Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του
Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές:

  1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
  2. Ματαράγκας Π., Πρ/νος Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ρόκκος Στυλιανός διαβάζει την εισήγησή του που έχει ως εξής:

Σας καταθέτουμε Σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2014 για τον Δήμο Λευκάδας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 236/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη:

1) H ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 & τροποποίηση της υπ” αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β΄)

2) Οι αριθμ. οικ. 31202/02-08-2013, 32830/14-08-2013 και 33667/23-08-2013 εγκύκλιοι του Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες δίνονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οικ. έτους 2014 και ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπ. Εσωτερικών. Επιπλέον, προβλέπονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε τυχόν περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που τάσσονται.

3) Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) αντίστοιχα, και με τις οποίες έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο δήμος και η περιφέρεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό.

Ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.

Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κ.Α. Εξόδου 85-ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδου 91).

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σφιχτό Προϋπολογισμό με στόχο την μη δημιουργία ελλειμμάτων.

Οι Κρατικές επιχορηγήσεις περιορίζονται σημαντικότατα σε σχέση με το έτος 2013 και συγκεκριμένα:

  1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) μειώνονται κατά 1,9%
  2. Οι Επενδυτικές Δαπάνες των Δήμων (ΣΑΤΑ) μειώνονται κατά 53%.
  3. Τα Προνοιακά Επιδόματα μειώνονται κατά 8,4%.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη, για την Ομάδα Ι που αποτελείται από τις κατηγορίες εσόδων 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22, τα στοιχεία της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού του έτους 2014, ήτοι του εννιαμήνου και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012.

Στην περίπτωση που η διαφορά της σύγκρισης του εννιαμήνου 2013 με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2012 είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2013 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2012) τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2014 είναι το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2012 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που εγγράφεται είναι το ποσό του έτους 2012.

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2013, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2014 δύναται να αυξηθούν με ανάλογη αναμόρφωσή του.

Για την Ομάδα Ι η διαφορά του εννιαμήνου 2013 από το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν θετική κατά 402.359,64 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της Ομάδας Ι για ολόκληρο το 2012 ανέρχονταν σε 4.791.901,07 ευρώ. Συνεπώς το συνολικό ποσό που εγγράφεται στην Ομάδα Ι αποτελείται από το άθροισμα της θετικής διαφοράς (402.359,64 €) με το τελικό ποσό του έτους 2012.

Για την Ομάδα εσόδων ΙΙ όπου περιλαμβάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη», εφαρμόζεται αντίστοιχη μεθοδολογία, με τη διαφορά ότι εγγράφεται στον Κ.Α. Εξόδου 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους», ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγουμένων ετών, σύμφωνα με τον μαθηματικό τρόπο υπολογισμού της αριθμ. ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013.

Για την Ομάδα ΙΙ η διαφορά του εννιαμήνου 2013 από το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν θετική κατά 499.407,43 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της Ομάδας ΙΙ για ολόκληρο το 2012 ανέρχονταν σε 628.324,95 ευρώ. Συνεπώς δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2014 ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 1.127.732,38 ευρώ (δηλ. εκτέλεση 2012, 628.324,95 € συν θετική διαφορά 2013/2012, 499.407,43 €). Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εξόδου «32» ανέρχεται στο ποσό των 1.127.732,38 ευρώ και στον Κ.Α. Εξόδου «85» ανέρχεται στο ποσό των 3.922.334,00 ευρώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
Κατ αρχήν βλέποντας τον προϋπολογισμό έχω να κάνω δύο βασικές παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι για ακόμη μία φορά η μέγγενη των δημοσιονομικών μας έφερε σε πλήρη ασφυξία. Δεν ξέρω αν η τρόϊκα ή τα μνημόνια αλλά η εσωτερική μοιρασιά που έκανε η χώρα και οι περικοπές είναι εντελώς άδικες, γιατί τα μέν μνημόνια και η τρόϊκα επιβάλλουν γενικές περικοπές η Κεντρική Κυβέρνηση έπρεπε τουλάχιστον από αυτές τις περικοπές να προφυλάξει τους Δήμους οι οποίοι είναι ο μοναδικός φορέας που είναι πιο κοντά στο πολίτη και μπορεί σ αυτές τις δύσκολες συνθήκες με τις υπηρεσίες καθημερινότητας που παρέχει με τα κοινωνικοπρονοιακά προγράμματα κ.λ.π. να στηρίξουν τη συνοχή της κοινωνίας. Δυστυχώς, εάν οι περικοπές σε όλα τα υπουργεία γινόταν στο ίδιο ποσοστό, η Αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι δεν θα είχαν δεχτεί αυτό το τσεκούρωμα να φτάνουμε η ΣΑΤΑ μας απο 2.400.000,00 € το 2011, 2.200.000,00 € το 2012, 1.100.000,00 € το 2013 και 660.000,00 € το 2014.

Αυτή τη περίοδο έπρεπε τα προνοιακά επιδόματα να αυξάνουν. Εάν και η Κεντρική Κυβέρνηση έκανε περικοπές στο ίδιο ύψος του 10-15% δέν θα χρειαζόταν να μπεί τόσο βαθιά το μαχαίρι με περικοπές στη Αυτοδιοίκηση.

Ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες οι οποίες είναι πολύ δύσκολες και ιδιαίτερα και για εμάς που ασκούμε και τη Διοίκηση.

Υπάρχει μια απλή λογική να τα καταγγείλουμε όλα να τα μηδενίσουμε να το κλείσουμε, αλλά την άλλη μέρα πρέπει να λειτουργήσουμε. Καλό είναι να ακούγονται και τέτοιες φωνές αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να προσαρμοστούμε γιατί πρέπει να παραδεχτούμε ότι και σε προηγούμενες εποχές γίνονταν λάθη ή αστοχίες.

Για εμάς τοπικά θέλω να παρατηρήσω τα εξής: νοιώθω και κάπως άβολα όταν το κράτος βουλιάζει και δεν μπορεί να φτιάξει προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό που εκτελεί πέφτει έξω, εμείς και η περυσινή χρονιά παρά τις δυσκολίες που περάσαμε για να συντάξουμε προϋπολογισμό, παρά την ανέχεια που είχαμε σε πόρους, ΣΑΤΑ, κ.λ.π. για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε περισσότερες ανάγκες και να λύσουμε περισσότερα προβλήματα, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε με ευλάβεια. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι έχει επέλθει ένα νοικοκύρεμα, η Οικονομική Υπηρεσία δουλεύει ακατάπαυστα προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες και από τη Διοίκηση οι οποίοι είμαστε αρωγοί σε αυτή τη προσπάθεια. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα μήνυμα των πολιτών της Λευκάδας που παρά τις όποιες δυσκολίες που περνάνε όλοι, είναι σε σημαντικό βαθμό συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και γι αυτό τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Πέρα από τα όποια προβλήματα και τις ενστάσεις μας, καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο, έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα: αν δεν ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό σταματάμε να λειτουργούμε και το λέω αυτό χωρίς να κινδυνολογώ. Κάθε συνάδελφος δικαιούται να προσεγγίσει το θέμα και με την δική του λεκτική αλλά και με τον τρόπο που ψηφίζει. Είμαστε υποχρεωμένοι κάτω από αυτές τις σκληρές συνθήκες με αυτές τις συνέπειες να έχουμε ένα προϋπολογισμό να μπορεί ο Δήμος να πληρώσει και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του.

Αυτή η απαράδεκτη τακτική που εφαρμόζεται για τέταρτη χρονιά στους Δήμους είναι μια ληστρική επιδρομή με εύκολο θύμα την Αυτοδιοίκηση που έφτασε μέχρι τις οριζόντιες απολύσεις υπαλλήλων των σχολικών φυλάκων και των Δημοτικών Αστυνομικών που ενώ ζητούν να αυξήσουμε τα έσοδά μας, μας κατήργησαν μια Υπηρεσία η οποία συνέβαλε στην επιτήρηση και στην αύξηση των εσόδων.

Ο προϋπολογισμός γίνεται με πραγματικά στοιχεία και πραγματικά κριτήρια.

Καλώ τους συναδέλφους, χωρίς να συμφωνεί κανείς απο εμάς γι αυτές τις περικοπές, ως ελάχιστο για τη λειτουργία του Δήμου να ψηφίσουν το προϋπολογισμό.

Α. ΚΑΒΒΑΔΑΣ:
Η εισήγηση του προϋπολογισμού είναι το εργαλείο με το οποίο θα λειτουργήσει ο Δήμος. Το 2012 τα έσοδά μας άγγιξαν το 43% των προϋπολογιζόμενων και για
το Α΄ 9μηνο του 2013 προσεγγίσαμε το 39% των προϋπολογιζόμενων. Φαίνεται ότι το 2013 υπάρχει καλύτερη εικόνα των εισπράξεων αλλά και των δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι έγινε μια
καλή προσπάθεια για την είσπραξη των εσόδων και γι΄ αυτό δεν πρέπει να αδικήσουμε τη Δημοτική Αρχή. Για τα έκτακτα έσοδα και τις επιχορηγήσεις υπάρχει υπάρχει υστέρηση σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και αυτό οφείλεται στην κεντρική διοίκηση που έχει περικόψει μεγάλες δαπάνες από τους ΟΤΑ. Ο Δήμος πρέπει να πιέζει συνέχεια την κεντρική διοίκηση για απόδοση χρηματοδοτήσεων. Τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία θα έπρεπε να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση από το Δήμο. Επίσης έχουν αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό τα ποσά της πάγιας προκαταβολής προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων. Υπάρχει πρόβλημα με τα ιχθυοτροφεία τα οποία είναι ζημιογόνα.

Κ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ:
Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι αν η Αυτοδιοίκηση χτυπιέται τυχαία ή όχι. Πιστεύω ότι δεν χτυπιέται τυχαία, υπάρχει σχέδιο απαξίωσης της Αυτοδιοίκησης μέσω της περικοπής πόρων με στόχο την εκποίηση παροχών της Αυτοδιοίκησης προς τους ιδιώτες.

Είναι σαφές ότι υπήρχε και κακοδιαχείριση αλλά και κλέψιμο στην Αυτοδιοίκηση, χωρίς αυτό να αφορά όλους τους αυτοδιοικητικούς. Κατανοούμε την αγωνία της Δημοτικής Αρχής να υπάρξει
προϋπολογισμός.

Για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός λείπουν από τις δαπάνες σημαντικές χρηματοδοτήσεις όπως π.χ. πάγια προκαταβολή, τουριστική προβολή, αγροτική οδοποιία κ.λπ.

Με βάση αυτά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό αυτό.

Κ. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Έγινε αναφορά στην καταγγελτική στάση αφενός και αφετέρου στην ανάγκη λειτουργίας του Δήμου, στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων όπως ο φετινός
προϋπολογισμός. Αυτό δεν μας αφορά επειδή έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει ότι θα φτάναμε εδώ. Μπήκατε μήπως στον κόπο να εξετάσετε όταν ψηφιζόταν ο νόμος για τον Καλλικράτη, επιφανειακά έστω, τις θέσεις της παράταξής μας πριν μας κατηγορήσετε για καταγγελτικό λόγο; Θέσεις που αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι αναπόδραστα θα οδηγούμαστε και σε τέτοιους προϋπολογισμούς; Επαναλαμβάνω ότι τα παραπάνω αποτελούν βασικές-πιλοτικές αρχές της Ε.Ε. για τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης.

Διαβάζουμε από το κείμενο του προϋπολογισμού: ανώτατο ποσό κ.λπ. σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 30842/13, της ΚΥΑ που για να προχωρήσει-να ισχύσει πρέπει να φέρει στην ούγια την έγκριση του Πωλ Τόμσεν και της παρέας του. Οδηγεί τον Δήμο σε οικονομική ασφυξία και μας ζητάτε να ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό;

Θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Δεν περιοριζόμαστε όμως μόνο σ” αυτό. Κοιτάζουμε στα μάτια τους δημοτικούς συμβούλους. Ξέρουμε ότι οι περισσότεροι πλήττεστε το ίδιο ανελέητα με τους περισσότερους δημότες. Σας ζητάμε με αποφασιστικότητα να καταψηφίσετε αυτό τον προϋπολογισμό, που εντείνει στο επίπεδο του Δήμου τα προβλήματα των δημοτών.

Ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 14 δημοτικοί σύμβουλοι.

Κατά της εισήγησης ψήφισαν έξι (06) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ.: Δρακονταειδής Κων/νος, Νικητάκης Μάρκος, Φίλιππας Γεώργιος, Βλάχος Σπυρίδων, ΡοντογιάννηςΚων/νος, Καββαδάς Αθανάσιος (ψηφίζει κατά μόνο στο μέρος που αφορά στα έξοδα).

Παρών ένας (01) ο κος Γαβρίλης Δημήτριος.

Υπέρ του προϋπολογισμού ψηφίζει ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ηλία, κος Αργυρός Ιωάννης ο οποίος παραβρέθηκε καθ” όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει το Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014, όπως καταρτίστηκε με την αρ. 236/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ: 9.830.700,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ: 31.512.921,77 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 400.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 41.743.621,77 €

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ: 41.531.390,83 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 212.230,89 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: 41.743.621,77 €

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.