Ανοιχτή επιστολή Λάκη Χαλκιά για το Τουριστικό Περίπτερο

Ανοιχτή επιστολή Λάκη Χαλκιά για το Τουριστικό Περίπτερο

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΛΑΚΗ) ΧΑΛΙΚΙΑ    

                                                         (Μέλους Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. & πρώην Προέδρου του)

                                                                                                           ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

       Λευκάδα 28/9/2022                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

                                                                                                          κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΣΠΥΡΟ

κ. Πρόεδρε

Πριν λίγες ημέρες στις 23/9/2022, παρουσιάσατε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου τη μελέτη που υπέβαλε ο πλειοδότης προς το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.). Από την παρουσίαση προέκυψε ότι καμία σημαντική αλλαγή δεν έγινε, σε σχέση μ’ αυτήν που είχε υποβληθεί και είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Λευκάδας (Σ.Α.).

Επιβεβαιώθηκαν έτσι, οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από την παράταξή μας και άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30/8/2022. Οι ανησυχίες αυτές π.χ., αναφέρονταν στην καταστρατήγηση του όρου 7 της αριθ. 10/21-2-2020 πράξης παραχώρησης ο οποίος σημειώνει ότι: «Στον παραχωρούμενο χώρο απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα ή εκτέλεση έργων διαμόρφωσης αυτού και κάθε μεταβολή αυτού.».

Ταυτοχρόνως μια σειρά ενεργειών σας, όπως το αριθ. 1504/23-8-2022 έγγραφο που αποστείλατε προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και με το οποίο ζητάτε την επίσπευση των διαδικασιών για την έγκριση της παραχώρησης του Τουριστικού Περιπτέρου, χωρίς να ενημερώσετε το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, είναι από την πλευρά σας, το λιγότερο που μπορεί να χαρακτηρισθούν, άστοχες για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

       Από τη μεριά μου, όλο αυτό το διάστημα, προσπάθησα με νηφαλιότητα να σας επισημάνω ότι η παραχώρηση του Τουριστικού Περιπτέρου, έχει ξεστρατίσει προ πολλού, από την κατεύθυνση που είχε. Σας θυμίζω χαρακτηριστικά ότι, μαζί με τον επικεφαλής της παράταξής μας κ. Δρακονταειδή Κων/νο, σας είχαμε στείλει, στις 16/2/2021 (πριν δηλαδή 20 μήνες), ανοικτή επιστολή με την οποία σας θέταμε την διαφωνία μας για τα τεκταινόμενα.

Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με δεδομένη την ύπαρξη πιο ευνοϊκών συνθηκών, ως προς τις χρηματοδοτήσεις,  πρέπει να εξετασθούν άλλες λύσεις αξιοποίησης του Τουριστικού Περιπτέρου.

κ. Πρόεδρε

      Ύστερα από όλα αυτά, με αίσθημα ευθύνης, σας καλώ να συγκαλέσετε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και να εισηγηθείτε την ακύρωση της αριθ. 10/21-2-2020 απόφασης παραχώρησης και συνολικά την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 9 της Διακήρυξης και για τους λόγους που στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30/8/2022, αλλά και παραπάνω ενδεικτικά, αναφέρθηκαν.

Είναι προφανές ότι αυτή είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί, σε κάθε περίπτωση, την ολόπλευρη νομική στήριξη του Δήμου προς το Δ.Λ.Τ..

Χαλικιάς Ευάγγελος (Λάκης)

Συνημμένο:                                                                         Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ., πρ. Πρόεδρος

Η επιστολή που σας αποστείλαμε                                                   –  Δημοτικός σύμβουλος

στις 16/2/2021

 

************************************************************

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Λευκάδα, 16/2/2021                                                στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

κ. Σπυρίδωνα Καρβούνη

κ. Πρόεδρε,

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης/2/2021 για το θέμα του Τουριστικού Περιπτέρου, αναδείχθηκαν πολύ σοβαρά ζητήματα και δημιουργήθηκαν ερωτήματα που αφορούν μια σειρά ενεργειών της Διοίκησης και τα οποία επειδή έμειναν αναπάντητα τα  θέτουμε ξανά υπ’ όψιν σας.

Το πλέον σοβαρό ζήτημα που προέκυψε, έχει να κάνει με την αριθμ. 31/2-2-2018 απόφαση παραχώρησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την κατακύρωση στην «ΠΑΠΠΑΣ OIL Α.Ε.»  που ολοκληρώθηκε στη δική μας θητεία και η οποία στους όρους της αναφέρει :

«…Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με την «Στατική Μελέτη αποκατάστασης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση “Πλαζ Κάστρο” Λευκάδας», που εγκρίθηκε από το Δ.Λ.Τ.Λ. με την αριθμ. 17/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου….».

Αντίθετα η αριθμ. 10/21-2-2020 απόφαση της νέας Διοίκησης του Δ.Λ.Τ. για την κατακύρωση στην «Notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» στους όρους της αναφέρει:

«…Οι εργασίες επισκευής και ενίσχυσης των κτιρίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με την «Στατική Μελέτη αποκατάστασης τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση “Πλαζ Κάστρο” Λευκάδας», που εγκρίθηκε από το Δ.Λ.Τ.Λ. με την αριθμ. 17/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή από νέα στατική μελέτη αποκατάστασης του περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων που θα συνταχθεί με μέριμνα και έξοδα του παραχωρησιούχου και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και του Δ.Λ.Τ.Λ….»

Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στη συνεδρίαση της 21ης/2/2020, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. ενέκρινε την νέα παραχώρηση στην «Notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», δεν κάνατε καμία αναφορά ώστε να προστεθεί στην απόφαση παραχώρησης η δυνατότητα του ενδιαφερομένου να συντάξει νέα μελέτη.

Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από τα χειρόγραφα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης, τα οποία αναζητήσαμε και λάβαμε, αλλά και από το γεγονός ότι δεν στείλατε καμιά γραπτή εισήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως οφείλατε, για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. παραπλανήθηκε κατά τη λήψη της απόφασης παραχώρησης, αφού δεν το ενημερώσατε γι’ αυτήν την προσθήκη και γίνεται ακόμη πιο σαφές ότι η απόφαση παραποιήθηκε.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, εκτός των άλλων, η πράξη παραχώρησης να καθίσταται παράνομη επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι της Διακήρυξης.

Προφανώς όλα αυτά ήταν σε γνώση του κ. Δημάρχου, πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης/2/2021, στο οποίο η Παράταξη μας τα κατήγγειλε.

Και το λέμε αυτό, επειδή ο ίδιος ήταν παρών στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ., έχει αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ασχολείται προσωπικά με το θέμα, συναντήθηκε με τους επενδυτές, κ.λπ..

Το ερώτημα που τίθεται είναι: γιατί ο κ. Δήμαρχος επέτρεψε να συμβούν ;

κ. Πρόεδρε.

Όσες προτάσεις καταθέσαμε τις αρνηθήκατε αλλά:

► Δεν αντιληφθήκατε ότι επιχειρήθηκε η αλλαγή της χρήσης των λουτρικών εγκαταστάσεων (μετατροπή σε ξενοδοχειακές);  Κάτι που ρητά απαγορεύεται από τους όρους της Διακήρυξης και της παραχώρησης της χρήσης.

► Δεν αντιληφθήκατε ότι σύμφωνα με το Πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, επιχειρούνται επιπλέον (σε τ.μ.) κατασκευαστικές παρεμβάσεις;  Κάτι που επίσης ρητά απαγορεύεται από τους όρους της Διακήρυξης και της παραχώρησης της χρήσης.

Το μόνο που πράξατε ήταν να «πανηγυρίζετε» από κοινού με τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Σολδάτο για την δήθεν τεράστια επιτυχία, να επιτρέψει ο ενδιαφερόμενος διάβαση πλάτους 3 μέτρων για την πρόσβαση στην παραλία κι ενώ η ελεύθερη πρόσβαση διασφαλίζεται από τους όρους της παραχώρησης (σημείο 27 πράξης παραχώρησης).

Οι πολίτες της Λευκάδας δεν έχουν ανάγκη από «καθρεφτάκια» κ. Πρόεδρε!

Τίποτα λοιπόν δεν αποδεχθήκατε!  Προφανώς δικαίωμά σας!

Αναφαίρετο όμως και δικό μας δικαίωμα είναι, να σας ζητήσουμε να ΔΩΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ για όσα καταγγέλλουμε στην επιστολή μας και συνέβησαν πριν και μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, της 21ης/2/2020.

Με βάση τις εξηγήσεις σας, θα καθορίσουμε και τη δική μας στάση!

Ευάγγελος Χαλικιάς                                                                    Κωνσταντίνος Δρακονταειδής

Δημοτ. σύμβουλος – Μέλος Διοίκησης Δ.Λ.Τ.                                                     Δημοτικός Σύμβουλος

πρ. Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.                                                            Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *