Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 5-6-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00   στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) καθώς και την εγκ. ΥΠ. ΕΣ. 163/33282/29.05.2020,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.   για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας μετά την Α.Π. οικ. 36316/267/29-05-2020 πρόσκληση   της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. προκειμένου ο Δήμος Λευκάδας να μετάσχει ως μέτοχος  στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση.

                               Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄ αρ. 5/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ. και η υπ΄αρ. 119/2020 απόφ. Ο.Ε.).

Εισηγητές:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού ύψους δικαιωμάτων και τελών, του άρθρου 23 του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄ αρ.  120/2020 απόφ. Ο.Ε.).

Εισηγητές:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με τον κωδικό ονομασίας «ΙΟΛΑΟΣ».

                                     Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιρογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί καθορισμού τελών χρήσης για την   εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας – Απολλωνίων – Ελλομένου  σε όμορους εκμεταλλευτές,  για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 183/20 απόφ.Ο.Ε.).

                                     Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με: α) έγκριση σύστασης  και λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Λευκάδας και β) έγκριση του σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου Εθελοντών Δήμου Λευκάδας.

Εισηγήτριες: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

Δήμητρα Ροντογιάννη, Πρ/νη Αυτ. Τμ. Κοινων. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί ορισμού 2 Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2019 στη ΔΕΠΟΚΑΛ, σύμφωνα με το άρθρο 261 ν. 3463/2006 και ορισμό αμοιβής των.

                  Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δημ. Συμβ.-Πρόεδρος Διοικ. Συμβ. ΔΕΠΟΚΑΛ

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  αποδοχή λύσης του συμφωνητικού μίσθωσης  του ισογείου καταστήματος  της κοινότητας Πηγαδησάνων  μετά από αίτημα του μισθωτή   και έγκριση διαδικασίας  εκ νέου εκμίσθωσης.

                                      Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τρόπου καταβολής ασφαλιστικών(εργοδοτικών) εισφορών που αφορούν υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4554 (ΦΕΚ 130/Α/2018)

                                      Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.   για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού  20.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ ΓΚΙΟΚΑ)», προϋπολογισμού 25.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού  6.999,76 €.

                                      Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΑ», προϋπολογισμού  257.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΕ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», προϋπολογισμού  561.913,85 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού  9.992,16 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ», προϋπολογισμού 7.199,27 €.

                                      Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

    Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7.   Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *