Εξώδικο μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας

Εξώδικο μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας

Πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία των κ.κ. Γρηγόρη Σταύρου και Σαρανταένα Ιωάννη προς τα τέσσερα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας

 

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

 1. Του Γρηγόρη Σταύρου του Γεωργίου και της Μαρίας, κατοίκου πόλεως Λευκάδας, περιοχή Καλλιγόνι, με Α.Φ.Μ.: 024508047 της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ.: Χ 922557, εκδοθέντος στις 22-3-2004 από το Α.Τ. Λευκάδας, με την ιδιότητα του Προέδρου (που προσωρινά αναπληρώνει) του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την  επωνυμία Ιατρικός Σύλλογος Λευκάδας (Ι.Σ.Λ.), που εδρεύει στην πόλη της Λευκάδας, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας, με Α.Φ.Μ.: 997234509 της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο αυτού,  βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 1 του Βασιλικού Διατάγματος (Β.Δ.) της 11-10/7-11 του 1957 (Φ.Ε.Κ. 225/Α).
 2. Του Σαρανταένα Ιωάννη του Νικολάου και της  Αικατερίνης, κατοίκου πόλεως Λευκάδας, Κ. Γεωργάκη, αριθμός 17, με Α.Φ.Μ.: 06583950 της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, με Α.Δ.Τ.: Φ140280, εκδοθέντος στις 20-6-2001 από το Α.Τ. Χολαργού Αττικής, με την ιδιότητα του Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας.

 

ΚΑΤΑ

 

 1. Του Παρασκευά Γεωργίου του Θεοδώρου και της Ειρήνης, κατοίκου πόλεως Λευκάδας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου και Κωνσταντίνου Τσερέ.
 2. Της Κατωπόδη Ευανθίας του Παναγιώτη και της Παναγιώς, κατοίκου πόλεως Λευκάδας, οδός Αριστοτέλους Βαλαωρίτη.
 3. Της Σταύρακα Μαυρέττας του Ιωάννη και της Σεβαστής, κατοίκου πόλεως Λευκάδας, οδός Μπουμπουλίνας, αριθμός 1.
 4. Του Μαραγκού Μιχαήλ του Πέτρου και της Μαρίας, κατοίκου Νυδριού του Δήμου Λευκάδας.

 

*****************

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ  ΑΡΧΗΣ

 *****************

I]

 • Στις 3 Ιανουαρίου 2018 αποστείλατε μία ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΑΝΑΛΗΘΕΣΤΑΤΗ αναφορά σας στον Υπουργό Υγείας και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), την οποία συγχρόνως κοινοποιήσατε στον Εισαγγελέα Λευκάδας και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Συγκεκριμένα αναφέρατε στην Α1.1 παράγραφό σας ότι «μόνον εννέα φορές» συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να συνεδριάσει περισσότερες. Επί αυτού σας γνωστοποιούμε το άρθρο 32 του Βασιλικού Διατάγματος (Β.Δ.) της 11-10/7-11 του 1957 (Φ.Ε.Κ. 225/Α), που διέπει, μεταξύ άλλων, την λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων, το οποίο ρητά αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) συνεδριάζει καλούμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό τακτικών συνεδριάσεων (όπως γίνεται για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης), ούτε κάποιον ελάχιστο αριθμό συνεδριάσεων κατ’ έτος. Υπάρχει μία βασική αρχή στο Δίκαιο, η οποία είναι ότι η σιωπή του νομοθέτη δεν είναι ποτέ ακούσια, εάν ήθελε δηλαδή ο νομοθέτης να υποχρεώσει το Δ.Σ. των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας να συνεδριάζει κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα κ.λπ., θα το ανέφερε ρητά στον νόμο. Το γεγονός ότι δεν αναφέρει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι εναπόκεται στην στάθμιση των εκάστοτε συνθηκών – αναγκών – υποχρεώσεων και εν γένει διάφορων άλλων σημαντικών ζητημάτων που χρειάζονται αντιμετώπιση και απόφαση από το Δ.Σ.
 • Σε κάθε περίπτωση, μετά τις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου 2014, για την ανάδειξη μελών Δ.Σ., με αποκλειστική ευθύνη της 2ης από εσάς Κατωπόδη Ευανθίας, οδηγήσατε τον Ιατρικό Σύλλογο, σε έναν δικαστικό αγώνα, βάσει της ένστασης της 2ης από εσάς για το κύρος των εκλογών που διενεργηθήκαν. Το Δ.Σ. δεν είχε την δυνατότητα να συγκληθεί λοιπόν για μεγάλο χρονικό διάστημα όχι με ευθύνη του Προέδρου, αλλά της 2ης καθής. Επί αυτής της ενστάσεως δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμό 3/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η οποία απέρριψε την ένσταση της 2ης από εσάς, επειδή δεν είχε καταθέσει η Κατωπόδη Ευανθία το, απαραίτητο για την συζήτηση εκ του νόμου, παράβολο, ποσού 100 €. Δηλαδή μετά την προετοιμασία μας (+ διακαή επιθυμία μας) να αντιμετωπίσουμε δικαστικά την 2η από εσάς, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, η Κατωπόδη Ευανθία δεν πλήρωσε το παράβολο για την συζήτηση της υποθέσεως. Η προσωπική μας άποψη είναι ότι δεν έγινε από λάθος της 2ης από εσάς, παρ’ όλα αυτά δεν επιθυμούμε την περαιτέρω επέκταση επί αυτού. Όμως η εν λόγω ένσταση της 2ης από εσάς θα απορρίπτονταν έτσι κι αλλιώς, πέραν του γεγονότος ότι ήταν αβάσιμη και αναληθής, διότι στην 3η σελίδα της απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου αναφέρεται για την παραπάνω ένσταση ότι «..σε κάθε περίπτωση ασκείται άνευ εννόμου συμφέροντος από την ενιστάμενη, καθόσον αυτή έχει ήδη εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας κατά τις επίδικες αρχαιρεσίες, η δε θέση αυτή είναι και η μόνη που επεδίωξε…».
 • Συμπληρωματικά να σας υπενθυμίσουμε, γιατί η αμνησία είναι ένα εκ των ανθρωπίνων ελαττωμάτων, ότι για την συνεδρίαση της 24-8-2016, η οποία δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας, απουσιάζατε ο 1ος από εσάς (Παρασκευάς Γεώργιος), η 2η από εσάς (Κατωπόδη Ευανθία) καθώς και η 3η από εσάς Σταύρακα Μαυρέττα.

II]

 • Στην συνέχεια στην ανωτέρω αναφορά σας, στην παράγραφο Α1.2 αναφέρετε ότι δεν υπάρχουν τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Επί αυτού πρέπει να σας διευκρινίσουμε ότι για την κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται Πρακτικά συνεδρίασης από τον 2ο από εμάς, τα οποία υπογράφονται από τον 1ο + 2ο εξ ημών. Δεν πρόκειται να ανακαλύψετε ούτε μία συνεδρίαση Δ.Σ., στην οποία να μην υπάρχει διαθέσιμο άμεσα το Πρακτικό της εκάστοτε συνεδριάσεως, με τις υπογραφές μας, την ανάλυση των Θεμάτων, την συζήτηση που διημείφθη και τέλος τις αποφάσεις που λήφθησαν. Θεωρούμε ότι είναι σφάλμα σας να μας μέμφεστε για κάτι τέτοιο, ούτε επιδεικνύει σύνεση εκ μέρους σας.

 

IΙI]

 • Στην ανωτέρω αναφορά σας, στην παράγραφο Α1.3 αναφέρετε ότι δεν τηρείται η πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθότι απευθύνουμε προσωπικές ατομικές προσκλήσεις στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου και συγχρόνως δημοσιεύουμε την πρόσκληση σε τοπικές εφημερίδες και στον πίνακα ανακοινώσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, όπου είναι ο χώρος που τηρείται το κατάστημα του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, βάσει δηλαδή του άρθρου 17 του Β.Δ. της 11-10/7-11 του 1957.
 • Σχετικά τώρα με την σύγκληση της Γ.Σ., θυμηθείτε λίγο ποιο άτομο ευθύνεται για την μη σύγκληση αυτής το 2015. Εσείς η, 2η από εσάς, Κατωπόδη Ευανθία, ευθύνεστε προσωπικά, καθόσον με την ένσταση εναντίον της εκλογικής διαδικασίας, που είχατε ασκήσει και απορρίφθηκε, καταστήσατε αδύνατη την σύγκληση της Γ.Σ., επομένως παραπληροφορείτε τα μέλη μας με την συμπεριφορά σας αυτήν. Σε κάθε περίπτωση βάσει του άρθρου 16 του Β.Δ. της 11-10/7-11 του 1957 δίδεται η δυνατότητα σε εσάς, στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου να συγκαλέσετε Γενική Συνέλευση, το οποίο δεν πράξατε.

 

 

IV]

 • Στην ανωτέρω αναφορά σας, στην παράγραφο Α1.4 αναφέρετε ότι δεν συγκλήθηκε το Δ.Σ. για την υπόθεση του 1ου από εσάς Παρασκευά Γεωργίου, σχετικά με τις πέντε (5) συνεχόμενες απουσίες του από το Δ.Σ., όσον αφορά για αυτό να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε λάβει τις έγγραφες εξηγήσεις του 1ου εξ υμών, οι οποίες έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 129/27-11-2017.
 • Ασφαλώς και θα συγκληθεί Δ.Σ. επί αυτού του ζητήματος, ώστε να κρίνει τις εξηγήσεις του 1ου από εσάς, έχει ενημερωθεί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) επί της συμπεριφοράς του Παρασκευά Γεωργίου, σε κάθε περίπτωση όμως, μετά την προσκόμιση των επικαλούμενων σχετικών εγγραφών του 1ου από εσάς, στα οποία ενώ στηρίζει τις έγγραφες εξηγήσεις του συγχρόνως τα έχει ξεχάσει να τα επισυνάψει  σε αυτές. Όταν λοιπόν κάνει τον κόπο να μας τα προσκομίσει και όταν ολοκληρωθεί η μελέτη αυτών είναι βέβαιο ότι θα συγκληθεί το Δ.Σ. Περιμένω ο 1ος από εμάς (Πρόεδρος Δ.Σ.) επίδειξη λίγου ενδιαφέροντος από τον απολογούμενο, Παρασκευά Γεώργιο, σε μία υπόθεση προσωπική του σε κάθε περίπτωση.

 

V]

 • Αναφορικά με την παράγραφο Α1.5 και τον ισχυρισμό σας, ότι δεν αναπληρώθηκα (ο 1ος εξ ημών) όσον αφορά για την θέση του Ταμία, από άλλο μέλος του Δ.Σ., για την χρονική περίοδο του προβλήματος υγείας μου, ότι ο Πρόεδρος Καραγιάννης Αθανάσιος είναι αυτός που ευθύνεται που δεν με αναπλήρωσε και ότι αυτός (Καραγιάννης Αθανάσιος) ασκούσε την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου μας, θα επιθυμούσαμε κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε εκ μέρους του Καραγιάννη Αθανάσιου, ο οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος για απαντήσει στις ανωτέρω αιτιάσεις σας.-
 • Επικουρικά όμως σας παρακαλούμε να αναγνώσετε το άρθρο 36 παράγραφος 5 του Β.Δ. της 11-10/7-11 του 1957, το οποίο αναφέρει ότι σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία, αυτός αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ., που υποδεικνύεται από αυτό (το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή). Κάποιος από εσάς, που συνθέτει το Δ.Σ., υπέδειξε κάποιον αναπληρωτή στην θέση του Ταμία; Σε ποια συνεδρίαση του Δ.Σ. θέσατε το ανωτέρω θέμα, εσείς η «πλειοψηφία» του Δ.Σ.; Επιπλέον από τον μήνα Οκτώβριο του 2016, που ουσιαστικά επέστρεψα στα καθήκοντά μου ως Ταμίας του Δ.Σ. (ο 1ος εξ ημών) έως τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2018, έχει παρέλθει πάνω από ένα (1) έτος. Όλα αυτό το χρονικό διάστημα, εσείς η πλειοψηφία που ήσασταν; Είχατε άλλα ενδιαφέροντα πράγματα να ασχοληθείτε από τα κοινά του Συλλόγου μας ή μήπως είχατε συμφωνήσει με τις ενέργειες του Καραγιάννη; Μήπως είχατε διαγνώσει ότι δεν είχε δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην λειτουργία του Ιατρικού Συλλόγου και για αυτό είχατε σιωπήσει; Δεν μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε το αποτέλεσμα της εξίσωσης στο οποίο θέλετε να οδηγήσετε τα μέλη μας αλλά και τον κοινό νου των ανθρώπων της κοινωνίας της Λευκάδας.
 • Επιπλέον, συμπληρωματικά, να σας υπενθυμίσουμε ότι με βάση το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 101/13-12-2015 Πρακτικό Δ.Σ. αποφασίστηκε : «Στις 16/10/2015 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, όπου ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση εκπροσώπησης για τραπεζικές συναλλαγές, σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ι.Σ. Λευκάδας, στην Τράπεζα Πειραιώς, στον Πρόεδρο του Συλλόγου κο Καραγιάνη Αθανάσιο και τον Ταμία του Συλλόγου κο Γρηγόρη Σταύρο, ξεχωριστά για τον καθένα». Δηλαδή εσείς οι ίδιοι, εσείς οι τέσσερις (4), εσείς η «πλειοψηφία» σήμερα του Δ.Σ. αναθέσατε στον Καραγιάννη Αθανάσιο τις τραπεζικές συναλλαγές ξεχωριστά από τον 1ο εξ ημών. Έρχεστε λοιπόν σήμερα, χωρίς μνήμη και πολύ θράσος και τον κατηγορείτε ότι είχε την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, την οποία εσείς του την προσφέρατε, δίνοντας του τις τραπεζικές συναλλαγές. Αν είναι δυνατόν να λέγεται αυτός ο ισχυρισμός. Σε κάθε περίπτωση όμως, επί της ουσίας, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη οικονομική παράβαση; ΟΝΟΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗΝ και πάμε στον κύριο Εισαγγελέα της Λευκάδας. Εάν όχι προς τι τιτλοφορήσατε με την λέξη «παρανομίες» την αναφορά σας; Μήπως για την δημιουργία εντυπώσεων πριν την Γενική μας Συνέλευση; Δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε ότι με την πράξη σας αυτή προσβάλλετε το εν γένει κύρος του Ιατρικού Συλλόγου μας, εντός της μικρής κοινωνίας της Λευκάδας; Επαναλαμβάνουμε, κλείνοντας αυτήν την ενότητα, ότι εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε σε αυτές τις μομφές, ο ίδιος ο Καραγιάννης θα δώσει τις απαντήσεις του.

 

VΙ]

Στην παράγραφο Α1.6 για τον ισχυρισμό σας, περί μη αντικατάστασης του 1ου από εσάς, για την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., θα απαντήσει θεωρούμε ο ίδιος ο Καραγιάννης Αθανάσιος, εμείς δεν είναι σωστό ξανά να επιχειρηματολογήσουμε για το, εκ των υστέρων, «ενδιαφέρον» σας.

 

VΙΙ]

 • Στην παράγραφο Α1.7, της ανωτέρω αναφοράς σας, σχετικά με τον ισχυρισμό σας, ότι ο 1ος εξ ημών αναπλήρωσα (προσωρινά) τον Πρόεδρο Καραγιάννη Αθανάσιο επικαλούμενος το γεγονός ότι είμαι ο αρχαιότερος ιατρός, αυτό είναι εντελώς αναληθές.
  • Είναι ασύστολα ψευδές ο ανωτέρω ισχυρισμός σας, εκτός και εάν στερείστε την δυνατότητα να διαβάζετε τον Νόμο. Στο άρθρο 23 παράγραφος 3, εδάφιο β΄ του Β.Δ. της 11-10/7-11 του 1957 αναφέρεται ότι εφόσον αυτός που βρίσκεται υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε νόμιμα ένδικα μέσα, δεν εκπίπτει από την θέση του, αναπληρώνεται όμως προσωρινά στα καθήκοντά του, κατά τον χρόνο αυτό, από τον κατά σειρά επιλαχόντα. Στην προκειμένη περίπτωση ο Καραγιάννης Αθανάσιος έχει ασκήσει ένδικα μέσα (όπως σε κατωτέρω ενότητα αναλύουμε), ως εκ τούτου εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο του Νόμου. Με βάση τα από 16-10-2014 Πρακτικά των αποτελεσμάτων των εκλογών του Συλλόγου μας, πρώτος επιλαχόντας είναι ο Σαρανταένας Ιωάννης (2ος εξ ημών) με 34 ψήφους, ο οποίος όμως αρνήθηκε να αναπληρώσει προσωρινά τον Καραγιάννη Αθανάσιο, στην 2η θέση, δηλαδή δεύτερος επιλαχόντας είναι ο Γρηγόρης Σταύρος (1ος εξ ημών) με 32 ψήφους, ο οποίος αποδέχτηκε να αναπληρώσει προσωρινά τον Καραγιάννη, όχι όμως ως αρχαιότερος ιατρός, αλλά ως πρώτος (ουσιαστικά μετά την άρνηση του Σαρανταένα) επιλαχών. Η ανωτέρω προσωρινή αναπλήρωση έγινε με την σύμφωνη γνώμη σας, μέσα στην συνεδρίαση του Δ.Σ., χωρίς καμία διαφωνία. Επιπλέον η αναπλήρωση αυτή είναι προσωρινή και όχι μόνιμη, καθότι δεν έχει κενωθεί η θέση του Προέδρου για να καταληφθεί από τον 1ο επιλαχόντα, όπως αναφέρει το άρθρο 29 παράγραφος 4 του Β.Δ. της 11-10/7-11 του 1957. Ως εκ τούτου δεν έρχεται σε καμία σύγκρουση η ιδιότητα μου ως Ταμίας του Δ.Σ., γιατί εγώ δεν είμαι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., απλώς προσωρινά τον αναπληρώνω, δηλαδή είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό, από αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε με την αναφορά σας.
  • Είναι άλλο πράγμα η προσωρινή αναπλήρωση του Προέδρου από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα, ο οποίος από την στιγμή που έχει ασκήσει ένδικα μέσα δεν έχει εκπέσει από την θέση του και τελείως άλλο πράγμα να κενωθεί θέση συμβούλου του Δ.Σ., οπότε τότε καταλαμβάνεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα. Τα ρήματα, από την μία πλευρά, αναπληρώνω (+ προσωρινά μάλιστα) και από την άλλη πλευρά, καταλαμβάνω, έχουν τελείως διαφορετική έννοια. Απορούμε που δεν το έχετε ακόμη διαχωρίσει. Δεν κατέχετε την ανάγνωση; Αδυνατούμε να το πιστέψουμε αφού, εσείς, όπως κι εμείς, έχετε διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Εάν μπερδευτήκατε μήπως, θα σας δοθεί η ευκαιρία να διορθώσετε την αναφορά σας.

 

VΙΙΙ]

Στην παράγραφο Α1.8, της ανωτέρω αναφοράς σας,  σχετικά με τον ισχυρισμό σας, ότι δεν έχει υλοποιηθεί το αίτημά σας για συνεδρίαση του Δ.Σ., να σας γνωστοποιήσουμε ότι κατ’ αρχήν έχουμε απαντήσει στο εν λόγω αίτημα σας (με ημερομηνία 11-12-2017) και συγχρόνως ποτέ δεν αρνηθήκαμε την σύγκληση Δ.Σ., ήτοι ο 1ος εξ ημών, αυτή θα λάβει χώρα άμεσα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

ΙΧ]

Στην παράγραφο Α1.9, της ανωτέρω αναφορά σας,  σχετικά με την  αιτίασή σας, ότι ο 1ος εξ ημών έχω αποκρύψει έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την επιβολή κυρώσεων στον Καραγιάννη Αθανάσιο, είναι παντελώς ψευδές. Το εν λόγω έγγραφο έχει αριθμό πρωτοκόλλου οικ. ΓΕ 1073 και ημερομηνία 7-7-2017, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ουδέποτε αποκρύφτηκε. Μάλιστα το εν λόγω έγγραφο όταν αποστάλθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Λευκάδας, έλαβε από τον 2ο από εμάς (Γραμματέα) τον αριθμό πρωτοκόλλου : 97/21-9-2017, έχει έρθει σε πλήρη γνώση σας και όλα τα άλλα είναι αναλήθειες.

 

Χ]

 • Στην παράγραφο Α1.10, της ανωτέρω αναφοράς σας, σχετικά με την σύγκλιση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σας επαναλαμβάνουμε το Β.Δ. της 11-10/7-11 του 1957, το οποίο στο άρθρο 30 παράγραφος 2 εδάφιο β’ αυτού ρητά αναφέρει ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, καλεί τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου.
 • Στην προκειμένη περίπτωση ο 1ος από εμάς αναπληρώνω προσωρινά τον Πρόεδρο, ως εκ τούτου κάλεσα νομότυπα τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθότι πουθενά στον Νόμο δεν προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να συγκαλέσει την εν λόγω επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι εννοείτε με τον ανωτέρω ισχυρισμό σας στο πρόσωπό μου (του 1ου από εμάς). Δεν έπρεπε δηλαδή να καλέσω την Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας το έργο είναι να ελέγχει τα Βιβλία και γενικά την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου; Τι εννοείται ότι δεν έπρεπε αυτό να γίνει; Υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια από την Εξελεγκτική Επιτροπή; Θα τολμήσετε να την αμφισβήτεστε και αυτήν; Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τεθεί από τον Νομοθέτη, με το σκεπτικό να υπάρχει στον Ιατρικό Σύλλογο ένα άλλο όργανο, πέραν των οργάνων διοίκησης, ήτοι την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που να μπορεί να ελέγχει το Δ.Σ. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας. Εάν εναντιωθείτε και στα αποτελέσματα του ελέγχου της, εάν δεν σας ταιριάζουν και σας διαψεύδουν, τότε η πράξη σας αυτή θα σας στιγματίσει και θα σας χαρακτηρίσει. Επιπλέον πουθενά στον Νόμο δεν προβλέπεται η δυνατότητα παράστασης μελών του Δ.Σ., όπως ισχυρίζεστε στην ανωτέρω αναφορά σας, κατά την συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και όλα όσα αναφέρετε είναι εντελώς ανυπόστατα.

 

ΧΙ]

 • Στην παράγραφο Α2.1, της ανωτέρω αναφοράς σας,  σχετικά με την έκπτωση του Καραγιάννη Αθανάσιου από τη θέση του Προέδρου, επαναλαμβάνουμε την ρητή αναφορά του άρθρου 23 παράγραφος 3, εδάφιο β΄ του Β.Δ. της 11-10/7-11 του 1957 που αναφέρει ότι εφόσον αυτός που βρίσκεται υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε νόμιμα ένδικα μέσα, δεν εκπίπτει από την θέση του.
  • Ο Νομοθέτης δεν πραγματοποιεί κάποια συγκεκριμένη διάκριση στα ένδικα μέσα, αναφέροντας λοιπόν γενικά τα νόμιμα ένδικα μέσα, εμπεριέχει κάθε ένδικο μέσο εναντίον της ασκηθείσας πειθαρχικής δίωξης, τέτοιο είναι (κατά την άποψη μας) φυσικά και η προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθμό Α2α/Γ.Π.ΕΜΠ.2853/2-10-2017 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και άλλων συναφών πράξεων (αποφάσεις Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας κ.λπ.). Ειδικότερα ο Καραγιάννης Αθανάσιος έχει ασκήσει την από 18-10-2017  Προσφυγή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επιπλέον έχει ασκήσει και την από 18-10-2017 αίτηση αναστολής του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία έχει λάβει αριθμό καταχώρισης ΑΝ470/19-10-2017. Τέλος έγινε δεκτό το αίτημά του Καραγιάννη για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής και αντί της περικοπής βασικών αποδοχών του, που είχε αποφασίσει ο Υπουργός Υγείας, αποφάσισε  ο Πρόεδρος του Ζ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την αναστολή εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης  μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής, ουσιαστικά, να του καταβάλλονται ολόκληρες οι βασικές αποδοχές του, ήτοι το 100%, με την από 21-11-2017 Προσωρινή Διαταγή του.

 

ΧΙΙ]

Στην ενότητα Α3 (παράγραφοι Α3.1 + Α3.2), της ανωτέρω αναφοράς σας,  μνημονεύετε ότι δεν έχει αντικατασταθεί ο 1ος από εσάς από την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και ότι είχε γίνει κάποια προσπάθεια από τον Καραγιάννη για αποπομπή του 1ου από εσάς και από την θέση του Δ.Σ. Επί αυτού καλύτερα θα ήταν να απαντήσει ο ίδιος ο Καραγιάννης Αθανάσιος, σε κάθε περίπτωση έχει πάρει απόφαση το Δ.Σ. σχετικά με αυτό το ζήτημα. Αναφορικά με τις πέντε (5) απουσίες του Παρασκευά Γεωργίου (1ου εξ υμών) από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, πάλι δεν θεωρούμε ορθό να απαντήσουμε εμείς αντί του Καραγιάννη Αθανάσιου, στερώντας του αυτή την δυνατότητα. Έχουν δοθεί έγγραφες εξηγήσεις εκ μέρους του 1ου από εσάς (χωρίς τα σχετικά έγγραφα), το μόνον σίγουρο είναι θα γίνει ότι λέει ο Νόμος, σίγουρα τίποτε λιγότερο από αυτό. Από όσο γνωρίζουμε, πάντως, ο Καραγιάννης είχε αποστείλει αίτημα προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για το εν λόγω θέμα, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του Συλλόγου μας. Η δική μας θέση, πάντως, είναι ότι οι απουσίες του 1ου από εσάς, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι εντελώς αδικαιολόγητες και όσα αναφέρετε στις έγγραφες εξηγήσεις σας (ο 1ος από εσάς) δεν είναι καθόλου πειστικά και φυσικά είναι αναπόδεικτα.

 

ΧΙΙΙ]

 • Στην ενότητα Α4 (παράγραφος Α4.1), της ανωτέρω αναφοράς σας, ισχυρίζεστε ότι δεν έχετε λάβει γνώση των οικονομικών του Συλλόγου μας. Επί αυτής της μομφής στο πρόσωπο του 1ου εξ ημών, πρέπει να σας αναφέρουμε ότι είναι εντελώς αναληθής, καθότι έχετε λάβει γνώση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και πάντοτε όποτε το επιθυμούσατε σας ενημέρωνα επακριβώς (ο 1ος από εμάς) για τα οικονομικά του Συλλόγου μας.
 • Αναφορικά τώρα με την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού, σας έχω ενημερώσει, με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 101/1-10-2017 έγγραφο του Ι.Σ.Λ., αλλά σκοπίμως το αποκρύπτετε για να μας προσβάλετε, ότι έχει αποσταλεί έγγραφο στην Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων με αριθμό πρωτοκόλλου 100/1-10-2017 με αίτημα συγκεκριμένα : «εάν η χορήγηση αντιγράφου της κίνησης του λογαριασμού στην αιτούσα ιατρό είναι σύννομος με τις διατάξεις περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων», καθότι στην κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού εμπεριέχονται ονόματα – αριθμοί προσωπικών λογαριασμών διαφόρων ατόμων κ.λπ. Εάν απαντήσει θετικά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), δηλαδή μας επιτρέψει να χορηγήσουμε αντίγραφα της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού, άμεσα θα σας χορηγηθούν.
 • Ως εκ τούτου, και από την στιγμή που τα γνωρίζατε όλα αυτά, τι νόημα είχε η μνεία αυτή στην αναφορά σας. Η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι θέλατε να δημιουργήσετε στην κοινωνία της Λευκάδας, περίεργους συσχετισμούς, υπόνοιες κ.ά. προς το πρόσωπό μας. Δεν θέλατε εσείς οι ίδιοι να κατονομάσετε πράξεις ή οτιδήποτε άλλο, παρά μόνον αναφέροντας λόγια για την κίνηση τραπεζικού λογαριασμού, στοχεύατε στην καλλιέργεια αρνητικών αντανακλαστικών στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας και σε ολόκληρη την Λευκάδα απέναντί μας και απέναντι στο πρόσωπο του 1ου εξ ημών. Με τον τρόπο αυτόν θίγετε άμεσα το κύρος – την αξιοπρέπεια – το όνομά μας – την υπόστασή μας εν τέλει, τόσο ως ανθρώπους, αλλά και ως ιατρούς στο λειτούργημα που επιτελούμε, βάσει του άρθρου 2 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).

 

ΧΙV]

Στην παράγραφο Α4.2.1, της ανωτέρω αναφοράς σας,  για την ανάθεση των οικονομικών σε λογιστή, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο Καραγιάννης είχε αναθέσει σε λογιστή την υποβολή φορολογικής δήλωσης. Εάν υπάρχει έστω και ένα λάθος στην εν λόγω φορολογική δήλωση, αυτό πρέπει να αναφέρετε ρητά συγκεκριμενοποιώντας το. Όπως και να έχει η ειδικότερη απάντηση δεν είναι της δικής μας δικαιοδοσίας, αφού η εν λόγω ανάθεση δεν έγινε εκ μέρους μας.

 

ΧV]

Στην παράγραφο Α4.2.2, της ανωτέρω αναφοράς σας, για τον ισχυρισμό σας σχετικά με τα έξοδα μετακινήσεις του Προέδρου του Δ.Σ. στην Αθήνα για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σκοπίμως ΨΕΥΔΕΣΤΕ.

 • Είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα η συμμετοχή του εκάστοτε Προέδρου του Δ.Σ. στις Γενικές Συνελεύσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), οι οποίες γίνονται με έξοδα του ίδιου του Π.Ι.Σ. και εντελώς διαφορετικό η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.). Άλλο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και άλλο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Όταν καλείται ο Πρόεδρος για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), «τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν του οικείους Ιατρικούς Συλλόγους», όπως ρητά αναφέρει ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2357/18-11-2016 Πρόσκλησή του, όπως και στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 781/4-4-2017 Πρόσκλησή του.
 • Όσον αφορά για την αμοιβή Δικηγόρου χωρίς έγκριση και παραστατικό, δεν είναι αληθές ούτε αυτό. Το εν λόγω παραστατικό είναι το υπ’ αριθμό 247/20-2-2015 του Δικηγόρου που είχε τότε χρησιμοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος [διευκρινίζεται εδώ ότι ο ανωτέρω Δικηγόρος, για το παραστατικό του οποίου γίνεται λόγος, είναι άλλος (διαφορετικός) από τον πληρεξούσιο μας Δικηγόρο στην παρούσα εξώδικη δήλωση]. Αναφορικά με την έγκριση αυτού, από όσον γνωρίζουμε υπήρχε έγκριση και δεν υπήρξε καμία ένσταση επί αυτής. Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω που έχετε πει αφορούν Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποτελούμενο από άλλη σύνθεση και στα οποία δεν συμμετείχατε για να έχετε άποψη προσωπική περί της εν λόγω έγκρισης.

 

ΧVΙ]

 • Στην παράγραφο Α4.2.3, της ανωτέρω αναφοράς σας, για την ένσταση σας στο πρόσωπο του 1ου εξ ημών ότι τάχα διατηρώ εκτός λογαριασμού ένα μεγάλο ποσό. Επί αυτού πρέπει πάλι να σας ξεκαθαρίσω, κάτι που το ξέρετε πολύ καλά, αλλά με πρόθεση το αποκρύπτετε για να με συκοφαντήσετε ψευδώς. Δεν διατηρώ χρήματα εγώ προσωπικά για λογαριασμό μου. Βρίσκονται χρήματα στο Ταμείο του Συλλόγου μας, για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου ή και έκτακτες εάν παρουσιαστούν. Προσέχετε τις λέξεις που χρησιμοποιείτε για να με διαβάλετε. Στο Ταμείο του Συλλόγου βρίσκονται χρήματα πάντοτε εδώ και 15 έτη που εγώ θυμάμαι. Ακόμη και επί Προεδρίας της 3ης από εσάς Σταύρακα Μαυρέττας, ο Ταμίας είχε χρήματα στο Ταμείο του Συλλόγου.
 • Τι θέλετε να πείτε με αυτό; Γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα, ώστε να είναι και μεγαλύτερο το ποσό της αποζημίωσης, λόγω προσβολής της προσωπικότητάς μου, που θα ζητήσω εναντίον σας (ο 1ος εξ ημών) ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου της Λευκάδας; Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό κυμαίνεται μόνον έως το 10% των συνολικών διαθεσίμων και είναι πάντοτε διαθέσιμο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό όμως το γνωρίζετε αλλά θέλετε να δημιουργήσετε περίεργες εικόνες στο μυαλό των συναδέρφων μας Ιατρών και γενικότερα στην κοινωνία της Λευκάδας, αποφεύγοντας, τεχνηέντως, να μιλήσετε ξεκάθαρα, λογικά γιατί θέλετε να αποφύγετε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση που θα υποστείτε σε αυτήν την περίπτωση.

 

ΧVΙΙ]

Στην παράγραφο Α4.2.4, της ανωτέρω αναφοράς σας, λέτε ότι δεν υπάρχουν καταχωρημένα τα έσοδα από τις εγγραφές των νέων μελών του Συλλόγου μας. Σχετικά με αυτό αναγνώστε το Βιβλίο Εσόδων & Εξόδων κινήσεως λογαριασμού όπου έχουν αναγραφεί κάθε εγγραφή νέου μέλους μας και το ποσό που κατέβαλλε. Είναι απαράδεκτο να λέτε τέτοιες αναλήθειες καθότι δημιουργείτε στο πρόσωπο του 1ου εξ ημών, τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο και ηθική βλάβη, αφού εντός της κοινωνίας της Λευκάδας και μετά την δημοσίευση της αναφοράς σας στα Μ.Μ.Ε της Λευκάδας, το ανωτέρω θέμα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

 • Ούτε ένα (1) ευρώ διαφορά δεν υφίσταται στο Ταμείο του Συλλόγου μας, ούτε ένα (1) λεπτό του Ευρώ.-

 

ΧVΙΙΙ]

Στην παράγραφο Α4.2.5, της ανωτέρω αναφοράς σας, λέτε ότι δεν υπήρχαν συμφωνητικά για τις διοργανώσεις συνεδρίων κα ημερίδων κ.λπ., θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι αρμόδιος για την τελική απάντηση επί αυτού φυσικά είναι ο Πρόεδρος Καραγιάννης Αθανάσιος, επικουρικά γνωρίζουμε και υφίσταντο και συμφωνητικά και προηγούμενη ενημέρωση του Δ.Σ. και εσάς προσωπικά μέσω e-mail κ.λπ. Σχετικά με το ζήτημα που θέτετε για εγγυητική επιστολή δεν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο για να είναι απαιτητή, εξ όσων γνωρίζουμε.

 

ΧΙΧ]

Στην παράγραφο Α4.2.6, της ανωτέρω αναφοράς σας, προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις για την δωρεά των 20.000 € του Ρώσου επιχειρηματία Dmitry Rybolovlev. Όλα τα χρήματα της εν λόγω δωρεάς έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εσόδων & Εξόδων, στην στήλη των Εσόδων του έτους 2015, και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια έχουν καταχωρηθεί το που και πόσα ακριβώς δαπανήθηκαν, ήτοι στην στήλη Εξόδων των ετών 2015 και 2016 του ανωτέρω βιβλίου.

 • Όσον αφορά τώρα για τον ισχυρισμό σας ότι δεν υπάρχουν παραστατικά πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι αυτά είναι ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ. Στο ντοσιέ Παραστατικών του Ταμείου του Συλλόγου μας υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά αρχειοθετημένα και είναι σκανδαλώδες να ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχουν.
 • Αναφορικά τώρα με την 3η από εσάς Σταύρακα Μαυρέττα, η οποία έχετε δώσει και συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Prisma 91,6 FM, στις 5 Ιανουαρίου 2018, θα επιθυμούσαμε να σας προτείνουμε να σταματήσετε να λέτε ψέματα κατ’ εξακολούθηση, αναφορικά με την μη ύπαρξη παραστατικών για τους γιατρούς, για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν τα εν λόγω χρήματα της δωρεάς. Επιπλέον εσείς δεν ήσασταν που είχατε ψηφίσει υπέρ της δωρεάς του Dmitry Rybolovlev στο Δ.Σ.; Μήπως ήταν κάποιο άλλο άτομο ή μήπως δεν είχατε συνείδηση της ψήφους σας;

 

ΧΧ]

   Τέλος στην παράγραφο Α4.2.7, της ανωτέρω αναφοράς σας, μνημονεύετε αποταμιεύσεις του Καραγιάννη Αθανάσιου από τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας και επιστροφή τους μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μέσω χρήσης των κωδικών e-banking που κατέχει ο Καραγιάννης Αθανάσιος.

 • Αναφορικά με τον τελευταίο ισχυρισμό σας είναι συνετό να μην μιλήσουμε εμείς εκτενώς αλλά ο ίδιος ο Καραγιάννης Αθανάσιος ο οποίος θα δώσει τις απαντήσεις.
 • Σχετικά με τις δήθεν πιέσεις που ασκήσατε σε εμάς για να ενημερωθείτε για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού, είναι παντελώς αναληθές, καθότι ο 1ος από εμάς με δική του πρωτοβουλία, χωρίς καμία δική σας αναφορά, επέλεξε να ενημερώσει εκτενώς το Δ.Σ., βάσει του άρθρου 36 του Β.Δ. της 11-10/7-11 του 1957.
 • Τελειώνοντας την παρούσα σας παραπέμπουμε στην με ημερομηνία 21-11-2017 Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 135/10-12-2017 και η οποία καταρρίπτει τις αιτιάσεις σας. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ξανά ότι ο ρόλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής βάσει του άρθρου 30 του Β.Δ. της 11-10/7-11 του 1957, είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Στην εν λόγω Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής αναφέρεται ρητά λοιπόν στο συμπέρασμα αυτής : «Το Ταμείο του Συλλόγου είναι λογιστικά άψογο».-

 

    Επειδή πρέπει άμεσα να προβείτε σε αποκατάσταση της προσβολής και των αναληθειών της αναφοράς σας, με την καταχώριση στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς διαδικτυακούς ιστότοπους που χρησιμοποιήσατε για την δημοσίευση, υποδεικνυόμενου εκ μέρους μας κειμένου. Ειδικότερα εντός διαστήματος 10 ημερών, πρέπει να ανακαλέσετε ρητά τις ανωτέρω αναλήθειες σας και μάλιστα σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με την ανωτέρω επιλήψιμη αναφορά σας.

 

Επειδή πρέπει να αντισταθούμε στην πρόκλησή σας και να μην οδηγηθούμε σε έναν αέναο κύκλο αντιπαραθέσεων με λέξεις και με θεατές την κοινωνία της Λευκάδας.

 

    Επειδή με βάση τα άρθρα 57, 59, 914, 919, 920, 932 κ.λπ. του Αστικού Κώδικα, ενέχετε υποχρέωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης προς εμάς και εν γένει αποζημίωσής μας.

 

    Επειδή με βάση τα άρθρα 362, 363 κ.λπ. του Ποινικού Κώδικα ενέχετε και ποινικές ευθύνες περί συκοφαντικής δυσφημήσεως μας.

 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε προβεί στην αποκατάσταση της αλήθειας.

 

Επειδή με την παρούσα εξώδικη δήλωσή μας καταβάλλουμε την ύστατη προσπάθεια ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών μας, προκειμένου να αποφύγουμε δικαστικές διενέξεις.

    

     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιφυλασσόμενοι παντός περαιτέρω νομίμου δικαιώματός μας

 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την παραπάνω παράνομη και άδικη συμπεριφορά σας και σας τάσσουμε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα επίδοσης προς εσάς της παρούσας εξώδικης δήλωσής μας, να αποκαταστήσετε την προσβολή προς το πρόσωπό μας και τις αναλήθειές σας ανακαλώντας την αναληθή αναφορά σας και ειδικότερα να αποδεχτείτε ότι όσα αναγράφετε στην εν λόγω αναφορά σας, με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2018 που συνυπογράφετε, είναι ΑΚΡΩΣ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ + ΑΝΑΛΗΘΗ, ρητά + κατηγορηματικά ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ, καθόσον δημιουργήσατε μεγάλη αναστάτωση στους Ιατρούς – μέλη μας και έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλο τον κόσμο της Λευκάδας ακόμη και στους πάρα πολλούς ασθενείς μας.

 • Η αλήθεια είναι μία και μοναδική και έτσι πρέπει να αναγραφεί επί λέξει, σε επόμενη αναφορά σας ή δημοσίευσή σας με οιοδήποτε τρόπο :

«Δεν υφίσταντο παρανομίες στο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, οι ισχυρισμοί μας, στην προηγούμενη αναφορά μας, προέρχονται είτε από λάθος ανάγνωση και ερμηνεία του Νόμου που μας διέπει είτε από κακή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών. Η εικόνα που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη αναφορά μας, είναι αναληθής, ρητά + κατηγορηματικά ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ».

 

Τέλος, μετά την ανάκληση της ανωτέρω αναφορά σας, και την δημοσίευση του κειμένου που σας παραθέσαμε ανωτέρω σε εισαγωγικά («»), σας ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ στο μέλλον να απευθύνεστε εναντίον μας. Όποιο ζήτημα θέλετε να συζητήσουμε θα λάβει χώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας, που είναι το μόνο αρμόδιο. Συγκεντρώστε την σκέψη σας στο να θυμηθείτε ότι είστε Ιατροί και πρέπει να προστατευθεί το κύρος του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας. Αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που θα αναγνώσετε προειδοποίηση εκ μέρους μας.

 

Ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος και αντίκλητός μας ορίζεται ο Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Λευκάδας, Δελλαπόρτας Δημήτρης του Ιωάννη και της Μαρινέττας, κάτοικος Λευκάδας, οδός Ιωάννη Μελά, αριθμός 175, με Α,Μ.Δ.Σ.Λ.: 98, κινητό 6973517805 [Αθήνα : Μαυροματταίων 6 – Πεδίον του Άρεως].

 

Σε περίπτωση μη εκούσιας συμμορφώσεώς σας με τα ανωτέρω, θα στραφούμε δικαστικά εναντίον σας με αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που έχουμε υποστεί, ώστε να υποχρεωθείτε με δικαστική απόφαση να συμμορφωθείτε σε όλες τις υποχρεώσεις σας που προαναφέρουμε, οπότε θα υποχρεωθείτε επιπλέον να μας καταβάλετε δικαστική δαπάνη, αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου, αμοιβή δικαστικού επιμελητού, έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης και λοιπά.

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς  τους καθών απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας  ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του.

 

 

Λευκάδα 13  Ιανουαρίου 2018

 Οι Εξωδίκως Δηλούντες

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. του Ι.Σ.Λ.              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. του Ι.Σ.Λ.          

[Γρηγόρης Σταύρος]                       [Σαρανταένας Ιωάννης]

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *