Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Δευτέρα-Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Δευτέρα Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                       Λευκάδα      3-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 7-10-2019 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

           

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για  διαγραφή ή επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων  χρηματικών ποσών.                                                     

 Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

        Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για  κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας.                                                                  

 Εισηγητές: Τσιρογιάννης Γεώργιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

        Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’ 35/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και τυχόν άσκηση έφεσης κατά αυτής.

                                                                                Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου           

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  ορισμό Δικηγόρου  για υπεράσπιση του πρώην  Δημοτικού Συμβούλου  Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας  κατά  την δικάσιμο της 8ης/10/2019  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο. (Σχετ. το ΑΒΜ  591/2016 και ΑΒΩ 3/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας)                                                                   

Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου           

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  ορισμό Δικηγόρου  για υπεράσπιση του πρώην  Δημοτικού Συμβούλου  Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας  κατά  την δικάσιμο της 8ης/10/2019  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο.  (Σχετ. το ΑΒΜ  1332/2016 και ΑΒΩ 126/2018  κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας).                                                                   

Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου           

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 22/2019 αγωγής του Χρήστου Βουκελάτου του Μιχαήλ κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Ειρηνοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεσή της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

                                                                                 Εισηγήτρια:  Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου   

       

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 116/12.8.2019 αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας 2) Ιφιγένειας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

                                                                                Εισηγήτρια:  Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου                                                       

                                        

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 141/9.9.2019 αγωγής του Χρήστου Κακαζούκη του Κων/νου και της Ειρήνης, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

Εισηγήτρια:  Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00 €.

Εισηγητής: Δημ. Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ.  Τεχν. Έργων  Δ/νσης Τ.Υ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ» προϋπολογισμού 49.998,24 € .

Εισηγητής: Δημ. Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ.  Τεχν. Έργων  Δ/νσης Τ.Υ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 6ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων Πυρόπληκτων Περιοχής  πόλης  Λευκάδας » αναδόχου Γεωργίου Σ.Βλάχου.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Δημήτριος Βραχνούλας, επιβλέπων μηχανικός

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου  ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ» αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Δημήτριος Βραχνούλας, επιβλέπων μηχανικός

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για  την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Λεωνίδα Δρακάτου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για  την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ » αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου Ε.Δ.Ε.

                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. για  την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Γεωργίου Βλάχου Ε.Δ.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέπων μηχανικός

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και έργα βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας – Λυγιάς, Φτερνού»   προϋπολογισμού   584.000,00 €.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

Αρ. Κονιδάρης- Θωμάς Βουκελάτος, επιβλέποντες μηχανικοί

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.                                                                                                                       

                                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                 

               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

              ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

           


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *