεδία 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 του Ε3)

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,
 • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών,
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
 • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,
 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:

 • Ανώνυμη Εταιρία,
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 • Ομόρρυθμη Εταιρία,
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 • Ι.Κ.Ε,
 • Ατομική Επιχείρηση,
 • Ν.Ε.Π.Α.,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός
 • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 • Κοινωνία Αστικού Δικαίου
 • Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών
 • Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993

 

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 14.000.000 ευρώ.

Η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης θα γίνει αναλογικά στους τομείς δραστηριότητας ως εξής:

 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: 20%
 • TΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: EMΠΟΡΙΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40%
 • ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ40%

 

Ο πλήρης οδηγός της δράσης θα αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του ΕΦΕΠΑΕ, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στη Διαύγεια

 

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Αλέξανδρος Αλεξάκης παρουσίασαν τους στόχους της Δράσης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και την ικανοποίησή της για την θετική απήχηση της εν λόγω δράσης στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην αγορά εργασίας.

 

Ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΕΦΕΠΑΕ, τους Προέδρους των Επιμελητηρίων, μέλη του Δ.Σ. του ΕΦΕΠΑΕ και τα υπηρεσιακά στελέχη για την εποικοδομητική, διαχρονική συνεργασία τους με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.