Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 18-6-20

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 22-06-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 16-06-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  69.936,00   ευρώ με Φ.Π.Α. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 8201/3-06-2020)»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                     Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

                                                         Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για  την επικύρωση του  αποτελέσματος της επαναληπτικής  δημοπρασίας  που έγινε την 02.06.2020 για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ κοινότητας Λευκάδας, για το τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό  την κοπή  προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς  χόρτου  για ζωοτροφή  (σανός).

                                                                Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                        Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                  Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων  πλατείας παραλίας κοινότητας Λευκάδας για καρουζελ  – ηλεκτροκίνητο τρενάκι καθώς και μέχρι δυο παιδικά παιχνίδια σε κάθε θέση.

Εισηγητές: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

                                         Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2020.

Εισηγητές: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

                                                Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των  όρων διακήρυξης για  την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση Πόρτο Κατσίκι κοινότητας Αθανίου   Δ.Ε.  Απολλωνίων.

Εισηγητές: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

                                         Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των  όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος κοινότητας Πηγαδησάνων για ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εισηγητές: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

                                          Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε. για αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 5) μεταξύ του  “Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος” και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο “Για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας χερσαίων ζωνών λιμένων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος”

                                                                Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 149/Α/06-03-2020 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προμήθειας άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας  καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων  και δεξαμενών Υπηρεσίας ύδρευσης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.                                                        

Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

                                               

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των  όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ»,  προϋπολογισμού 14.997,70€ χωρίς ΦΠΑ.

          Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •            Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση όρων διακήρυξης και  ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

          Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και  ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ », προϋπολογισμού 34.998,19  €.

          Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και  ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΓΟΝΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ LIDL)», προϋπολογισμού 9.997,77 € .

          Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •                                 Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση όρων διακήρυξης και  ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπ/σμού 62.0000,00 € .

          Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης  και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ.

                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού   της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 χωρίς ΦΠΑ με Α/Α συστήματος 88769 για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 •      Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 • ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 10-7-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αριθ’ αριθ’ΑΝΜ33/4/6/2020 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ που στρέφεται κατά της αριθ’595/2020 απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών και κατά του Δήμου Λευκάδας.
 • Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 • Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

 • ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αριθ’Α31/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων  Δήμου Λευκάδας και Χρυσής χήρας Παναγιώτη Λάζαρη, Ιωάννας Λάζαρη, Αναστασίας Λάζαρη.
 • Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
 • Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

                

                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

 

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος Βερύκιος Σπυρίδων
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *