Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                          Λευκάδα 20-7-2020

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 24-7-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282 / 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 • ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή  άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας των καρτοκινητών  χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                 Νικ. Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση  3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

                                                               Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 3ο: : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630€ με Φ.Π.Α.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                       Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισμού 33.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στα πλαίσια του έργου  «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)»  που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                              Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                     Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση-συμπλήρωση όρων δανειακής σύμβασης που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας κα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 700.000€ για την εκτέλεση του έργου  με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», με προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ»» προϋπολογισμού 14.997,70 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 34.998,19 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 88777 του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 467.714,94 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση όρων διακήρυξης και  ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 62.0000,00 € .

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

  

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ                     

               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *