Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 7-2-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

             Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  12 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με την αναφορά του Υπουργού Ναυτιλίας, περί ένταξης των Δ.Λ.Τ. υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

                                 Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συμπράττων  στη δράση «Για την πρόσληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσεως» στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019»με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» με την

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Aegean Rebreath».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή,  και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 372.000,00 € με ΦΠΑ.

                                Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

                                Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  περί α) δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας  & β) ετήσιας συντήρησης για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας.

Εισηγήτρια : Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  την έγκριση εκθέσεων εσόδων – εξόδων  Δ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

                                              Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».

                                                Εισηγητής:  Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό   δημοτικών συμβούλων  με τους  αναπληρωτές τους  για συμμετοχή τους στις  επιτροπές: α) διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β)  εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων  έτους 2020.

                                                Εισηγητής:  Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 10 της  υπ΄ αριθ. 131/2019 απόφασης Δ.Σ.) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο “Ανασκαφή – Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας Β΄ Φάση”.

                                                Εισηγητής:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

                 ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 5 και στο άρθρο 10 της με αριθμ. 167/2019 απόφασης Δ.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο ” Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, Αποκατάσταση  Λειτουργικών Βαθών, Λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο Σκαφών στο λιμένα Βασιλικής ”

                                             Εισηγητής:  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 5 της με αριθμ. 483/2018 απόφασης Δ.Σ.) και του

 

Γραμματέα αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο “Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας».

                                 Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

                ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 5 της με αριθμ. 169/2016 απόφασης Δ.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο “Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας”.

                                 Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 1.400.000,00 €.

                              Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 22.000,00 €.

                                                Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00 €.

                                 Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2020 περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

              

 ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, έτους 2020.

Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

                                    

ΘΕΜΑ  18ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση αιθουσών του πρώην δημοτικού σχολείου κοινότητας Βλυχού Δήμου Λευκάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βλυχού-Γενίου «ΘΕΑΛΟΣ» και στον Σύλλογο Μαχητικών Αθλημάτων Πλαγιάς Αιτωλοακαρνανίας (Απολλώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Πυγμαχίας).

                                                Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για Δ’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2019.  

                                                Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2019.

                                                Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

                                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                                                                  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

   Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 8. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εμπορικό Σύλλογο
 9. Εργατικό κέντρο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.