Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                           Λευκάδα 24 Ιανουαρίου 2020

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 29-1-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

   

   ΘΕΜΑ 1ο: Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 19-12-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 24758/09-12-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005993364) διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 09-12-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 24046/27-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005925015) διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου «Ανάπλαση  κοινόχρηστων χώρων Λαζαράτων-Εξάνθειας Δ.Ε. Σφακιωτών»   προϋπολογισμού   24.800,00€.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Επισκευή -αποκατάσταση παιδικών χαρών»   προϋπολογισμού   49.999,75 €.

                                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας – Σφακιωτών – Καρυάς»   προϋπολογισμού   240.000,00 €.

                                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

                                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

                                                                       Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση  παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  Δ.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  ΑΤΕ.        

                                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 10ο :  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «Προσαρμογή Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €

                                                                        Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «Προσαρμογή Παιδικού σταθμού Βλυχού Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €

                                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 12ο :  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «Προσαρμογή Παιδικού σταθμού Καρυάς Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 25.912,00 €

                                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
 • Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του 2oυ Μονομελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών  κατά  την συνεδρίαση της 11-3-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο  και υποστήριξη της από 5/12/2011 και αριθμ.  ΠΡ 297/14/5/2018 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας  που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της υπ’αριθ’.110(2011) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1493/1991 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

                                                                        Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ, να ασκήσει  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που αφορά το σχέδιο πόλης Λευκάδας επί της δημοτικής πλατείας Νεαπόλεως, τμήματος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της 8ης Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου – Τομέας ΙΙΙ.

                                                                          Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                               

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                 

                                                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

                 

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *