Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας διευκρινίζει για την άμμο

αμμος

Σε απάντηση σωρεία δημοσιευμάτων του τοπικού τύπου και επειδή έως σήμερα η Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας δεν απάντησε στα καταγγελλόμενα δημοσιεύματα και τις απόψεις αρμοδίων και μη φορέων σχετικά με το έργο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», διευκρινίζουμε  ότι το τρέχον έργο και ο εμπλουτισμός των ακτών της νήσου, που προτείνεται να ακολουθηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αποτελούν δύο διαφορετικά έργα. Περαιτέρω σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Η εν θέματι υπόθεση ξεκίνησε με το από 22-3-2013 έγγραφο του πολιτιστικού συλλόγου Τσουκαλάδων-Φρυνίου «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ» στο οποίο αναφερόταν η διάβρωση και καταστροφή της παραλίας στη θέση «Αη-Γιάννης» Λευκάδας. Κατόπιν τούτου, συγκροτήθηκε η Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού-παραλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2971/2001 η οποία αφού διαπίστωσε την διάβρωση της ακτής από τη θάλασσα, έκρινε ότι επιτρέπεται η κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2971/2001.

Εν συνεχεία η Υπηρεσία μας ενημέρωσε τον Δήμο Λευκάδας για το κατεπείγον πρόβλημα της διάβρωσης και την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης των προβλεπομένων στο Ν.1650/1986 μελετών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδοτήσεων του προαναφερθέντος άρθρου 12.

Παραταύτα ο Δήμος Λευκάδας δεν αιτήθηκε ούτε κατέθεσε τις παραπάνω αναφερόμενες εγκεκριμένες μελέτες, παρά μόνο διαβίβασε στην Κτηματική Υπηρεσία την από 9/2006 ακτομηχανική μελέτη αναφορικά με την διάβρωση των βορείων και δυτικών ακτών του νησιού, απ’ όπου και προέρχεται η άμμος και η οποία σύμφωνα με το εργαστήριο υγιεινής του Ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι κατάλληλη για τον εμπλουτισμό παραλιών. Η εν λόγω μη εγκεκριμένη μελέτη αναφέρει κατασκευή κυματοθραυστών στην περιοχή Αη-Γιάννης, ήτοι κατασκευή έργου, η οποία δεν είχε τις απαιτούμενες εγκρίσεις και γι’ αυτόν τον λόγο τους επιστράφηκε ο φάκελος.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν προσκομισθεί οι αντίστοιχες μελέτες στην υπηρεσία μας και δεν υπήρξε κάποια περαιτέρω εξέλιξη προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του προβλήματος της διάβρωσης.

Στις 6-9-2013 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» και η σχετική εντολή εκτέλεσης εργασιών δόθηκε τον Φεβρουάριο του 2014.

Το εν λόγω έργο περιελάμβανε και την εξόρυξη της άμμου (κινητή περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου) από την θέση «ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ»,χωρίς όμως να αναφέρεται ο χώρος εναπόθεσης αυτής χωρίς και χωρίς την ύπαρξη των αναγκαίων μελετών και εγκρίσεων. Συγκεκριμένα με έγγραφό της η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, ζήτησε από την υπηρεσία μας την χορήγηση άδειας για την εναπόθεση της άμμου, χωρίς να έχουν προσκομισθεί εγκεκριμένες μελέτες και χωρίς να αναφέρεται η ποσότητα αυτής που θα χρειασθεί.

Η ανάδοχος εταιρεία για το προαναφερθέν έργο ενοικίασε χώρο για την εγκατάσταση του εργοταξίου της πλησίον του έργου και πλησίον της εισόδου του νησιού. Με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας μας δόθηκε και χώρος του δημοσίου 10 στρεμμάτων στη συνέχεια της ανωτέρω έκτασης, όπου γίνεται η τοποθέτηση της άμμου, η ποσότητα της οποίας είναι κατά τον προϋπολογισμό 199.500 μ3.Κατόπιν σχετικών αιτημάτων της υπηρεσίας μας μας ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι η ποσότητα του υλικού που έχει τοποθετηθεί στο ΤΑΟΛ είναι 53.000μ3.

Στις 25-11-2013 η Επιτροπή Αμμοληψίας καθόρισε με συντεταγμένες την θέση εξόρυξης της άμμου (η οποία δεν αναφερόταν στην μελέτη) την διαδικασία της μεταφοράς και τοποθέτησής της και επιβεβαίωσε, ότι οι εν λόγω ποσότητες της άμμου της αμμόγλωσσας προέρχονται από τις δυτικές ακτές  και δη από την κατά κύριο λόγο διαβρωμένη παραλία του Αη-Γιάννη.

Η υπηρεσία μας προκειμένου να μην καθυστερήσουν οι εργασίες του έργου και ανεξαρτήτως αν το υλικό της εξόρυξης τελικά διατεθεί με δημοπρασία (ως ορίζει ο Νόμος) ή δωρεάν, μετά από αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας για την εύρεση νέου χώρου εναπόθεσης της άμμου  που θα εξορυχτεί, διέθεσε για την προσωρινή εναπόθεσή της και επειδή δεν αποτελεί έργο σύμφωνα με έγγραφο της Π.Ε.Λευκάδας , χώρο 28 στρεμ. στην περιοχή «ΓΥΡΑ-ΓΥΡΑΠΕΤΡΑ» όπου πρόσφατα καθορίστηκε παλαιός αιγιαλός.

Κατόπιν των προαναφερθέντων προκύπτει ότι «ο εμπλουτισμός των ακτών» του νησιού της Λευκάδας πρέπει να αντιμετωπιστεί με αντιδιαβρωτικό έργο  στο πλαίσιο του άρθρου 12 του Ν.2971/2001, υπό το πρίσμα μιας ορθής και προληπτικής αντιμετώπισης του προβλήματος της διάβρωσης, και όχι μέσω προσωρινών και πρόσκαιρων λύσεων, που κατά πάσα πιθανότητα θα χρήζουν επανάληψης τον επόμενο χρόνο, εφόσον βέβαια κατατεθούν όλες οι απαιτούμενες από την εν λόγω διάταξη εγκεκριμένες και επικαιροποιημένες μελέτες στην υπηρεσία μας από τον ενδιαφερόμενο Δήμο ή την Περιφερειακή ενότητα.

Πέραν των προαναφερθέντων και προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιστροφή της άμμου στις παραλιακές ακτές της Λευκάδας, μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν.3463/2006 με τις οποίες επιτρέπεται με κοινή υπουργική απόφαση να παραχωρηθούν δωρεάν στους Δήμους περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως που ανήκουν στο Δημόσιο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και συνέπειες μη τήρησής τους που τίθενται σ’ αυτή.

Στην προκειμένη περίπτωση μας έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση ιδιώτη Αρχιτέκτωνα μηχ-κου από τον κύριο του έργου, η οποία έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω ΚΥΑ , μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 12 του Ν.2971/2001.

Τέλος είναι αυτονόητο ότι εφόσον προκύψει από το έργο της διάνοιξης επιπλέον του αναγκαίου για τον εμπλουτισμό των ακτών υλικό, αυτό θα διατεθεί σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 65 του ΠΔ 11/12-11-1929.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *