Η Υπουργική Απόφαση για την Υποθαλάσσια και το σκεπτικό της

Η Υπουργική Απόφαση για την Υποθαλάσσια και το σκεπτικό της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)

Αριθ. πρωτ:Δ16/ΛΕΥΚ/144321

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δ/νση: Καρύστου 5

Τ.Κ.: 11523 Αθήνα

ΘΕΜΑ:

(α) Χαρακτηρισμός του έργου «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας», ως Έργου

Εθνικού Επιπέδου.

(β)Έγκριση του έργου «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας» «στον

προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

(γ) Ορισμός αποφαινομένων οργάνων.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
 2. ………………
 3. ………
 4. .κ.λ.π.

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου
 2. ………
 3. κ.λ.π.

 

Και επειδή:

 1. Η Λευκάδα ως νησί έχει την ιδιαιτερότητα να γειτνιάζει στο βορειοανατολικό τμήμα της με την απέναντι ακτή της Αιτωλοακαρνανίας, χωρίζοντάς την ένας στενός αβαθής δίαυλος. Για τον λόγο αυτό η ομώνυμη πρωτεύουσα κτίσθηκε στην περιοχή αυτή και όχι κεντροβαρικά ως προς τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Η σύνδεση ήταν πάντοτε εύκολη, παλαιότερα με πλωτό μέσο και σήμερα με την μεταλλική, αρθρωτή ως προς την προβλήτα, γέφυρα στη θέση Κάστρο. Η γέφυρα είναι χαμηλού ύψους (μέγιστο 3,50μ). Για τον λόγο αυτό είναι περιστρεφόμενη και πλαγιοδετεί για την απελευθέρωση του διαύλου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διακόπτοντας την οδική κυκλοφορία. Η σύνδεση αυτή δημιουργεί ουρές αναμονής οχημάτων και σκαφών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εξίσου σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η υποχρεωτική διέλευση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται του νησιού από τον αστικό ιστό της πόλης της Λευκάδας.
 1. Υπάρχει ανάγκη μόνιμης οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα σεάλλη θέση από την σημερινή χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στη ναυσιπλοΐα του διαύλου και συγκεκριμένα με τον οδικό άξονα Ακτίου – Πρέβεζας και τον Δυτικό Άξονα Β/Ν (Ιονία Οδός).
 1. Η μόνιμη οδική σύνδεση της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα είναι επιβεβλημένη για τους παρακάτω λόγους:

3.1. Τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών).

3.2. Την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής και την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την διασφάλιση γρήγορων και ασφαλών μετακινήσεων.

3.3. Τη μείωση του κόστους μεταφορών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του σημαντικού σε έκταση και σημασία για την εθνική οικονομία πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας της περιοχής.

 1. Στην με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57/2019 (16 Α΄ΑΠ) απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) στο άρθρο 6 «Πύλες του δικτύου μεταφορών» αναφέρεται: «1. Οδικές Πύλες: Η μόνη οδική πύλη εθνικής σημασίας είναι η Λευκάδα, λόγω της οδικής σύνδεσής της με την ηπειρωτική χώρα και συγκεκριμένα με την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Η οδική αυτή σύνδεση αναβαθμίζεται με την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού. Κρίνεται σκόπιμη η αναβάθμιση της Λευκάδας σε πύλη διεθνούς σημασίας λόγω της παράλληλης θαλάσσιας σύνδεσης της με τον διαμήκη θαλάσσιο και οδικό άξονα της Περιφέρειας και, μέσω αυτού, με τις θαλάσσιες λεωφόρους της Αδριατικής – Ιονίου».

β) στο άρθρο 9 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής» γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην οδική σύνδεση της Λευκάδας ως εξής: «Αντιμετωπίζεται η ιδιαιτερότητα της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα με πρόταση αντικατάστασης της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας με μια από τις τρεις ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές και μετά από τεχνική, κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική τεκμηρίωση:

(α) υποθαλάσσια ζεύξη,

(β) αντικατάσταση της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας στη θέση όπου προγραμματίζεται η υποθαλάσσια σύνδεση, επιτυγχάνοντας τον στόχο της εκτροπής της κυκλοφορίας των οχημάτων εκτός της πόλης της Λευκάδας, και

(γ) αντικατάσταση της υφιστάμενης πλωτής γέφυρας, στην ίδια θέση».

 1. Στον με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/73192/4782/30-07-2021 Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων για τη ζεύξη Λευκάδας, η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ γνωμοδοτεί θετικά για το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας, σύμφωνα με την προτεινόμενη στον φάκελο ΠΠΠΑ 1.1.β εναλλακτική λύση, όπου αναφέρεται ότι: « Η σύνδεση της Λευκάδας με το εθνικό δίκτυο θα γίνει με έργα συνολικού μήκους 3,11 km, εκ των οποίων 1,24 km σε επίχωμα με χαλικοπασσάλους, 2,08 km εκτός τεχνικού ενώ για τη διέλευση κάτω από το δίαυλο Λευκάδας προβλέπεται τεχνικό υποθαλάσσιας σήραγγας συνολικού μήκους 1030 m, εκ των οποίων 450 m αφορούν στο τμήμα κλειστής διατομής, ενώ 310 m και 270 m αφορούν στις προσβάσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Η αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου αφορά σε μήκος 1,2 km. H προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής της υποθαλάσσιας σήραγγας βασίζεται στην κατασκευή της σήραγγας εν ξηρώ, με εκσκαφή και επανεπίχωση. Παράλληλα με την κατασκευή της σήραγγας θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή του χαμηλού επιχώματος επι χαλικοπασσάλων στην περιοχή της λιμνοθάλασσας».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Εγκρίνουμε, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 (Α’ 245) και της παραγράφου 3 του άρθρου 142 ν. 4412/2016 (Α΄ 147), το χαρακτηρισμό του Έργου «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας », ως έργου Εθνικού Επιπέδου.
 1. Εγκρίνουμε δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) την ένταξη του ως άνω Έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως έργου προς υλοποίηση.
 1. Εγκρίνουμε δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 την ανάθεση της αρμοδιότητας σύναψης σύμβασης του Έργου « Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας », στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η Απόφαση αυτή από την οποία δεν προκύπτει καμία επί πλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
 1. Γραφείο Υφυπουργού (τομέας Υποδομών)                                                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                                YΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
 2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών
 1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *