Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟς ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 16 Απριλίου 2020

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 21-04-2020 και ώρα 13:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και  40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του εικοστού τετάρτου άρθρου (24) της από 14-3-2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)».

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                                     Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2021-2024 του Δήμου Λευκάδας

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                         Γαζή Ιωάννα, υπάλλ. Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 11ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                                                               Βραχνούλας Δημ. Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων

 

ΘΕΜΑ   4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

       Βραχνούλας Δημ. Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων

 

ΘΕΜΑ   5ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ»

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Βραχνούλας Δημ. Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων

 

ΘΕΜΑ   6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *